Nakazanie Oficynie Wydawniczej Wielkopolski Sp. z o.o. w P. złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy zawartej z Prasą Poznańską Sp. z o.o. w P. oraz sprzedaży części majątku jej przedsiębiorstwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UOKiK.2004.3.300

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 maja 2004 r.

Decyzja
z dnia 11 lutego 2004 r.
w sprawie nakazania Oficynie Wydawniczej Wielkopolski Sp. z o.o. w P. złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy zawartej z Prasą Poznańską Sp. z o.o. w P. oraz sprzedaży części majątku jej przedsiębiorstwa

(Nr RPZ-2/2004)
I. Na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 w związku z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego z urzędu, wobec dokonania koncentracji, polegającej na przejęciu przez Oficynę Wydawniczą Głos Wielkopolski Sp. z o.o. w P. kontroli nad Prasą Poznańską Sp. z o.o. w P., w drodze nabycia od tej Spółki w dniu 11 marca 2003 r. części majątku, stanowiącego zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie redakcji i wydawania dziennika Gazeta Poznańska i innych publikacji oraz zawarcia w dniu 11 marca 2003 r. umowy z tą Spółką, której przedmiotem jest stała współpraca, na zasadzie wyłączności, w zakresie pozyskiwania i zamieszczania ogłoszeń i reklam w tytułach wydawanych przez Oficynę Wydawniczą Wielkopolski, bez wymaganego, w świetle art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 w związku z art. 15 ww. ustawy, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji oraz braku możności przywrócenia konkurencji na rynku w inny sposób, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nakazuje się Oficynie Wydawniczej Wielkopolski Sp. z o.o. w P. niezwłocznie po uprawomocnieniu się niniejszej decyzji, złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy z dnia 11 marca 2003 r. zawartej z Prasą Poznańską Sp. z o.o., której przedmiotem jest stała współpraca w zakresie pozyskiwania i zamieszczania ogłoszeń i reklam w tytułach wydawanych przez Oficynę Wydawniczą Wielkopolski Sp. z o.o., w trybie określonym w § 8 ust. 2 tej umowy oraz sprzedaż, najpóźniej w terminie rozwiązania ww. umowy, części majątku jej przedsiębiorstwa, nabytego "Umową sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa" z dnia 11 marca 2003 r., stanowiącego zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie redakcji, wydawania oraz dystrybucji dziennika Gazeta Poznańska oraz innych publikacji określonych w załączniku 1.1.7 do tej umowy.

II. Na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego z urzędu, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada się na Oficynę Wydawniczą Wielkopolski Sp. z o.o. w P. karę pieniężną w wysokości 235.850 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), płatną do budżetu państwa, z tytułu niewykonania obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji, określonej w art. 12 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy. [...]