Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSZ.2012.31

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 17 sierpnia 2012 r.
w sprawie nagrody za osiągnięcia w dyplomacji publicznej i komunikacji medialnej placówki zagranicznej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustanawia się nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych za osiągnięcia w dyplomacji publicznej i komunikacji medialnej placówki zagranicznej, zwaną dalej "nagrodą".
2. Nagroda przyznawana jest przez Ministra Spraw Zagranicznych kierownikowi placówki zagranicznej za prowadzone przez niego działania z zakresu dyplomacji publicznej i komunikacji medialnej mające szczególne znaczenie w promowaniu wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
3. Nagroda przyznawana jest raz w roku.
§  2.
1. Rzecznik Prasowy MSZ, w porozumieniu z dyrektorem komórki organizacyjnej właściwej do spraw obsługi dyrektora generalnego służby zagranicznej oraz dyrektorem komórki organizacyjnej właściwej do spraw dyplomacji publicznej i kulturalnej, dokonuje wyboru maksymalnie trzech kandydatur do przyznania nagrody spośród kierowników placówek zagranicznych, którzy wyróżnili się w dziedzinie, o której mowa w § 1 ust. 2.
2. Kandydatury, o których mowa w ust. 1, przekazywane są do zaopiniowania przez sekretarza stanu lub podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiadającego za region, w którym znajduje się placówka zagraniczna.
3. Po uzyskaniu opinii, o których mowa w ust. 2, Rzecznik Prasowy MSZ przedstawia Ministrowi Spraw Zagranicznych kandydatury celem podjęcia decyzji o przyznaniu nagrody.
4. Przedstawienie kandydatur Ministrowi Spraw Zagranicznych następuje w terminie do dnia 30 października każdego roku.
§  3.
1. Minister Spraw Zagranicznych przyznaje nagrodę jednemu kandydatowi.
2. Minister Spraw Zagranicznych może nie przyznać nagrody w danym roku.
§  4.
1. Wręczenie nagrody odbywa się w uroczystej formie podczas obchodów Dnia Służby Zagranicznej.
2. Kandydat, któremu przyznano nagrodę, otrzymuje pamiątkowy dyplom oraz nagrodę specjalną z funduszu nagród.
§  5. Koszt nagrody pokrywany jest ze środków części 45 budżetu państwa - sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, której dysponentem jest Minister Spraw Zagranicznych.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1492).