Nadanie Wojskowemu Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji statutu jednostki budżetowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2010.13.157

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania Wojskowemu Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji statutu jednostki budżetowej

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620) zarządza się, co następuje:

§  1.
Wojskowemu Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie nadaje się statut jednostki budżetowej w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.*
§  2.
Traci moc zarządzenie Nr 13/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Wojskowemu Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 145).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lipca 2010 r.
______

* Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.