Nadanie upoważnień Zastępcom Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz pracownikom Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do wydawania decyzji w imieniu Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ustalenia ich zakresów oraz wprowadzenia wzorów decyzji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2005.2.14

Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 2009 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie nadania upoważnień Zastępcom Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz pracownikom Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do wydawania decyzji w imieniu Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ustalenia ich zakresów oraz wprowadzenia wzorów decyzji *

Na podstawie art. 36 ust. 2, art. 41a, art. 52 i art. 55 ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.) oraz § 6 I. ust. 2 pkt 14 Regulaminu Organizacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 6 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 kwietnia 2005 r. zarządzam, co następuje:
§  1.
1.
Do wydawania i podpisywania w imieniu Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanego dalej Prezesem Kasy, decyzji w sprawach:
1)
podlegania i ustania ubezpieczeniu, wysokości należności z tytułu składek i dochodzenia należności,
2)
ustalenia nadpłaty z tytułu składek,
3)
spornych, dotyczących wymierzania i pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
4) 1
świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego, macierzyńskiego,
5)
świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz
6) 2
(skreślony).
2.
Do wydawania i podpisywania decyzji o umorzeniu, odpisywaniu i udzielaniu ulg w spłacaniu należności stosuje się Zarządzenie Prezesa Kasy w przedmiotowym zakresie.
3.
Dyrektorzy Oddziałów Regionalnych Kasy występują do Prezesa Kasy o wydanie imiennych upoważnień dla siebie oraz pracowników zajmujących stanowiska, o których mowa w ust. 1 lit. b) - j), określając zakres tych upoważnień.
4.
Upoważnienie do wydawania i podpisywania decyzji w imieniu Prezesa Kasy ustalających prawo i wysokość świadczeń pieniężnych, w związku z ogólnokrajową akcją a w szczególności waloryzacyjną, przyznającą prawo do jednorazowej wypłaty, czy rekompensaty, dotyczącą zmiany wysokości ryczałtów energetycznych oraz podpisywania formularzy podatkowych mogą otrzymać pracownicy wymienieni w ust. 1 lit. k), którzy będą brali udział w danej akcji, poprzez akceptację Prezesa Kasy, zbiorczej listy przedstawionej przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy.
5.
Wzory decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2 stanowią załącznik do Zarządzenia.
6.
Wzór decyzji, o których mowa w ust. 4 określi każdorazowo Dyrektor Biura Świadczeń Centrali Kasy.
§  2.
Prezes Kasy upoważni Zastępców Prezesa Kasy do wydawania i podpisywania decyzji w jego imieniu, w zakresie wynikającym z Regulaminu Organizacyjnego Kasy.
§  3.
Tracą moc dotychczasowe regulacje dotyczące zasad wydawania i podpisywania decyzji, sprzeczne z niniejszym Zarządzeniem.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 ust. 5 w zakresie wzorów decyzji dotyczących świadczeń pieniężnych, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r.
.................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany załącznika wynikające z § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 19 grudnia 2005 r. (Dz.Urz.PKRUS.06.1.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 grudnia 2005 r. nie zostały naniesione na tekst ze względu na ich bezprzedmiotowość.

Zmiany załącznika wynikające z § 1 zarządzenia z dnia 18 października 2006 r. (Dz.Urz.PKRUS.07.1.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 października 2006 r. nie zostały naniesione na tekst.

Zmiany załącznika wynikające z § 1 zarządzenia z dnia 7 lutego 2007 r. (Dz.Urz.PKRUS.08.2.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lutego 2007 r. nie zostały naniesione na tekst.

Zmiany załącznika wynikające z § 1 zarządzenia z dnia 31 maja 2007 r. (Dz.Urz.PKRUS.08.2.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 maja 2007 r. nie zostały naniesione na tekst.

Zmiany załącznika wynikające z § 1 zarządzenia z dnia 24 października 2007 r. (Dz.Urz.PKRUS.07.1.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 października 2007 r. nie zostały naniesione na tekst.

Zmiany załącznika wynikające z § 1 zarządzenia z dnia 21 grudnia 2007 r. (Dz.Urz.PKRUS.07.1.183) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 grudnia 2007 r. nie zostały naniesione na tekst.

Zmiany załącznika wynikające z § 1 zarządzenia z dnia 12 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.PKRUS.09.2C.166) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 grudnia·2008 r. nie zostały naniesione na tekst.

Zmiany załącznika wynikające z § 1 zarządzenia z dnia 30 stycznia 2009 r. (Dz.Urz.PKRUS.10.2.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 stycznia 2009 r. nie zostały naniesione na tekst.

.................................................

* Z dniem 3 maja 2005 r. nin. zarządzenie traci moc w zakresie, w jakim zostało wydane na podstawie § 2 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 marca 1994 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U.94.33.120), w związku z uchyleniem tego rozporządzenia przez art. 1 pkt 53 i art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.04.91.873).
1 § 1 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 19 grudnia 2005 r. (Dz.Urz.PKRUS.06.1.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 grudnia 2005 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 6 skreślony przez § 1 ust. 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 19 grudnia 2005 r. (Dz.Urz.PKRUS.06.1.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 grudnia 2005 r.