Nadanie Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo imienia Bohaterów Narwiku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2019.10

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie nadania Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo imienia Bohaterów Narwiku

Na podstawie § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1648) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo nadaje się imię Bohaterów Narwiku.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).