Dziennik resortowy

Dz.Urz.MEN.2019.3

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 14 stycznia 2019 r.
w sprawie nadania Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie imienia Aleksandra Ładosia

Na podstawie § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1648) zarządza się, co następuje:
§  1.  Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie nadaje się imię Aleksandra Ładosia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).