Nadanie Szkole Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu z siedzibą w Aulnay-sous-Bois imienia Marii Skłodowskiej-Curie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2019.28

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie nadania Szkole Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu z siedzibą w Aulnay-sous-Bois imienia Marii Skłodowskiej-Curie

Na podstawie § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1652) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Szkole Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu z siedzibą w Aulnay-sous-Bois nadaje się imię Marii Skłodowskiej-Curie.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1055).