Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2013.27

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 19 lipca 2013 r.
w sprawie nadania statutu Zamkowi Królewskiemu na Wawelu - Państwowym Zbiorom Sztuki

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zamkowi Królewskiemu na Wawelu - Państwowym Zbiorom Sztuki nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Kadencja członków Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki powołanych zarządzeniem Nr 15 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki (Dz. Urz. MKiDN Nr 2, poz. 19 oraz z 2012 r. poz. 5) wygasa z dniem upływu kadencji, na którą zostali powołani.
§  3.  Traci moc zarządzenie Nr 35 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie nadania statutu Zamkowi Królewskiemu na Wawelu - Państwowym Zbiorom Sztuki (Dz. Urz. MKiDN Nr 5, poz. 44).
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Statut

Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.  Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, zwany dalej "Zamkiem", działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), zwanej dalej "ustawą o muzeach";
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej "ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej";
3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.);
4) niniejszego statutu.
§  2.  Organizatorem Zamku jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem".
§  3. 
1.  Zamek jest państwową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem RIK 21/92.
2.  Zamek jest wpisany do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra pod numerem PRM/16/98.
3.  Zamek posiada osobowość prawną.
§  4. 
1.  Siedzibą Zamku jest Kraków.
2.  Terenem działania Zamku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
§  5. 
1.  Zamek używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i napisem w otoku w brzmieniu:

"Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki".

2.  Zamek może używać skróconej nazwy w brzmieniu:

"Zamek Królewski na Wawelu".

Rozdział  2

Zakres działalności Zamku

§  6.  Do zakresu działania Zamku należą w szczególności:
1) zachowanie substancji zabytkowej obiektów należących do Zamku, a zwłaszcza Zamku na Wawelu jako najwyższej rangi pomnika historii, tradycji kulturowej i religijnej narodu polskiego oraz elementu dziedzictwa światowego;
2) odtworzenie przeszłości Zamku w zakresie jego historii, kultury, sztuki, funkcji politycznych, religijnych oraz patriotycznych i włączenie Zamku jako nośnika najważniejszych wartości kulturotwórczych w obieg świadomości narodowej.
§  7.  Zamek realizuje zadania, o których mowa w § 6, przez:
1) gromadzenie i chronienie dzieł sztuki oraz pamiątek historycznych związanych z zakresem działania Zamku;
2) gromadzenie zabytków, rękopisów, druków, archiwaliów, książek i materiałów dokumentacyjnych, związanych z zakresem działania Zamku, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, depozytów oraz prac archeologicznych;
3) poddawanie konserwacji swych zabytkowych budowli i zbiorów w celu utrzymania ich w możliwie najlepszym stanie;
4) upowszechnianie w kraju i za granicą swych zabytków i wiedzy na temat Zamku, umożliwiającej pełne ich poznanie;
5) organizowanie i prowadzenie badań naukowych;
6) prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i informacyjnej;
7) przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
8) utrzymywanie w należytym stanie pozostających w jego zarządzie zabudowań wraz z otoczeniem i wykorzystywanie ich zgodnie z przeznaczeniem;
9) dokumentowanie wawelianów pozostających poza zasobami Zamku w kraju i za granicą;
10) inwentaryzowanie i katalogowanie zgromadzonych zbiorów, materiałów dokumentacyjnych i archiwalnych oraz książek, rękopisów i druków;
11) prowadzenie badań archeologicznych na terenie należącym do Zamku;
12) prowadzenie fachowej biblioteki i archiwum;
13) udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych;
14) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, zajmującymi się działalnością w pokrewnych zakresach;
15) organizowanie i współorganizowanie zjazdów i konferencji naukowych, związanych z zakresem swojej działalności.
§  8.  Zamek gromadzi zbiory pochodzące od czasów prehistorycznych do współczesności, w szczególności:
1) dzieła sztuki i pamiątki historyczne stanowiące światowe, europejskie, polskie dziedzictwo kulturowe i artystyczne, w tym kolekcje i obiekty z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, rzemiosła artystycznego, między innymi zespoły i obiekty tkanin, mebli, zegarów, ceramiki, szkła, metali szlachetnych i nieszlachetnych, numizmatyki, militariów, fotografii, starodruków;
2) dzieła sztuki i pamiątki historyczne związane z Wawelem, jego dziejami i współczesnymi funkcjami;
3) zespoły zabytków archeologicznych pozyskanych w wyniku prac badawczych na Wzgórzu Wawelskim i w oddziałach Zamku;
4) historyczne i współczesne zbiory biblioteczne;
5) materiały archiwalne związane z Wawelem.

Rozdział  3

Organizacja Zamku

§  9.  W skład struktury organizacyjnej Zamku wchodzą następujące oddziały:
1) Zamek w Pieskowej Skale;
2) Dwór w Stryszowie.
§  10.  Organizację wewnętrzną Zamku określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Zamku, w trybie określonym w art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rozdział  4

Nadzór i zarządzanie Zamkiem

§  11.  Nadzór nad Zamkiem sprawuje Minister.
§  12. 
1.  Całokształtem działalności Zamku zarządza dyrektor Zamku, czuwa nad mieniem Zamku i jest za nie odpowiedzialny.
2.  Dyrektora Zamku powołuje i odwołuje Minister w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3.  Do obowiązków dyrektora Zamku należy w szczególności:
1) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, ekonomiczno-finansowej i administracyjnej;
2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Zamku;
3) reprezentowanie Zamku na zewnątrz;
4) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
5) aprobowanie wydatków finansowych w granicach posiadanego budżetu;
6) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;
7) wydawanie wewnętrznych zarządzeń;
8) nadzór nad kontrolą wewnętrzną;
9) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;
10) organizacja ochrony Zamku;
11) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych określonych odrębnymi przepisami.
§  13. 
1.  Dyrektor Zamku kieruje działalnością Zamku przy pomocy 3 zastępców.
2.  Zastępców powołuje i odwołuje dyrektor Zamku w uzgodnieniu z Ministrem.
§  14. 
1.  Przy Zamku działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Minister w trybie i na zasadach określonych w ustawie o muzeach.
2.  Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
3.  Rada Muzeum składa się z 12 członków.

Rozdział  5

Kolegia doradcze Zamku

§  15. 
1.  W Zamku działa Kolegium Kustoszy, zwane dalej "Kolegium".
2.  Przedmiot działania i liczbę członków Kolegium określa dyrektor Zamku.
3.  2  W skład Kolegium wchodzą kierownicy oddziałów, kierownicy działów merytorycznych, kierownicy pracowni konserwatorskich oraz kustosze i kustosze dyplomowani.
4.  Kolegium ze swojego grona wybiera przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Kolegium, w głosowaniu tajnym.
5.  Posiedzenia Kolegium zwoływane są przez przewodniczącego z własnej inicjatywy, inicjatywy połowy składu Kolegium lub na wniosek dyrektora Zamku.
6.  Posiedzenia Kolegium odbywają się co najmniej raz na kwartał.
7.  Kolegium formułuje opinie w kwestiach dotyczących działalności merytorycznej i konserwatorskiej Zamku.
8.  Opinie Kolegium są przyjmowane zwykłą większością głosów, w obecności połowy składu Kolegium w głosowaniu jawnym.
9.  Obsługę administracyjno-biurową Kolegium zapewnia Zamek.

Rozdział  6

Majątek i finanse Zamku

§  16.  Minister zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Zamku.
§  17.  Majątek Zamku wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Zamku.
§  18.  Zamek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
§  19. 
1.  Źródłami finansowania Zamku są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
2.  Minister przekazuje środki finansowe dla Zamku w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
§  20. 
1.  Zamek może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych Zamku.
2.  Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:
1) wynajmu pomieszczeń Zamku;
2) reklamy i sponsoringu;
3) organizacji konferencji i imprez;
4) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;
5) działalności handlowej, obejmującej sprzedaż publikacji i pamiątek turystycznych.
3.  Dochody uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Zamku.
§  21.  Dyrektor Zamku zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi.

Rozdział  7

Przedstawicielstwo Zamku

§  22.  Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zamku, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest dyrektor Zamku.
§  23. 
1.  Dyrektor Zamku może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zamku, określając zakres pełnomocnictwa.
2.  Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.  Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra. Nie dotyczy to pełnomocnictw procesowych.

Rozdział  8

Postanowienia końcowe

§  24.  Połączenia, podziału lub likwidacji Zamku dokonuje Minister w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
§  25.  Zmian statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).
2 Załącznik § 15 ust. 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 11 lutego 2019 r. (Dz.Urz.MKiDN.2019.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2019 r.