Nadanie statutu Wojskowym Służbom Informacyjnym. - OpenLEX

Nadanie statutu Wojskowym Służbom Informacyjnym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2004.9.98

Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie nadania statutu Wojskowym Służbom Informacyjnym

Inspektorat Wojskowych Służb Informacyjnych

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§  1.
Wojskowym Służbom Informacyjnym nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Statut

Wojskowych Służb Informacyjnych
§  1.
Wojskowe Służby Informacyjne, zwane dalej "WSI", działają na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych, zwanej dalej "ustawą", aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym niniejszego statutu oraz innych obowiązujących przepisów ustawowych, zawierających zadania dla WSI.
§  2.
Nadzór nad WSI, z tytułu bezpośredniej podległości, sprawuje Minister Obrony Narodowej.
§  3.
1.
Szef WSI kieruje działalnością i dowodzi WSI bezpośrednio lub przez swoich zastępców, wydając rozkazy, decyzje, wytyczne, instrukcje i polecenia.
2.
Szef WSI wydaje również poświadczenia bezpieczeństwa, certyfikaty i świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, o których mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
3.
Szefa WSI w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego zastępca, działający w ramach pełnomocnictw i upoważnień udzielonych mu przez szefa WSI, ponosząc odpowiedzialność stosownie do ich zakresu.
§  4.
1.
Szef WSI nadzoruje i kontroluje podległe jednostki oraz komórki organizacyjne bezpośrednio lub przez szefów właściwych komórek organizacyjnych Inspektoratu WSI, kierujących i dowodzących działalnością określonych pionów funkcjonalnych WSI, o których mowa w art. 10 ustawy.
2.
Szef WSI może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych żołnierzy WSI do podejmowania w jego imieniu decyzji we wskazanych sprawach.
§  5.
Szef WSI reprezentuje WSI na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność za realizację ich zadań ustawowych.
§  6.
W skład WSI wchodzą:
1)
Inspektorat WSI będący jednostką organizacyjną szczebla centralnego i organem wykonawczym Szefa WSI, zapewniającym realizację funkcji kierowania i dowodzenia WSI oraz zarządzania ich bieżącą działalnością służbową, a także przygotowaniem do realizacaji zadań WSI, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
2)
terenowe jednostki organizacyjne WSI obejmujące:
a)
szefostwa WSI,
b)
oddziały WSI,
c)
wydziały WSI,
d)
sekcje WSI;
3)
specjalistyczne jednostki organizacyjne WSI obejmujące:
a)
Centrum Techniki Operacyjnej i Obserwacji,
b)
Centrum Bezpieczeństwa Teleinformacyjnego,
c)
Centrum Szkolenia WSI,
d)
Oddział Kontrwywiadu Radioelektronicznego,
e)
Oddział Łączności,
f)
Oddział Zabezpieczenia Inspektoratu WSI.
§  7.
W skład Inspektoratu WSI wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Kierownictwo WSI;
2)
Zarząd Studiów i Analiz;
3)
Zarząd II;
4)
Zarząd III;
5)
Zarząd Ochrony Informacji Niejawnych;
6)
Sztab WSI;
7) 1
(uchylony);
8)
Biuro Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
9)
Szefostwo Finansów;
10)
Logistyka;
11)
Oddział Kontaktów i Koordynacji;
12)
Oddział Kadr;
13)
Oddział Ochrony;
14)
Oddział Szyfrów;
15)
Zespół Specjalistów;
16)
Wydział Kontroli Gospodarczo-Finansowej;
17)
Audytor Wewnętrzny.
§  8.
Szczegółową strukturę i organizację wewnętrzną jednostek organizacyjnych WSI określają ich zakresy działania, regulaminy organizacyjne i etaty nadawane zgodnie z przepisami kompetencyjnymi i organizacyjno-etatowymi obowiązującymi w resorcie obrony narodowej, z zastrzeżeniem postanowień art. 11 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy.
§  9.
Spory kompetencyjne pomiędzy jednostkami lub komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład WSI rozstrzyga Szef WSI.
1 Załącznik § 7 pkt 7 uchylony przez § 1 zarządzenia nr 7/MON z dnia 26 kwietnia 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.8.98) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 kwietnia 2006 r.