Nadanie statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MTBiGM.2012.27

Akt utracił moc
Wersja od: 11 kwietnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 10 kwietnia 2012 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

Na podstawie art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Traci moc zarządzenie nr 12 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie nadania statutu organizacyjnego Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy (Dz. Urz. MTiGM Nr 3, poz. 13).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057, z 2009 r. Nr 98, poz. 818, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 168, poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

§  1.
Statut Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, zwanego dalej "Urzędem", określa organizację Urzędu oraz szczegółowy zakres działania Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, zwanego dalej "Dyrektorem".
§  2.
1.
W skład Urzędu wchodzą stanowiska pracy do spraw:
1)
nadzoru nad żeglugą;
2)
inspekcji technicznej statków;
3)
administracyjnych;
4)
finansowo - organizacyjnych;
5)
technicznych.
2.
W zależności od potrzeb, stanowiska pracy, o których mowa w ust. 1, mogą być łączone w wydziały lub zespoły.
3.
Obsługę finansowo-księgową Urzędu wykonuje główny księgowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu.
4.
Z zastrzeżeniem ust. 5, Dyrektor może upoważnić osoby zajmujące stanowiska, o których mowa w ust. 1, do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.
5.
Zastrzega się do wyłącznej decyzji Dyrektora sprawy:
1)
kadrowe i gospodarki finansowej;
2)
podstawie odrębnych przepisów.
6.
Dla realizacji określonych zadań, Dyrektor może tworzyć zamiejscowe stanowiska pracy, o których mowa w ust. 1.
7.
Zakres czynności i tryb stanowisk pracy, o których mowa w ust. 1, ustala Dyrektor w:
1)
opisach stanowisk pracy - dla pracowników korpusu służby cywilnej;
2)
kartach stanowisk pracy - dla pozostałych pracowników.
§  3.
Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w § 2 ust. 1, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.
§  4.
Zakres działania Dyrektora obejmuje w szczególności sprawy wynikające z:
1)
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej w zakresie:
a)
prowadzenia pomiaru statku,
b)
prowadzenia inspekcji technicznej statku;
2)
odrębnych przepisów.