Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUS.2012.38

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 21 sierpnia 2012 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu, zwanemu dalej "Urzędem", nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
2.  Statut określa szczegółowy zakres zadań i organizację Urzędu.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 9 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu (Dz. Urz. GUS Nr 4, poz. 24).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

§  1.  Urząd działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591);
2) niniejszego statutu.
§  2.  Siedzibą Urzędu jest Wrocław.
§  3. 
1.  1  W skład Urzędu wchodzą:
1) Wydział Organizacji i Rejestrów;
2) Wydział Badań Ankietowych;
3) Wydział Realizacji Badań;
4) Ośrodek Statystyki Produktów Przemysłowych;
5) Ośrodek Statystyki Samorządów Terytorialnych;
6) Ośrodek Banku Danych Lokalnych;
7) Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych;
8) Wydział Informatyki;
9) Wydział Kadr i Szkolenia;
10) Wydział Ekonomiczny;
11) Wydział Administracyjny;
12) Oddział w Jeleniej Górze;
13) Oddział w Legnicy;
14) Oddział w Wałbrzychu.
2.  2  W Urzędzie tworzy się samodzielne stanowiska pracy:
1) radca prawny,
2) do spraw ochrony informacji niejawnych,
3) do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

- podległe bezpośrednio dyrektorowi Urzędu.

3.  Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem wewnętrznym przez dyrektora Urzędu.
4.  Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym w ramach wydziałów, ośrodków i oddziałów komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, których nazwę i zakres zadań określa regulamin organizacyjny Urzędu, a także inne niż określone w ust. 2, bezpośrednio mu podległe samodzielne stanowiska pracy, po uzyskaniu akceptacji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5.  Dyrektor Urzędu może wydawać również inne, niż określone w ust. 3 i 4, zarządzenia wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Urzędu.
6.  Dyrektor może powoływać komisje lub zespoły, w szczególności o charakterze opiniodawczo-doradczym lub roboczym, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania.
§  4. 
1.  Urzędem kieruje dyrektor podległy Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, przy pomocy zastępcy.
2.  Dyrektor Urzędu jest organem administracji niezespolonej w województwie.
3.  Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
4.  Stosunek pracy z zastępcą dyrektora Urzędu nawiązuje i rozwiązuje dyrektor Urzędu.
§  5.  Szczegółowy zakres zadań Urzędu obejmuje:
1) przekształcanie zbiorów administracyjnych w zbiory danych statystycznych;
2) zbieranie danych, w tym z systemów informacyjnych administracji publicznej, gromadzenie, opracowywanie oraz analizę danych statystycznych;
3) prowadzenie prac wynikających z programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz planu prac metodologicznych;
4) prowadzenie i realizowanie spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji na terenie województwa dolnośląskiego;
5) współudział w prowadzeniu prac nad metodologią badań statystycznych dotyczących województwa dolnośląskiego;
6) rozpoznawanie oraz analizę zapotrzebowania na informacje statystyczne i analizy w przekrojach terytorialnych na obszarze województwa dolnośląskiego, a także projektowanie metod i form ich zaspokajania;
7) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych dotyczących województwa dolnośląskiego;
8) prowadzenie badań i analiz istotnych z punktu widzenia specyfiki województwa, w tym we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi;
9) wspieranie informacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek doradczych i eksperckich współpracujących z samorządem terytorialnym;
10) prowadzenie prac w zakresie popularyzacji i promocji statystyki oraz upowszechniania wiedzy o statystyce, w tym prowadzenie edukacji statystycznej na terenie województwa dolnośląskiego;
11) współudział w prowadzeniu prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej;
12) przedstawianie informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa dolnośląskiego organom administracji rządowej, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym odbiorcom;
13) prowadzenie na terenie województwa dolnośląskiego działalności badawczej, analitycznej i publikacyjnej w obszarze statystyki transgranicznej i euroregionalnej, we współpracy z Ośrodkiem Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie;
14) 3  prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w zakresie osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także udostępnianie danych z rejestru REGON;
15) prowadzenie obsługi oraz udostępnianie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) na obszarze województwa dolnośląskiego w części obejmującej system rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic);
16) prowadzenie przestrzennych baz adresowych na obszarze województwa dolnośląskiego na potrzeby tworzenia operatów przestrzennych w posiadanym specjalistycznym oprogramowaniu GIS, na bazie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) i rejestrów statystycznych;
17) współpracę z organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego w województwie prowadzącymi urzędowe rejestry oraz systemy informacyjne administracji publicznej w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji prowadzonych rejestrów i operatów do badań;
18) prowadzenie badań wspólnych z organami administracji rządowej lub samorządowej, ujętych na ich wniosek w programie badań statystycznych statystyki publicznej;
19) 4  (uchylony);
20) administrowanie infrastrukturą informatyczną służb statystyki publicznej zlokalizowaną na obszarze województwa dolnośląskiego.
§  6. 
1.  Urząd specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości, współpracując z właściwymi departamentami GUS i urzędami statystycznymi w zakresie:
1) 5  prowadzenia badań statystycznych:
a) organów państwa,
b) organów samorządu terytorialnego i gruntów komunalnych,
c) samorządu terytorialnego w obszarach: leśnictwo i ochrona środowiska, gospodarka mieszkaniowa i komunalna, utrzymanie czystości i porządku, transport krajowy, tereny zieleni, środki trwałe,
d) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie należności, zobowiązań, poręczeń i gwarancji oraz wybranych aktywów finansowych,
e) produkcji wyrobów przemysłowych;
2) opracowywania statystyk sektora instytucji rządowych i samorządowych, w szczególności:
a) prowadzenia analiz z zakresu podmiotowego sektora instytucji rządowych i samorządowych,
b) prowadzenia badań statystycznych jednostek zaliczonych do sektora, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych,
c) opracowywania danych i kwestionariuszy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Unii Europejskiej,
d) przygotowywania dokumentów i materiałów na posiedzenia i konsultacje na potrzeby współpracy międzynarodowej oraz uczestnictwa w spotkaniach międzynarodowych;
3) administrowania zasobami informacyjnymi i metadanymi Banku Danych Lokalnych (BDL) oraz inicjowania i prowadzenia prac metodologicznych związanych z jego rozwojem, w szczególności:
a) rozbudowy zawartości informacyjnej BDL, w tym wprowadzenia modułu wskaźników zrównoważonego rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym,
b) prac nad systemem udostępniania danych z BDL, w tym prac związanych z rozbudową modułów funkcjonalnych;
4) współpracy międzynarodowej w dziedzinie statystyki transgranicznej, w szczególności:
a) prowadzenia badań transgranicznych, w szczególności we współpracy z Ośrodkiem Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie,
b) opracowywania i wydawania publikacji o euroregionach na granicach Polski,
c) prowadzenia prac rozwojowych systemu informacyjnego o obszarach transgranicznych - Cross-border friendship Database;
5) koordynacji prac informatycznych związanych z prowadzeniem stron internetowych przez urzędy statystyczne w ramach Portalu Informacyjnego GUS.
2.  6  Urząd jako jednostka autorska realizuje badania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, w zakresie:
1) inicjowania i prowadzenia prac metodologicznych, ustalania założeń do organizacji badań oraz tworzenia definicji pojęć i udziału w pracach dotyczących klasyfikacji;
2) aktualizacji operatów do badań statystycznych i tworzenia kartotek;
3) opracowywania cząstkowych projektów rocznego programu badań statystycznych statystyki publicznej i wieloletnich programów rozwoju statystyki publicznej oraz przygotowywania projektów rocznych planów opracowań statystycznych;
4) opracowywania wzorów formularzy i kwestionariuszy wraz z objaśnieniami;
5) przygotowywania założeń do systemów informatycznych przeznaczonych do gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych;
6) kontroli i akceptacji tablic kontrolnych i wynikowych wojewódzkich i ogólnopolskich oraz zbiorów wojewódzkich i ogólnopolskich;
7) opracowywania struktur i założeń do zasilania krajowych baz oraz banków danych, w tym Banku Danych Lokalnych;
8) współudziału w identyfikacji pozastatystycznych źródeł danych oraz prowadzenia prac umożliwiających wykorzystanie danych gromadzonych w źródłach administracyjnych;
9) przygotowywania publikacji i opracowań statystycznych;
10) prowadzenia prac dotyczących oceny jakości badań statystycznych statystyki publicznej oraz podejmowania działań usprawniających kolejne edycje badań;
11) monitorowania zmian w prawodawstwie krajowym i międzynarodowym, prowadzenia prac mających na celu dostosowanie badań do obowiązujących wymogów prawnych;
12) udziału w pracach krajowych i zagranicznych grup roboczych oraz seminariach i konferencjach.
3.  7  Urząd wspiera departamenty GUS właściwe w badaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i d oraz w opracowywaniu statystyk sektora instytucji rządowych i samorządowych jako koordynatorów odpowiedzialnych za realizację prac w zakresie:
1) rozpoznawania potrzeb informacyjnych użytkowników w zakresie danych i analiz statystycznych oraz podejmowania stosownych działań w celu realizacji potrzeb;
2) inicjowania, programowania i planowania badań statystycznych, w szczególności:
a) opracowywania zakresu podmiotowego i przedmiotowego badań, wytycznych dotyczących realizacji obowiązku statystycznego jednostek sprawozdawczych oraz aktualizacji operatów do badań statystycznych i tworzenia kartotek,
b) opracowywania metodologii prowadzonych badań oraz tworzenia definicji pojęć i udziału w pracach dotyczących klasyfikacji,
c) przygotowywania publikacji i opracowań statystycznych,
d) oceny jakości danych i kontroli kompletności zbiorów, analiz przyczyn braków odpowiedzi i podejmowania działań usprawniających kolejne edycje badań;
3) opracowywania wzorów formularzy wraz z objaśnieniami;
4) opracowywania założeń do systemów informatycznych przeznaczonych do gromadzenia, przetwarzania, analizowania i opracowania danych wynikowych;
5) kontroli i akceptacji tablic kontrolnych i wynikowych wojewódzkich i ogólnopolskich oraz zbiorów wojewódzkich i ogólnopolskich;
6) tworzenia i prowadzenia baz danych statystycznych;
7) monitorowania zmian w prawodawstwie krajowym i międzynarodowym oraz prowadzenia prac mających na celu dostosowanie badań do obowiązujących wymogów prawnych;
8) opiniowania projektów dokumentów rządowych związanych ze specjalizacją Urzędu;
9) opracowywania struktur i założeń do zasilania krajowych baz oraz banków danych statystycznych, w tym Banku Danych Lokalnych;
10) opracowywania cząstkowych projektów rocznego programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz współudziału w przygotowywaniu rocznych planów opracowań statystycznych;
11) współpracy z innymi resortami, instytucjami i organizacjami w celu pozyskiwania danych, w tym uczestnictwa w pracach zespołów międzynarodowych, międzyresortowych i w grupach ekspertów.
4.  8  Urząd wspiera departament GUS właściwy w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e jako koordynatora odpowiedzialnego za realizację prac - w zakresie:
1) rozpoznawania i analizy zapotrzebowania na dane i analizy statystyczne oraz podejmowania działań w celu ich zaspokojenia;
2) inicjowania, programowania i planowania badań statystycznych, w szczególności:
a) opracowywania zakresu podmiotowego i przedmiotowego badań, wytycznych dotyczących realizacji obowiązku statystycznego jednostek sprawozdawczych oraz aktualizacji operatów do badań statystycznych i tworzenia kartotek,
b) opracowywania metodologii prowadzonych badań oraz tworzenia definicji pojęć i udziału w pracach dotyczących klasyfikacji,
c) opracowywania, prezentowania, upowszechniania i udostępniania wyników badań, analiz statystycznych oraz przygotowywania materiałów analitycznych,
d) oceny jakości danych i kontroli kompletności zbiorów, analiz przyczyn braków odpowiedzi i podejmowania działań usprawniających kolejne edycje badań;
3) opracowywania wzorów formularzy wraz z objaśnieniami;
4) przygotowywania założeń do systemów informatycznych przeznaczonych do gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych;
5) kontroli i akceptacji ogólnopolskich tablic kontrolnych i wynikowych oraz zbiorów ogólnopolskich;
6) opracowywania struktur i założeń do zasilania krajowych baz danych statystycznych;
7) opracowywania cząstkowych projektów rocznego programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz współudziału w przygotowywaniu rocznych planów opracowań statystycznych;
8) współpracy z innymi resortami, instytucjami i organizacjami w celu pozyskiwania danych, w tym uczestnictwa w pracach zespołów międzynarodowych, międzyresortowych i w grupach ekspertów.
§  7.  9  Zadaniem Ośrodków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4-6, jest w szczególności realizacja zadań określonych w § 6 ust. 1 pkt 1-4 i ust. 2-4.
§  8.  Zadaniem Dolnośląskiego Ośrodka Badań Regionalnych jest w szczególności realizacja zadań określonych w§ 5pkt 6-13.
§  9.  10  Zadaniem oddziałów Urzędu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 12-14, jest:
1) udział w realizowaniu spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji;
2) wykonywanie innych zadań określonych przez dyrektora Urzędu w regulaminie organizacyjnym Urzędu.
§  10. 
1.  Dyrektor Urzędu przy wykonywaniu zadań kieruje się zarządzeniami, wytycznymi i poleceniami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2.  Urząd przy wykonywaniu zadań współdziała z Głównym Urzędem Statystycznym i jednostkami podporządkowanymi Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.
§  11.  Wykonując zadania dyrektor Urzędu współdziała z organami administracji publicznej, w szczególności z Wojewodą Dolnośląskim oraz organami jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego.
§  12.  Urząd używa pieczęci z godłem państwowym i napisem w otoku: "Urząd Statystyczny we Wrocławiu".
§  13.  Urząd prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
§  14.  11  Działalność Urzędu jest finansowana z działu "Administracja publiczna" (jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej; spis powszechny i inne).
1 Załącznik § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 10 z dnia 14 lipca 2017 r. (Dz.Urz.GUS.2017.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2017 r.
2 Załącznik § 3 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 11 z dnia 3 października 2017 r. (Dz.Urz.GUS.2017.43) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 października 2017 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 5 z dnia 15 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.GUS.2019.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 kwietnia 2019 r.

3 Załącznik § 5 pkt 14 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 16 z dnia 24 października 2014 r. (Dz.Urz.GUS.2014.51) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 2014 r.
4 Załącznik § 5 pkt 19 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 16 z dnia 24 października 2014 r. (Dz.Urz.GUS.2014.51) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 2015 r.
5 Załącznik § 6 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 10 z dnia 14 lipca 2017 r. (Dz.Urz.GUS.2017.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2017 r.
6 Załącznik § 6 ust. 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 10 z dnia 14 lipca 2017 r. (Dz.Urz.GUS.2017.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2017 r.
7 Załącznik § 6 ust. 3 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia nr 10 z dnia 14 lipca 2017 r. (Dz.Urz.GUS.2017.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2017 r.
8 Załącznik § 6 ust. 4 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 lit. d zarządzenia nr 10 z dnia 14 lipca 2017 r. (Dz.Urz.GUS.2017.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2017 r.
9 Załącznik § 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 10 z dnia 14 lipca 2017 r. (Dz.Urz.GUS.2017.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2017 r.
10 Załącznik § 9 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 10 z dnia 14 lipca 2017 r. (Dz.Urz.GUS.2017.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2017 r.
11 Załącznik § 14 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 18 z dnia 19 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.GUS.2018.63) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.