Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2012.51

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 13 listopada 2012 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Rzeszowie

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Urzędowi Statystycznemu w Rzeszowie, zwanemu dalej "Urzędem", nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
2.  Statut określa szczegółowy zakres zadań i organizację Urzędu.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Rzeszowie (Dz. Urz. GUS Nr 2, poz. 7).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2012 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT URZĘDU STATYSTYCZNEGO W RZESZOWIE

§  1.  Urząd działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591);
2) niniejszego statutu.
§  2.  Siedzibą Urzędu jest Rzeszów.
§  3. 
1.  1  W skład Urzędu wchodzą:
1) Wydział Organizacji;
2) Wydział Rejestrów;
3) Wydział Badań Ankietowych;
4) Ośrodek Statystyki Sportu i Turystyki;
5) Ośrodek Statystyki Energii i Rynku Materiałowego;
6) Ośrodek Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej;
7) Ośrodek Inżynierii Danych;
8) Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych;
9) Wydział Informatyki;
10) Wydział Kadr i Szkolenia;
11) Wydział Ekonomiczny;
12) Wydział Administracyjny;
13) Oddział w Krośnie;
14) Oddział w Przemyślu;
15) Oddział w Tarnobrzegu.
2.  W Urzędzie tworzy się samodzielne stanowiska pracy:
1) radca prawny;
2) do spraw ochrony informacji niejawnych;
3) do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

- podległe bezpośrednio dyrektorowi Urzędu.

3.  Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem wewnętrznym przez dyrektora Urzędu.
4.  Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym w ramach wydziałów, ośrodków i oddziałów komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, których nazwę i zakres zadań określa regulamin organizacyjny Urzędu, a także inne niż określone w ust. 2, bezpośrednio mu podległe samodzielne stanowiska pracy, po uzyskaniu akceptacji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5.  Dyrektor Urzędu wydaje inne, niż określone w ust. 3 i 4, zarządzenia wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Urzędu.
6.  Dyrektor może powoływać komisje lub zespoły, w szczególności o charakterze opiniodawczo-doradczym lub roboczym, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania.
§  4. 
1.  Urzędem kieruje dyrektor podległy Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, przy pomocy zastępcy.
2.  Dyrektor Urzędu jest organem administracji niezespolonej w województwie.
3.  Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
4.  Stosunek pracy z zastępcą dyrektora Urzędu nawiązuje i rozwiązuje dyrektor Urzędu.
§  5.  Szczegółowy zakres zadań Urzędu obejmuje:
1) przekształcanie zbiorów administracyjnych w zbiory danych statystycznych;
2) zbieranie danych, w tym z systemów informacyjnych administracji publicznej, gromadzenie, opracowywanie oraz analizę danych statystycznych;
3) prowadzenie prac wynikających z programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz planu prac metodologicznych;
4) prowadzenie i realizowanie spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji na terenie województwa podkarpackiego;
5) współudział w prowadzeniu prac nad metodologią badań statystycznych dotyczących województwa podkarpackiego;
6) rozpoznawanie oraz analizę zapotrzebowania na informacje statystyczne i analizy w przekrojach terytorialnych na obszarze województwa podkarpackiego, a także projektowanie metod i form ich zaspokajania;
7) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych dotyczących województwa podkarpackiego;
8) prowadzenie badań i analiz istotnych z punktu widzenia specyfiki województwa, w tym we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi;
9) wspieranie informacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek doradczych i eksperckich współpracujących z samorządem terytorialnym;
10) prowadzenie prac w zakresie popularyzacji i promocji statystyki oraz upowszechniania wiedzy o statystyce, w tym prowadzenie edukacji statystycznej na terenie województwa podkarpackiego;
11) współudział w prowadzeniu prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej;
12) przedstawianie informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa podkarpackiego organom administracji rządowej, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym odbiorcom;
13) 2  prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w zakresie osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także udostępnianie danych z rejestru REGON;
14) prowadzenie obsługi oraz udostępnianie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) na obszarze województwa podkarpackiego w części obejmującej system rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic);
15) prowadzenie przestrzennych baz adresowych na obszarze województwa podkarpackiego na potrzeby tworzenia operatów przestrzennych w posiadanym specjalistycznym oprogramowaniu GIS, na bazie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) i rejestrów statystycznych;
16) współpracę z organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego w województwie prowadzącymi urzędowe rejestry oraz systemy informacyjne administracji publicznej w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji prowadzonych rejestrów i operatów do badań;
17) prowadzenie badań wspólnych z organami administracji rządowej lub samorządowej, ujętych na ich wniosek w programie badań statystycznych statystyki publicznej;
18) administrowanie infrastrukturą informatyczną służb statystyki publicznej zlokalizowaną na obszarze województwa podkarpackiego;
19) udział w pracach metodologicznych na potrzeby rachunków narodowych z wykorzystaniem metod statystyczno-matematycznych i ekonometrycznych;
20) udział w pracach dotyczących badań z zakresu podróży zagranicznych na potrzeby rachunków narodowych i bilansu płatniczego.
§  6. 
1.  3  Urząd specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości w obszarach:
1) statystyki sportu i turystyki;
2) statystyki rynku materiałowego i paliwowo-energetycznego;
3) badań obszarów transgranicznych i statystyki euroregionalnej.
2.  4  Urząd realizuje zadania wymienione w ust. 1 pkt 1, w szczególności w zakresie:
1) rozpoznawania zapotrzebowania na dane statystyczne oraz inicjowania, programowania i planowania badań statystycznych;
2) inicjowania i prowadzenia prac metodologicznych oraz badań pilotażowych;
3) opracowywania wzorów zestawów danych wraz z objaśnieniami;
4) rozwoju i aktualizacji rejestrów, operatów do badań statystycznych oraz tworzenia kartotek;
5) zbierania, gromadzenia, opracowywania oraz analizowania danych statystycznych;
6) informatycznej obsługi prowadzonych badań, w tym przygotowania założeń do systemów informatycznych związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem, analizowaniem i opracowaniem danych wynikowych;
7) oceny jakości, kontroli i akceptacji zbiorów wojewódzkich i ogólnopolskich oraz tablic kontrolnych i wynikowych wojewódzkich i ogólnopolskich;
8) tworzenia i prowadzenia bazy danych statystycznych oraz tworzenia struktury i założeń, a także opracowywania metadanych do zasilania banków danych statystycznych;
9) obliczania pracochłonności, kalkulacji, rozliczania i analizowania kosztów prowadzonych badań;
10) opracowywania i udostępniania wyników badań oraz opracowywania publikacji wynikowych i analitycznych;
11) opracowywania rachunku satelitarnego sportu i rachunku satelitarnego turystyki;
12) monitorowania zmian w prawodawstwie krajowym i międzynarodowym oraz prowadzenia prac mających na celu dostosowanie badań do obowiązujących wymogów prawnych;
13) opiniowania projektów dokumentów rządowych;
14) identyfikacji oraz oceny przydatności i możliwości wykorzystania danych administracyjnych i pozaadministracyjnych na potrzeby prowadzonych badań statystycznych;
15) współpracy z innymi resortami, instytucjami i organizacjami w celu integracji i koordynacji badań statystycznych oraz pozyskiwania danych, uczestnicząc w pracach zespołów międzynarodowych, międzyresortowych i w grupach ekspertów;
16) przygotowywania dokumentów oraz materiałów na posiedzenia i konsultacje na potrzeby współpracy międzynarodowej.
3.  5  (uchylony).
4.  Urząd realizuje zadania ogólnokrajowe z zakresu statystyki rynku materiałowego i paliwowo-energetycznego, w szczególności w zakresie:
1) prowadzenia prac związanych z rozwojem i aktualizacją rejestrów, operatów do badań statystycznych oraz tworzenia kartotek;
2) projektowania wzorów formularzy i kwestionariuszy wraz z objaśnieniami;
3) przygotowywania założeń do systemów informatycznych związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i analizowaniem danych oraz współudziału w testowaniu systemów;
4) obsługi informacyjnej podmiotów sprawozdawczych, oceny jakości danych i kontroli kompletności zbiorów, analizy przyczyn braków odpowiedzi i podejmowania działań naprawczych;
5) kontroli i akceptacji zbiorów wojewódzkich i ogólnopolskich;
6) doskonalenia funkcjonujących narzędzi badawczych i wprowadzania nowych technik realizacji badań w celu zmniejszenia obciążenia respondentów oraz ograniczania kosztów badań;
7) tworzenia i prowadzenia bazy danych statystycznych.
5.  Urząd ściśle współpracuje z departamentem GUS właściwym w sprawach statystyki rynku materiałowego i paliwowo-energetycznego w zakresie:
1) rozpoznawania i analizy zapotrzebowania na dane i analizy statystyczne oraz podejmowania działań w celu ich zaspokojenia;
2) inicjowania, programowania i planowania badań statystycznych, w szczególności:
a) opracowywania zakresu podmiotowego i przedmiotowego badań, a także wytycznych dotyczących realizacji obowiązku statystycznego jednostek sprawozdawczych,
b) opracowywania metodologii prowadzonych badań oraz tworzenia definicji pojęć i klasyfikacji,
c) opracowywania, prezentowania, upowszechniania i udostępniania wyników badań, analiz statystycznych oraz przygotowywania materiałów analitycznych,
d) prowadzenia prac dotyczących oceny jakości badań statystycznych statystyki publicznej, a także podejmowania działań usprawniających kolejne edycje badań,
e) obliczania pracochłonności oraz kalkulacji, rozliczania i analizowania kosztów prowadzonych badań;
3) inicjowania i prowadzenia prac metodologicznych, badań pilotażowych;
4) przygotowania założeń i makiet tablic do badań;
5) tworzenia struktury i założeń do zasilania krajowych baz oraz banków danych statystycznych, w tym Banku Danych Lokalnych;
6) identyfikacji oraz oceny przydatności i możliwości wykorzystania danych administracyjnych i pozaadministracyjnych na potrzeby statystyki publicznej;
7) monitorowania zmian w prawodawstwie krajowym i międzynarodowym, prowadzenia prac mających na celu dostosowanie badań do obowiązujących wymogów prawnych;
8) współpracy z innymi resortami, instytucjami i organizacjami w celu integracji i koordynacji badań statystycznych oraz pozyskiwania danych;
9) przygotowywania dokumentów i materiałów na posiedzenia i konsultacje, w tym uczestnictwo w pracach zespołów międzyresortowych, międzynarodowych i w grupach ekspertów.
6.  Urząd realizuje zadania związane z badaniem obszarów transgranicznych i statystyką euroregionalną, w szczególności w zakresie:
1) rozpoznawania i analizy zapotrzebowania na dane i analizy statystyczne oraz podejmowania działań w celu ich zaspokojenia;
2) inicjowania, programowania i planowania badań statystycznych;
3) opracowywania metodologii prowadzonych badań;
4) przygotowania założeń do systemów informatycznych do gromadzenia, przetwarzania, analizowania i opracowywania danych wynikowych oraz współudziału w testowaniu systemów;
5) kontroli i akceptacji zbiorów wojewódzkich i ogólnopolskich oraz tablic kontrolnych i wynikowych;
6) oceny jakości danych i kontroli kompletności zbiorów;
7) tworzenia i prowadzenia bazy wynikowych danych statystycznych;
8) opracowywania publikacji zgodnie z planem opracowań statystycznych oraz planem wydawniczym;
9) prowadzenia prac metodologicznych;
10) doskonalenia wykorzystywanych narzędzi badawczych oraz metodologii w celu podnoszenia jakości badań oraz redukcji kosztów i obciążeń respondentów;
11) obliczania pracochłonności oraz kalkulacji, rozliczania i analizowania kosztów prowadzonych badań;
12) monitorowania zmian w prawodawstwie krajowym i międzynarodowym, prowadzenia prac mających na celu dostosowanie badań do obowiązujących wymogów prawnych;
13) identyfikacji oraz oceny przydatności i możliwości wykorzystania danych administracyjnych i pozaadministracyjnych na potrzeby statystyki publicznej;
14) współpracy z innymi instytucjami i organizacjami w celu integracji i koordynacji badań statystycznych oraz pozyskiwania danych, w tym uczestnictwo w pracach zespołów międzyresortowych i w grupach ekspertów.
7.  6  Urząd realizuje zadania związane:
1) z wykorzystaniem nowych technologii i źródeł danych, we współpracy z jednostkami służb statystyki publicznej, w szczególności w zakresie przeprowadzania analiz oraz wprowadzania nowoczesnych metod i narzędzi do przetwarzania ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych źródeł danych;
2) ze wspieraniem automatyzacji procesów pozyskiwania i przetwarzania danych dla potrzeb rachunków narodowych.
§  7. 
1.  7  Zadaniem Ośrodka Statystyki Sportu i Turystyki jest realizacja zadań określonych w § 5 pkt 20 i § 6 ust. 2.
2.  Zadaniem Ośrodka Statystyki Energii i Rynku Materiałowego jest realizacja zadań określonych w § 6 ust. 4 i 5 w zakresie statystyki rynku materiałowego i paliwowo-energetycznego.
3.  Zadaniem Ośrodka Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej jest:
1) realizacja zadań określonych w § 5 pkt 20 i § 6 ust. 6 w zakresie obszarów transgranicznych i statystyki euroregionów;
2) koordynacja prac urzędów statystycznych w zakresie badań dotyczących obszarów transgranicznych i statystyki euroregionów oraz opracowywanie i wydawanie publikacji w tym obszarze;
3) uczestnictwo we współpracy międzynarodowej w dziedzinie statystyki euroregionów, a w szczególności prowadzenie wspólnych badań statystycznych oraz opracowywanie i wydawanie publikacji o Euroregionie Karpackim.
4.  8  Zadaniem Ośrodka Inżynierii Danych jest realizacja zadań określonych w § 6 ust. 7.
§  8.  Zadaniem Podkarpackiego Ośrodka Badań Regionalnych jest w szczególności realizacja zadań określonych w § 5 pkt 6-12.
§  9.  9  Zadaniem oddziałów Urzędu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 13-15, jest:
1) udział w realizowaniu spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji;
2) wykonywanie innych zadań określonych przez dyrektora Urzędu w regulaminie organizacyjnym Urzędu.
§  10. 
1.  Dyrektor Urzędu przy wykonywaniu zadań kieruje się zarządzeniami, wytycznymi i poleceniami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2.  Urząd przy wykonywaniu zadań współdziała z Głównym Urzędem Statystycznym i jednostkami podporządkowanymi Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.
§  11.  Wykonując zadania dyrektor Urzędu współdziała z organami administracji publicznej, w szczególności z Wojewodą Podkarpackim oraz organami jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa podkarpackiego.
§  12.  Urząd używa pieczęci z godłem państwowym i napisem w otoku: "Urząd Statystyczny w Rzeszowie".
§  13.  Urząd prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
§  14.  10  Działalność Urzędu jest finansowana z działu: "Administracja publiczna" (jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej; spis powszechny i inne).
1 Załącznik § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 3 z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.Urz.GUS.2019.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
2 Załącznik § 5 pkt 13 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 19 z dnia 3 listopada 2014 r. (Dz.Urz.GUS.2014.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 2014 r.
3 Załącznik § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 23 z dnia 19 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.GUS.2018.68) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
4 Załącznik § 6 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 23 z dnia 19 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.GUS.2018.68) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 14 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.Urz.GUS.2019.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2019 r.

5 Załącznik § 6 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 14 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.Urz.GUS.2019.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2019 r.
6 Załącznik § 6 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 3 z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.Urz.GUS.2019.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
7 Załącznik § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 14 z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.Urz.GUS.2019.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 grudnia 2019 r.
8 Załącznik § 7 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 3 z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.Urz.GUS.2019.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
9 Załącznik § 9 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 3 z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.Urz.GUS.2019.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
10 Załącznik § 14 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 23 z dnia 19 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.GUS.2018.68) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.