Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Kielcach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2012.16

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 21 marca 2012 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Kielcach

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Urzędowi Statystycznemu w Kielcach, zwanemu dalej "Urzędem", nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
2. 
Statut określa szczegółowy zakres zadań i organizację Urzędu.
§  2. 
Traci moc zarządzenie nr 11 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Kielcach (Dz. Urz. GUS Nr 5, poz. 31).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KIELCACH

§  1. 
Urząd działa na podstawie:
1)
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
2)
niniejszego statutu.
§  2. 
Siedzibą Urzędu są Kielce.
§  3. 
1.  1
 W skład Urzędu wchodzą:
1)
Wydział Organizacji i Rejestrów;
2)
Wydział Badań Ankietowych;
3)
Ośrodek Statystyki Handlu i Usług;
4)
Ośrodek Badań Gospodarki Nieobserwowanej;
5)
Świętokrzyski Ośrodek Badań Regionalnych;
6)
Wydział Informatyki;
7)
Wydział Kadr i Szkolenia;
8)
Wydział Ekonomiczny;
9)
Wydział Administracyjny;
10)
Oddział w Sandomierzu.
2. 
W Urzędzie tworzy się samodzielne stanowiska pracy:
1)
radca prawny;
2)
do spraw ochrony informacji niejawnych;
3)
do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

- podległe bezpośrednio dyrektorowi Urzędu.

3. 
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem wewnętrznym przez dyrektora Urzędu.
4. 
Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym w ramach wydziałów, ośrodków i oddziałów komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, których nazwę i zakres zadań określa regulamin organizacyjny Urzędu, a także inne niż określone w ust. 2, bezpośrednio mu podległe samodzielne stanowiska pracy, po uzyskaniu akceptacji Prezesa GUS.
5. 
Dyrektor Urzędu wydaje inne, niż określone w ust. 3 i 4, zarządzenia wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Urzędu.
6. 
Dyrektor może powoływać komisje lub zespoły, w szczególności o charakterze opiniodawczo-doradczym lub roboczym, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania.
§  4. 
1. 
Urzędem kieruje dyrektor podległy Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, przy pomocy zastępcy.
2. 
Dyrektor Urzędu jest organem administracji niezespolonej w województwie.
3. 
Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
4. 
Stosunek pracy z zastępcą dyrektora Urzędu nawiązuje i rozwiązuje dyrektor Urzędu.
§  5. 
Szczegółowy zakres zadań Urzędu obejmuje:
1)
zbieranie, gromadzenie, opracowywanie oraz analizę danych statystycznych;
2)
prowadzenie prac wynikających z programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz planu prac metodologicznych;
3)
prowadzenie i realizowanie spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji na terenie województwa świętokrzyskiego;
4)
współudział w prowadzeniu prac nad metodologią badań statystycznych dotyczących województwa świętokrzyskiego;
5)
rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje statystyczne i analizy w przekrojach terytorialnych na obszarze województwa świętokrzyskiego, a także projektowanie metod i form ich zaspokajania;
6)
udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa świętokrzyskiego, w tym także uwzględniających porównania z innymi regionami;
7)
prowadzenie badań i analiz regionalnych istotnych z punktu widzenia specyfiki województwa, w tym we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi;
8)
wspieranie informacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek doradczych i eksperckich samorządu poprzez opracowywanie analiz dotyczących województwa świętokrzyskiego;
9)
prowadzenie prac w zakresie popularyzacji i promocji statystyki oraz upowszechniania wiedzy o statystyce, w tym prowadzenie edukacji statystycznej na terenie województwa świętokrzyskiego;
10)
współudział w prowadzeniu prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej;
11)
przedstawienie informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa świętokrzyskiego organom administracji rządowej, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym odbiorcom;
12) 2
 prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w zakresie osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także udostępnianie danych z rejestru REGON;
13)
prowadzenie obsługi oraz udostępnianie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT na obszarze województwa świętokrzyskiego w części obejmującej system rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic);
14)
prowadzenie przestrzennych baz adresowych na obszarze województwa świętokrzyskiego na potrzeby tworzenia operatów przestrzennych w posiadanym specjalistycznym oprogramowaniu GIS, na bazie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT i innych rejestrów statystycznych;
15)
współpracę z organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego w województwie prowadzącymi urzędowe rejestry oraz systemy informacyjne administracji publicznej w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji prowadzonych rejestrów i operatów do badań;
16)
prowadzenie badań dotyczących obszaru województwa świętokrzyskiego wspólnych z organami administracji rządowej lub samorządowej, ujętych na ich wniosek w programie badań statystycznych statystyki publicznej;
17)
administrowanie infrastrukturą informatyczną służb statystyki publicznej zlokalizowaną na obszarze województwa świętokrzyskiego.
§  6. 
1. 
Urząd specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości w obszarach:
1)
gospodarki nieobserwowanej:
a)
w zarejestrowanych podmiotach gospodarczych, w zakresie szacunków: przychodów, wynagrodzeń, płac, produkcji globalnej, zużycia pośredniego i wartości dodanej brutto,
b)
działalności nielegalnej i szacunku jej rozmiarów;
2)
statystyki handlu i usług w zakresie handlu wewnętrznego, gastronomii, międzynarodowego handlu usługami, oceny przedsiębiorstw świadczących usługi związane z obsługą działalności gospodarczej i popytu na usługi oraz współpracuje w tym zakresie z właściwymi departamentami GUS.
2. 
Urząd, jako jednostka autorska ogólnopolskich badań w zakresie gospodarki nieobserwowanej, realizuje zadania poprzez opracowywanie metodologii i organizacji badań statystycznych, a w szczególności dotyczące:
1)
przygotowania zakresu przedmiotowego i podmiotowego badań;
2)
przygotowania operatów oraz tworzenia kartotek do badań;
3)
opracowania wzorów formularzy i kwestionariuszy (w tym elektronicznych) wraz z objaśnieniami;
4)
kontroli i akceptacji wojewódzkich i ogólnopolskich zbiorów, tablic kontrolnych i wynikowych;
5)
oceny jakości danych i kontroli kompletności zbiorów, w tym analizy przyczyn braków odpowiedzi i podejmowania działań naprawczych;
6)
informatycznej obsługi prowadzonych badań, w tym przygotowania założeń do systemów informatycznych związanych z: gromadzeniem, przetwarzaniem, analizowaniem i opracowaniem danych wynikowych;
7)
monitorowania zasobów pozastatystycznych źródeł informacji oraz prowadzenia prac umożliwiających wykorzystywanie danych gromadzonych w źródłach administracyjnych, w szczególności w przypadku prac metodologicznych związanych z działalnością nielegalną;
8)
prowadzenia eksperymentalnych prac metodologicznych, w tym z zakresu badania działalności nielegalnej;
9)
doskonalenia wykorzystywanych narzędzi badawczych oraz metodologii w celu podnoszenia jakości badań oraz redukcji kosztów i obciążeń respondentów;
10)
ścisłej współpracy z GUS, z departamentem właściwym w obszarze rachunków narodowych i z właściwym urzędem statystycznym w obszarze rachunków regionalnych, w zakresie opracowywania na ich potrzeby danych, w tym dostarczania niezbędnych przeliczeń szeregów czasowych związanych ze zmianami standardów klasyfikacyjnych, zmianami terytorialnymi;
11)
wsparcia prowadzonych badań przez departament GUS właściwy w obszarze rachunków narodowych i urząd statystyczny właściwy w obszarze rachunków regionalnych, w zakresie przygotowania danych wymaganych przez europejskie organizacje statystyczne.
3. 
Urząd, jako koordynator ogólnopolskich badań z zakresu statystyki handlu i usług wymienionych w ust. 1 pkt. 2, jest odpowiedzialny w szczególności za:
1)
prowadzenie prac dotyczących rozwoju i aktualizacji rejestrów, operatów do badań statystycznych oraz tworzenie wybranych kartotek;
2)
przygotowywanie wzorów formularzy i kwestionariuszy (w tym elektronicznych) wraz z objaśnieniami;
3)
kontrolę i akceptację zbiorów oraz tablic kontrolnych wojewódzkich i ogólnopolskich;
4)
ocenę jakości danych i kontrolę kompletności zbiorów, analizę przyczyn braków odpowiedzi i podejmowanie działań naprawczych;
5)
przygotowywanie założeń do systemów informatycznych związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i analizowaniem danych;
6)
doskonalenie funkcjonujących narzędzi badawczych i wprowadzanie nowych technik realizacji badań w celu zmniejszenia obciążenia respondentów oraz ograniczanie kosztów badań;
7)
prowadzenie prac umożliwiających wykorzystywanie danych gromadzonych w źródłach administracyjnych;
8)
tworzenie i prowadzenie bazy danych statystycznych.
4. 
Urząd wspiera departament GUS właściwy w sprawach statystyki handlu i usług oraz wspiera i uczestniczy w pracach departamentu właściwego w sprawach rachunków narodowych w zakresie:
1)
rozpoznawania i analizy zapotrzebowania na dane i analizy statystyczne oraz podejmowania działań w celu ich zaspokojenia;
2)
inicjowania, programowania i planowania badań statystycznych, w szczególności:
a)
opracowywania zakresu podmiotowego i przedmiotowego badań, a także wytycznych dotyczących realizacji obowiązku statystycznego jednostek sprawozdawczych,
b)
opracowywania metodologii prowadzonych badań oraz tworzenia definicji pojęć na potrzeby Słownika Pojęć,
c)
opracowywania, prezentowania, upowszechniania i udostępniania wyników badań, analiz statystycznych oraz przygotowywania materiałów analitycznych,
d)
prowadzenia prac dotyczących oceny jakości badań statystycznych statystyki publicznej, a także podejmowania działań usprawniających kolejne edycje badań;
3)
inicjowania i prowadzenia prac metodologicznych, badań testowych i pilotażowych;
4)
opracowywania cząstkowych projektów rocznego programu badań statystycznych statystyki publicznej i wieloletnich programów rozwoju statystyki publicznej oraz przygotowywania projektów rocznych planów opracowań statystycznych i planów wydawniczych oraz współpracy z zagranicą.
§  7.  3
 Zadaniem Ośrodka Statystyki Handlu i Usług jest realizacja zadań określonych w § 6 ust. 3.
§  8.  4
 Zadaniem Ośrodka Badań Gospodarki Nieobserwowanej jest realizacja zadań określonych w § 6 ust. 2.
§  9.  5
 Zadaniem Świętokrzyskiego Ośrodka Badań Regionalnych jest realizacja zadań określonych w § 5 pkt 5-11.
§  10.  6
 Zadaniem oddziału Urzędu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 10, jest:
1)
udział w realizowaniu spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji;
2)
wykonywanie innych zadań określonych przez dyrektora Urzędu w regulaminie organizacyjnym Urzędu.
§  11. 
1. 
Dyrektor Urzędu przy wykonywaniu zadań kieruje się zarządzeniami, wytycznymi i poleceniami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. 
Urząd przy wykonywaniu zadań współdziała z Głównym Urzędem Statystycznym i jednostkami podporządkowanymi Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.
§  12. 
Wykonując zadania dyrektor Urzędu współdziała z organami administracji publicznej, w szczególności z Wojewodą Świętokrzyskim oraz organami jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa świętokrzyskiego.
§  13. 
Urząd używa pieczęci z godłem państwowym i napisem w otoku: "Urząd Statystyczny w Kielcach".
§  14. 
Urząd prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
§  15.  7
 Działalność Urzędu jest finansowana z działu "Administracja publiczna" (jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej; spis powszechny i inne).
1 Załącznik § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 12 z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz.Urz.GUS.2017.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
2 Załącznik § 5 pkt 12 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 9 z dnia 24 października 2014 r. (Dz.Urz.GUS.2014.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 2014 r.
3 Załącznik § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 12 z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz.Urz.GUS.2017.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
4 Załącznik § 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 12 z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz.Urz.GUS.2017.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
5 Załącznik § 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 12 z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz.Urz.GUS.2017.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
6 Załącznik § 10 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 12 z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz.Urz.GUS.2017.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
7 Załącznik § 15 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 14 z dnia 19 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.GUS.2018.59) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.