Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2010.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Urzędowi Statystycznemu w Katowicach, zwanemu dalej "Urzędem" nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
2.
Statut określa szczegółowy zakres zadań i organizację Urzędu.
§  2.
Traci moc zarządzenie nr 20 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Katowicach (Dz. Urz. GUS Nr 19, poz. 132, z późn. zm.2)).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 2, poz. 19, z 2001 r. Nr 12, poz. 76, z 2002 r. Nr 12, poz. 82, z 2003 r. Nr 1, poz. 1, z 2005 r. Nr 6, poz. 42, z 2007 r. Nr 1, poz. 2 oraz z 2009 r. Nr 12, poz. 73.

ZAŁĄCZNIK 

Statut Urzędu Statystycznego w Katowicach

§ 1.
Urząd działa na podstawie:
1)
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
2)
niniejszego statutu.
§  2.
Siedzibą Urzędu są Katowice.
§  3.
1.
Szczegółowy zakres zadań Urzędu obejmuje:
1)
zbieranie, gromadzenie, przechowywanie, analizę oraz opracowywanie danych statystycznych;
2)
zbieranie informacji o zapotrzebowaniu na analizy statystyczne w regionie oraz w zakresie specjalizacji Urzędu;
3)
organizację pracy i tworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających pracę rachmistrzów spisowych, ankieterów statystycznych oraz rzeczoznawców;
4)
prowadzenie prac koncepcyjnych nad metodologią badań statystycznych według specjalizacji Urzędu;
5)
inicjowanie i prowadzenie systematycznych badań oraz analiz sytuacji społecznej i gospodarczej w regionie, prowadzenie monitoringu koniunktury gospodarczej oraz bazy wiedzy statystycznej o regionie;
6)
prowadzenie informatorium statystycznego;
7)
prowadzenie prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej i rachunków narodowych;
8)
przedstawianie organom administracji rządowej oraz organom jednostek samorządu terytorialnego informacji statystycznych w zakresie, terminach i w formach określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, przyjętym przez Radę Ministrów;
9)
prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w części obejmującej osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, mające siedzibę na obszarze województwa śląskiego oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mające miejsce zamieszkania na terenie województwa śląskiego, a także udostępnianie danych z rejestru REGON w tym zakresie;
10)
prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT w części obejmującej system rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic) oraz współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy administracji publicznej w województwie śląskim w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji rejestru TERYT;
11)
prowadzenie badań wspólnych z organami administracji rządowej lub samorządowej, ujętych na ich wniosek w programie badań statystycznych statystyki publicznej;
12)
tworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających popularyzację wiedzy o statystyce;
13)
administrowanie infrastrukturą informatyczną służb statystyki publicznej zlokalizowaną na obszarze województwa śląskiego.
2.
Urząd może przyjmować zamówienia i zlecenia na wykonanie prac określonych w art. 21 ustawy, o której mowa w § 1 pkt 1, a w szczególności na:
1)
wykonywanie na zamówienie opracowań wspomagających inne systemy informacyjne administracji publicznej;
2)
prowadzenie na indywidualne zamówienie badań statystycznych nieobjętych programem badań statystycznych statystyki publicznej;
3)
wykonywanie na zlecenie dodatkowych opracowań i analiz, w tym przy wykorzystaniu danych zgromadzonych w badaniach objętych programem badań statystycznych statystyki publicznej;
4)
prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w dziedzinie statystyki.
3.
Zadania określone w ust. 2 są wykonywane poza statutowymi obowiązkami Urzędu.
§  4.
Do Urzędu należą niżej wymienione zadania ogólnokrajowe, wykonywane w ramach prac prowadzonych na rzecz statystyki publicznej jako całości:
1)
prowadzenie prac metodologicznych i obliczeniowych oraz opracowywanie informacji i analiz statystycznych w zakresie statystyki ochrony środowiska, regionalnego PKB oraz dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w przekroju terytorialnym;
2)
pozyskiwanie, opracowywanie i gromadzenie danych z badań pierwotnych w obszarze rynku finansowego;
3)
prowadzenie prac nad wykorzystaniem administracyjnych źródeł danych;
4)
współdziałanie z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za projektowanie i realizację polityki rozwoju regionalnego w zakresie określonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
5)
współudział w opracowywaniu informacji i publikacji zbiorczych w układach terytorialnych;
6)
uczestnictwo we współpracy międzynarodowej w dziedzinie statystyki euroregionów, a w szczególności organizowanie wspólnych badań statystycznych oraz opracowywanie i wydawanie publikacji o euroregionach: "Śląsk Cieszyński", "Silesia" i "Beskidy";
7)
prowadzenie prac projektowo-programistycznych dotyczących rachunków regionalnych, ochrony środowiska, działalności produkcyjnej, finansów przedsiębiorstw oraz działalności badawczej i rozwojowej w zakresie określonym odrębnie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
8)
opracowywanie zbiorów ogólnopolskich i przygotowywanie tablic ogólnopolskich w zakresie określonym odrębnie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
§  5.
1.
W skład Urzędu wchodzą:
1)
Wydział Organizacji;
2)
Wydział Rejestrów;
3)
Wydział Badań Ankietowych;
4)
Wydział Informatyki;
5)
Wydział Kadr i Szkolenia;
6)
Wydział Ekonomiczny;
7)
Wydział Administracyjny;
8)
Wydział Poligrafii Komputerowej;
9)
Ośrodek Statystyki Ochrony Środowiska;
10)
Ośrodek Finansów;
11)
Ośrodek Rachunków Regionalnych;
12)
Ośrodek Projektowania i Baz Danych;
13)
Śląski Ośrodek Badań Regionalnych;
14)
Oddział w Bielsku-Białej;
15)
Oddział w Bytomiu;
16)
Oddział w Częstochowie;
17)
Oddział w Gliwicach;
18)
Oddział w Rybniku;
19)
Oddział w Sosnowcu;
20)
Oddział w Zawierciu.
2.
W Urzędzie tworzy się samodzielne stanowiska pracy:
1)
radca prawny;
2)
do spraw ochrony informacji niejawnych;
3)
do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

- podległe bezpośrednio dyrektorowi Urzędu.

3.
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem wewnętrznym przez dyrektora Urzędu.
4.
Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym w ramach wydziałów, ośrodków i oddziałów komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, których nazwę i zakres zadań określa regulamin organizacyjny Urzędu.
5.
Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym samodzielne stanowiska pracy bezpośrednio mu podległe, inne niż określone w ust. 2.
6.
Dyrektor Urzędu wydaje inne niż określone w ust. 3 zarządzenia wewnętrzne i polecenia służbowe dotyczące funkcjonowania Urzędu.
7.
Dyrektor może powoływać stałe komisje lub zespoły robocze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania.
§  6.
1.
Zadaniem oddziałów Urzędu, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 14-20, jest:
1)
udostępnianie danych statystycznych (informatorium statystyczne);
2)
rejestracja w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz wydawanie zaświadczeń o numerze identyfikacyjnym REGON;
3)
prowadzenie prac aktualizacyjnych dla potrzeb krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT i bieżące współdziałanie w tym zakresie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
4)
udział w pracach organizacyjnych dotyczących spisów powszechnych i innych badaniach statystycznych o szerokim zasięgu obserwacji, w tym prowadzonych z udziałem rachmistrzów i ankieterów statystycznych;
5)
współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań statutowych Urzędu;
6)
pełnienie funkcji koordynatora zadań wymagających współpracy z gminami;
7)
wykonywanie innych zadań określonych przez dyrektora Urzędu w regulaminie organizacyjnym Urzędu.
2.
Terytorialny zasięg działania oddziałów obejmuje odpowiednio:
1)
Oddział w Bielsku-Białej - powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu - Bielsko-Biała;
2)
Oddział w Bytomiu - powiat tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice;
3)
Oddział w Częstochowie - powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki oraz miasto na prawach powiatu - Częstochowa;
4)
Oddział w Gliwicach - powiat gliwicki oraz miasta na prawach powiatu: Gliwice, Ruda Śląska, Zabrze;
5)
Oddział w Rybniku - powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory;
6)
Oddział w Sosnowcu - powiat będziński oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Sosnowiec;
7)
Oddział w Zawierciu - powiaty myszkowski i zawierciański.
3.
Zadania, o których mowa w ust. 1, dla powiatów bieruńsko-lędzińskiego i mikołowskiego oraz dla miast na prawach powiatu - Katowice i Tychy realizują właściwe ośrodki i wydziały Urzędu.
4.
Dyrektor Urzędu dla danego badania lub grupy badań może ustalić w regulaminie organizacyjnym inny niż określony w ust. 2 i 3 terytorialny zasięg działania oddziałów.
§  7.
1.
Urzędem kieruje dyrektor podległy Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, przy pomocy dwóch zastępców.
2.
Dyrektor Urzędu jest organem administracji niezespolonej w województwie.
3.
Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
§  8.
1.
Dyrektor Urzędu przy wykonywaniu zadań kieruje się zarządzeniami, wytycznymi i poleceniami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2.
Urząd przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 4, współdziała z Głównym Urzędem Statystycznym i jednostkami podporządkowanymi Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.
§  9.
Przy wykonywaniu zadań dyrektor Urzędu współdziała z organami administracji publicznej, w szczególności z Wojewodą Śląskim oraz organami jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa śląskiego.
§  10.
Urząd używa pieczęci z godłem państwowym i napisem w otoku: "Urząd Statystyczny w Katowicach".
§  11.
Urząd prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
§  12.
1.
Działalność Urzędu jest finansowana odpowiednio z działów: "Administracja publiczna" (jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej; spis powszechny i inne) i "Informatyka" (inne jednostki usług informatycznych).
2.
Działalność Urzędu w zakresie zadań określonych w § 3 ust. 2 jest finansowana w ramach rachunku dochodów własnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).