Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUS.2012.58

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Gdańsku

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Urzędowi Statystycznemu w Gdańsku, zwanemu dalej "Urzędem", nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
2.  Statut określa szczegółowy zakres zadań i organizację Urzędu.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 8 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Gdańsku (Dz. Urz. GUS Nr 3, poz. 18).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2012 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT URZĘDU STATYSTYCZNEGO W GDAŃSKU

§  1.  Urząd działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591);
2) niniejszego statutu.
§  2.  Siedzibą Urzędu jest Gdańsk.
§  3. 
1.  W skład Urzędu wchodzą:
1) Wydział Organizacji;
2) Wydział Rejestrów;
3) Wydział Badań Ankietowych;
3a) 1  Wydział Realizacji Badań;
4) Ośrodek Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego;
5) Ośrodek Statystyki Warunków Pracy;
6) Ośrodek Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności;
7) Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych;
8) Wydział Informatyki;
9) Wydział Kadr i Szkolenia;
10) Wydział Ekonomiczny;
11) Wydział Administracyjny;
12) Oddział w Chojnicach;
13) Oddział w Słupsku;
14) Oddział w Tczewie.
2.  W Urzędzie tworzy się samodzielne stanowiska pracy:
1) radca prawny;
2) do spraw ochrony informacji niejawnych;
3) do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

- podległe bezpośrednio dyrektorowi Urzędu.

3.  Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem wewnętrznym przez dyrektora Urzędu.
4.  Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym w ramach wydziałów, ośrodków i oddziałów komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, których nazwę i zakres zadań określa regulamin organizacyjny Urzędu, a także inne niż określone w ust. 2, bezpośrednio mu podległe samodzielne stanowiska pracy, po uzyskaniu akceptacji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5.  Dyrektor Urzędu wydaje inne, niż określone w ust. 3 i 4, zarządzenia wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Urzędu.
6.  Dyrektor może powoływać komisje lub zespoły, w szczególności o charakterze opiniodawczo-doradczym lub roboczym, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania.
§  4. 
1.  Urzędem kieruje dyrektor podległy Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, przy pomocy zastępcy.
2.  Dyrektor Urzędu jest organem administracji niezespolonej w województwie.
3.  Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
4.  Stosunek pracy z zastępcą dyrektora Urzędu nawiązuje i rozwiązuje dyrektor Urzędu.
§  5.  Szczegółowy zakres zadań Urzędu obejmuje:
1) przekształcanie zbiorów administracyjnych w zbiory danych statystycznych;
2) zbieranie danych, w tym z systemów informacyjnych administracji publicznej, gromadzenie, opracowywanie oraz analizę danych statystycznych;
3) prowadzenie prac wynikających z programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz planu prac metodologicznych;
4) prowadzenie i realizowanie spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji na terenie województwa pomorskiego;
5) współudział w prowadzeniu prac nad metodologią badań statystycznych dotyczących województwa pomorskiego;
6) rozpoznawanie oraz analizę zapotrzebowania na informacje statystyczne i analizy w przekrojach terytorialnych na obszarze województwa pomorskiego, a także projektowanie metod i form ich zaspokajania;
7) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych dotyczących województwa pomorskiego;
8) prowadzenie badań i analiz istotnych z punktu widzenia specyfiki województwa, w tym we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi;
9) wspieranie informacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek doradczych i eksperckich współpracujących z samorządem terytorialnym;
10) prowadzenie prac w zakresie popularyzacji i promocji statystyki oraz upowszechniania wiedzy o statystyce, w tym prowadzenie edukacji statystycznej na terenie województwa pomorskiego;
11) współudział w prowadzeniu prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej;
12) przedstawianie informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa pomorskiego organom administracji rządowej, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym odbiorcom;
13) prowadzenie na terenie województwa pomorskiego działalności badawczej, analitycznej i publikacyjnej w obszarze statystyki transgranicznej i euroregionalnej we współpracy z Ośrodkiem Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie;
14) 2  prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w zakresie osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także udostępnianie danych z rejestru REGON;
15) prowadzenie obsługi oraz udostępnianie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) na obszarze województwa pomorskiego w części obejmującej system rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic);
16) prowadzenie przestrzennych baz adresowych na obszarze województwa pomorskiego na potrzeby tworzenia operatów przestrzennych w posiadanym specjalistycznym oprogramowaniu GIS, na bazie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) i rejestrów statystycznych;
17) współpracę z organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego w województwie prowadzącymi urzędowe rejestry oraz systemy informacyjne administracji publicznej w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji prowadzonych rejestrów i operatów do badań;
18) prowadzenie badań wspólnych z organami administracji rządowej lub samorządowej, ujętych na ich wniosek w programie badań statystycznych statystyki publicznej;
19) administrowanie infrastrukturą informatyczną służb statystyki publicznej zlokalizowaną na obszarze województwa pomorskiego.
§  6.  3
1.  Urząd specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości w obszarach: statystyki edukacji i kapitału ludzkiego, badań pracy niezarobkowej, w tym wolontariatu, statystyki warunków pracy, chorób zawodowych oraz statystyki aktywności ekonomicznej ludności.
2.  Urząd realizuje zadania w obszarze statystyki edukacji i kapitału ludzkiego, w szczególności w zakresie:
1) rozpoznawania zapotrzebowania na dane statystyczne oraz inicjowania, programowania i planowania badań statystycznych;
2) inicjowania i prowadzenia prac metodologicznych, badań testowych i pilotażowych, w tym z wykorzystaniem danych ze źródeł administracyjnych;
3) monitorowania zmian w prawodawstwie krajowym i międzynarodowym oraz prowadzenia prac mających na celu dostosowanie badań do obowiązującego stanu prawnego;
4) zbierania, przechowywania i przetwarzania danych statystycznych;
5) opracowywania, prezentowania, upowszechniania i udostępniania wyników badań, analiz statystycznych oraz przygotowywania materiałów analitycznych;
6) tworzenia i prowadzenia bazy danych statystycznych oraz zasilania banków danych statystycznych;
7) współpracy z innymi resortami, instytucjami i organizacjami w celu integracji i koordynacji badań statystycznych oraz pozyskiwania danych, w szczególności poprzez uczestnictwo w pracach zespołów międzynarodowych, międzyresortowych i w grupach ekspertów.
3.  Urząd w obszarze statystyki warunków pracy, w tym wypadków przy pracy i strajków, jest odpowiedzialny za realizację zadań ogólnokrajowych, w zakresie:
1) rozpoznawania zapotrzebowania na dane statystyczne oraz inicjowania, programowania i planowania badań statystycznych;
2) zbierania, przechowywania i przetwarzania danych statystycznych;
3) tworzenia i prowadzenia bazy danych statystycznych oraz zasilania banków danych statystycznych;
4) inicjowania i prowadzenia prac metodologicznych, badań testowych i pilotażowych;
5) monitorowania zmian w prawodawstwie krajowym i międzynarodowym, prowadzenia prac mających na celu dostosowanie badań do obowiązujących wymogów prawnych;
6) opracowywania i analizy danych na potrzeby Eurostatu oraz innych instytucji międzynarodowych;
7) współpracy z innymi resortami, instytucjami i organizacjami w celu integracji i koordynacji badań statystycznych oraz pozyskiwania danych, w szczególności poprzez uczestnictwo w pracach zespołów międzynarodowych, międzyresortowych i w grupach ekspertów.
4.  W obszarze badań pracy niezarobkowej, w tym wolontariatu, Urząd współpracuje z departamentem GUS właściwym w sprawach badań społecznych, który pełni rolę koordynatora merytorycznego w tych obszarach na każdym etapie prowadzonych prac. Urząd realizuje zadania, w szczególności w zakresie:
1) opracowywania wzorów zestawów danych wraz z objaśnieniami;
2) przygotowywania założeń do systemów informatycznych związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i analizowaniem danych oraz współudziału w ich tworzeniu i testowaniu;
3) zbierania, przechowywania i opracowywania danych statystycznych oraz kontroli i akceptacji zbiorów wojewódzkich i krajowych przed zatwierdzeniem przez departament właściwy w zakresie badań społecznych;
4) opracowywania i weryfikacji tablic kontrolnych oraz wynikowych;
5) oceny jakości danych i kompletności zbiorów, analizy przyczyn braków odpowiedzi oraz podejmowania działań naprawczych;
6) opracowywania publikacji wynikowych i analitycznych.
5.  W obszarze statystyki aktywności ekonomicznej ludności w ramach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) i badań modułowych BAEL, Urząd współpracuje z departamentem GUS właściwym w sprawach statystyki pracy oraz z urzędami statystycznymi w województwach na każdym etapie prowadzonych prac.
6.  Urząd jest odpowiedzialny, jako koordynator, za realizację zadań ogólnokrajowych prowadzonych w ramach badań wymienionych w ust. 5, w zakresie:
1) kontroli merytorycznej materiałów źródłowych pochodzących z badania, analizy oraz akceptacji zbiorów wojewódzkich i ogólnopolskich;
2) weryfikacji i akceptacji wojewódzkich oraz ogólnopolskich tablic kontrolnych i wynikowych;
3) analizy kompletności badania i związanych z tym przyczyn nieprzystępowania respondentów do badania oraz podejmowania działań naprawczych;
4) przygotowywania wzorów zestawów danych.
7.  W obszarze wymienionym w ust. 5 Urząd wspiera departament GUS właściwy w sprawach statystyki pracy, który pełni rolę koordynatora odpowiedzialnego za realizację zadań, w zakresie:
1) inicjowania, projektowania i przygotowywania Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) oraz badań modułowych BAEL;
2) prowadzenia prac metodologicznych przygotowujących wdrażanie nowych badań rynku pracy realizowanych z udziałem gospodarstw domowych, w szczególności badania modułowe BAEL oraz opracowywania nowych rozwiązań metodologicznych i organizacyjnych;
3) udziału w pracach międzynarodowych grup roboczych i zadaniowych;
4) opracowywania i przygotowywania publikacji i analiz ogólnokrajowych;
5) przygotowywania założeń do systemów informatycznych związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i analizowaniem danych oraz współudziału w ich tworzeniu i testowaniu.
§  7.  4
1.  Zadaniem Ośrodka Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego jest realizacja zadań w zakresie statystyki edukacji i kapitału ludzkiego, określonych w § 6 ust. 2.
2.  Zadaniem Ośrodka Statystyki Warunków Pracy jest realizacja zadań w zakresie statystyki warunków pracy określonych w § 6 ust. 3 oraz zadań w zakresie badań pracy niezarobkowej, w tym wolontariatu, określonych w § 6 ust. 4.
3.  Zadaniem Ośrodka Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności jest realizacja zadań określonych w § 6 ust. 5-7.
§  8.  Zadaniem Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych jest w szczególności realizacja zadań określonych w § 5 pkt 6-13.
§  9.  Zadaniem oddziałów Urzędu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 12-14, jest:
1) zbieranie, przechowywanie, analizowanie oraz opracowywanie danych statystycznych;
2) udział w realizowaniu spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji;
3) realizowanie zadań związanych z udostępnianiem informacji statystycznych i edukacją statystyczną;
4) wykonywanie innych zadań określonych przez dyrektora Urzędu w regulaminie organizacyjnym Urzędu.
§  10. 
1.  Dyrektor Urzędu przy wykonywaniu zadań kieruje się zarządzeniami, wytycznymi i poleceniami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2.  Urząd przy wykonywaniu zadań współdziała z Głównym Urzędem Statystycznym i jednostkami podporządkowanymi Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.
§  11.  Wykonując zadania dyrektor Urzędu współdziała z organami administracji publicznej, w szczególności z Wojewodą Pomorskim oraz organami jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa pomorskiego.
§  12.  Urząd używa pieczęci z godłem państwowym i napisem w otoku: "Urząd Statystyczny w Gdańsku".
§  13.  Urząd prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
§  14.  5  Działalność Urzędu jest finansowana z działu "Administracja publiczna" (jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej; spis powszechny i inne).
1 Załącznik § 3 ust. 1 pkt 3a dodany przez § 1 zarządzenia nr 3 z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.Urz.GUS.2015.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2015 r.
2 Załącznik § 5 pkt 14 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 8 z dnia 24 października 2014 r. (Dz.Urz.GUS.2014.43) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 2014 r.
3 Załącznik § 6 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 6 z dnia 28 maja 2018 r. (Dz.Urz.GUS.2018.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 czerwca 2018 r.
4 Załącznik § 7 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 6 z dnia 28 maja 2018 r. (Dz.Urz.GUS.2018.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 czerwca 2018 r.
5 Załączik § 14 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 24 z dnia 19 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.GUS.2018.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.