Nadanie statutu Urzędowi Regulacji Telekomunikacji i Poczty. - OpenLEX

Nadanie statutu Urzędowi Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2004.20.213

Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 25
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 25 listopada 2004 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Telekomunikacji i Poczty

Na podstawie art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zarządza się, co następuje:
§  1.
Urzędowi Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanemu dalej "URTiP", nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Komórki organizacyjne URTiP stają się, z dniem wejścia w życie zarządzenia, komórkami organizacyjnymi w rozumieniu statutu nadanego niniejszym zarządzeniem.
§  3.
Oddziały okręgowe prowadzą sprawy zgodnie z właściwością wynikającą ze statutu URTiP, stanowiącego załącznik do zarządzenia, o którym mowa w § 5, do czasu ich zakończenia.
§  4.
1.
Z zastrzeżeniem ust. 2, zarządzenia i decyzje Prezesa URTiP, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów statutu, zachowują moc do czasu upływu terminu na jaki zostały wydane.
2.
Regulamin organizacyjny URTiP, nadany URTiP na podstawie statutu stanowiącego załącznik do zarządzenia, o którym mowa w § 5, zachowuje moc obowiązującą do czasu nadania regulaminu organizacyjnego na podstawie statutu, o którym mowa w § 1, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.
3.
Regulamin Gospodarstwa Pomocniczego - Centralnego Laboratorium Badań Technicznych, zatwierdzony przez dyrektora generalnego URTiP przed dniem wejścia w życie zarządzenia, staje się regulaminem Gospodarstwa Pomocniczego - Centralnego Laboratorium Badań Technicznych w rozumieniu statutu, o którym mowa w § 1.
§  5.
Traci moc zarządzenie nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 23 października 2003 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Telekomunikacji i Poczty (Dz. Urz. MI Nr 17, poz. 28).
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT URZĘDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

§  1.
Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwany dalej "URTiP", jest urzędem administracji rządowej obsługującym Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanego dalej "Prezesem", działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.
§  2.
1.
Prezes kieruje URTiP przy pomocy zastępcy Prezesa do spraw rynku usług telekomunikacyjnych, zastępcy Prezesa do spraw rynku usług pocztowych, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych.
2.
Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników URTiP do podejmowania decyzji, w określonych sprawach, w jego imieniu.
§  3.
1.
Komórkami organizacyjnymi URTiP są komórki organizacyjne wchodzące w skład Centrali oraz oddziały okręgowe.
2.
W skład Centrali wchodzą:
1)
Gabinet Prezesa;
2)
Biuro Dyrektora Generalnego;
3)
Departament Rynku Telekomunikacyjnego;
4)
Departament Rynku Pocztowego;
5)
Departament Zarządzania Zasobami Częstotliwości;
6)
Departament Radiodyfuzji;
7)
Departament Techniki i Kontroli;
8)
Departament Spraw Obronnych;
9)
Departament Prawny;
10)
Departament Współpracy z Zagranicą;
11)
Biuro Finansów i Budżetu;
12)
Biuro Administracji i Kadr;
13)
Biuro Informatyki;
14)
Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
15)
Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.
3.
W skład URTiP wchodzą oddziały okręgowe:
1)
Dolnośląski Oddział Okręgowy z siedzibą we Wrocławiu - dla województwa dolnośląskiego;
2)
Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy z siedzibą w Bydgoszczy - dla województwa kujawsko-pomorskiego;
3)
Lubelski Oddział Okręgowy z siedzibą w Lublinie - dla województwa lubelskiego;
4)
Lubuski Oddział Okręgowy z siedzibą w Zielonej Górze - dla województwa lubuskiego;
5)
Łódzki Oddział Okręgowy z siedzibą w Łodzi - dla województwa łódzkiego;
6)
Małopolski Oddział Okręgowy z siedzibą w Krakowie - dla województwa małopolskiego;
7)
Mazowiecki Oddział Okręgowy z siedzibą w Warszawie - dla województwa mazowieckiego;
8)
Opolski Oddział Okręgowy z siedzibą w Opolu - dla województwa opolskiego;
9)
Podkarpacki Oddział Okręgowy z siedzibą w Rzeszowie - dla województwa podkarpackiego;
10)
Podlaski Oddział Okręgowy z siedzibą w Białymstoku - dla województwa podlaskiego;
11)
Pomorski Oddział Okręgowy z siedzibą w Gdyni - dla województwa pomorskiego;
12)
Śląski Oddział Okręgowy z siedzibą w Siemianowicach Śląskich - dla województwa śląskiego;
13)
Świętokrzyski Oddział Okręgowy z siedzibą w Kielcach - dla województwa świętokrzyskiego;
14)
Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy z siedzibą w Olsztynie - dla województwa warmińsko-mazurskiego;
15)
Wielkopolski Oddział Okręgowy z siedzibą w Poznaniu - dla województwa wielkopolskiego;
16)
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy z siedzibą w Szczecinie - dla województwa zachodniopomorskiego.
§  4.
Do właściwości oddziałów okręgowych należy prowadzenie w imieniu Prezesa spraw z zakresu:
1)
przyjmowania wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych i wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800), zwanej dalej "ustawą";
2)
wydawania, zmiany oraz cofania pozwoleń radiowych, z wyłączeniem pozwoleń dotyczących urządzeń radiowych:
a)
o zasięgu ogólnopolskim,
b)
przeznaczonych do:

– świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieciach o zasięgu większym niż dwie strefy numeracyjne, określone w planie numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych,

– rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych;

3)
rozpatrywania skarg, o których mowa w art. 101 ust. 2 ustawy;
4)
prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowień z zakresu działalności pocztowej, telekomunikacji, spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, gospodarki zasobami częstotliwości i numeracji oraz spełniania zasadniczych wymagań przez aparaturę, w tym telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe, znajdującą się w obrocie;
5)
zadań wynikających z właściwości organów wyspecjalizowanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.) i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
6)
współpracy z organami administracji publicznej;
7)
monitorowania służb radiokomunikacyjnych;
8)
egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym i niepieniężnym;
9)
zapewnienia obsługi administracyjnej stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie;
10)
prowadzenia postępowań mediacyjnych zgodnie z udzielonym przez Prezesa upoważnieniem.
§  5.
1.
W sprawach określonych w § 4 dyrektorzy oddziałów okręgowych dokonują wszystkich czynności przewidzianych w przepisach o postępowaniu administracyjnym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Dyrektorzy oddziałów okręgowych mogą wydawać w imieniu Prezesa decyzje administracyjne po uzyskaniu upoważnienia.
§  6.
Prezes może tworzyć i znosić komisje i zespoły, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład, zakres działania i tryb postępowania.
§  7.
Organizację wewnętrzną oraz zakres zadań komórek organizacyjnych URTiP, o których mowa w § 3, a także tryb ich działania określa regulamin organizacyjny URTiP, nadany przez Prezesa na wniosek dyrektora generalnego.
§  8.
Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi URTiP, o których mowa w § 3, rozstrzyga Prezes.
§  9.
1.
Przy URTiP działa Gospodarstwo Pomocnicze - Centralne Laboratorium Badań Technicznych jako jednostka wyodrębniona pod względem organizacyjnym i finansowym.
2.
Nadzór nad Gospodarstwem Pomocniczym - Centralnym Laboratorium Badań Technicznych sprawuje dyrektor generalny.
3.
Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy Gospodarstwa Pomocniczego - Centralnego Laboratorium Badań Technicznych określają odrębne przepisy oraz regulamin organizacyjny Gospodarstwa Pomocniczego - Centralnego Laboratorium Badań Technicznych, zatwierdzony przez dyrektora generalnego.