Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2020.17

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Szczecinie

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Urzędowi Morskiemu w Szczecinie nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 19 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Szczecinie (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 19 oraz z 2019 r. poz. 13).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z wyjątkiem przepisów § 2 ust. 1 pkt 12 i 13 załącznika do zarządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE

§  1.  Statut Urzędu Morskiego w Szczecinie, zwanego dalej "Urzędem", określa organizację Urzędu oraz szczegółowy zakres działania Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, zwanego dalej "Dyrektorem".
§  2. 
1.  W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Biuro Dyrektora Urzędu;
2) Biuro Spraw Obronnych Żeglugi;
3) Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi;
4) Inspektorat Państwa Portu;
5) Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego;
6) Inspektorat Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego;
7) Inspektorat Ochrony Wybrzeża;
8) Kapitanat Portu Szczecin;
9) Kapitanat Portu Świnoujście;
10) Kapitanat Portu Trzebież;
11) Kapitanat Portu Dziwnów;
12) Kapitanat Portu Kołobrzeg;
13) Kapitanat Portu Darłowo;
14) Wydział Finansowo-Księgowy;
15) Wydział Prawno-Organizacyjny;
16) Wydział Spraw Pracowniczych;
17) Wydział Dokumentów Marynarzy;
18) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Geodezji;
19) Wydział Oznakowania Nawigacyjnego;
20) Wydział Pomiarów Morskich;
21) Wydział Energetyczny;
22) Wydział Elektroniki i Łączności;
23) Wydział Techniczno-Inwestycyjny;
24) Wydział Dróg i Budowli Morskich;
25) Wydział Zaopatrzenia i Transportu;
26) Wydział Gospodarczo-Administracyjny;
27) Wydział Technologii Informatycznych;
28) Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie;
29) Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu;
30) Stanowisko do spraw Kontroli Zarządczej;
31) Zespół do spraw Systemu Zarządzania Jakością;
32) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
33) Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
34) Zespół do spraw Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
35) Zespół do spraw Ochrony Przeciwpożarowej.
2.  Sprawy z zakresu Inspekcji Państwa Bandery prowadzi Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi.
3.  W skład poszczególnych komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-29 i 31-35, mogą wchodzić w szczególności: oddziały, zespoły, sekretariaty, sekcje i stanowiska pracy, o ile potrzebne jest wskazywanie w tych komórkach ich podziału.
§  3. 
1.  W skład Urzędu wchodzi Sekretariat Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej w Szczecinie.
2.  Organizację i zasady funkcjonowania Sekretariatu określają odrębne przepisy.
§  4. 
1.  W Urzędzie tworzy się stanowiska zastępców Dyrektora.
2.  Pierwszym zastępcą Dyrektora jest zastępca do spraw inspekcji morskiej.
3.  Zakres czynności zastępców Dyrektora ustala Dyrektor.
4.  Dyrektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1 oraz innych pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.
§  5.  Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w § 2, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.
§  6.  Zakres działania Dyrektora obejmuje sprawy wynikające z odrębnych przepisów, w szczególności:
1) bezpieczeństwa żeglugi morskiej;
2) ochrony portów morskich i żeglugi morskiej, w tym związane z wykonywaniem zadań obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobieganie aktom terroru oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń;
3) korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich;
4) bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów mineralnych dna morskiego;
5) ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nieuregulowanym przepisami prawa geologicznego i górniczego;
6) ratowania życia, prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza;
7) nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach;
8) uzgadniania pozwoleń wodnoprawnych, wnoszenia lub niewnoszenia sprzeciwu do przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego, ocen wodnoprawnych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji w sprawie zmian w zalesianiu, zadrzewianiu, tworzeniu obwodów łowieckich, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego województwa, a także uzgadnianie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, dotyczących obszaru pasa nadbrzeżnego, morskich portów i przystani, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego;
9) budowy, utrzymywania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym oraz w przystaniach plażowych;
10) użytkowania lasów będących własnością Skarbu Państwa położonych w pasie technicznym, w tym sporządzania planu urządzania lasu;
11) nadzoru nad zapewnieniem ochrony przed powodzią od strony wód morskich, w tym poprzez budowę, rozbudowę i utrzymywanie budowli hydrotechnicznych oraz umocnień brzegowych w pasie techniczny;
12) wydawania decyzji w sprawie wykorzystania pasa technicznego do celów innych niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
13) wydawania decyzji wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310);
14) wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich żeglowności;
15) wykonywania i nadzorowania pomiarów hydrograficznych;
16) prowadzenia zasobów danych hydrograficznych dla obszaru kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie;
17) oznakowania nawigacyjnego i radionawigacyjnego w polskich obszarach morskich;
18) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia w trybie przewidzianym w przepisach o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
19) wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. poz. 1361, z 2004 r. poz. 959, z 2005 r. poz. 1683, z 2010 r. poz. 1508 oraz z 2019 r. poz. 1716);
20) sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej;
21) nadzoru i wykonywania kontroli w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów wyposażenia morskiego, rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych;
22) nadawania nazw statkom morskim;
23) organizacji oraz nadzoru nad pilotażem morskim na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa morskiego;
24) budowy i utrzymywania obiektów i budowli infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich w zakresie określonym w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933 oraz z 2019 r. poz. 1716);
25) wykonywania zadań i uprawnień podmiotu zarządzającego portem w portach niemających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej i przystaniach morskich, w których nie powołano podmiotu zarządzającego w zakresie określonym w ustawie o portach i przystaniach morskich, w tym planowania ich rozwoju;
26) monitorowania i informowania o ruchu statków;
27) inspekcji statków, w tym kontroli wykonywanej przez inspekcję morską, inspekcję państwa bandery i inspekcję państwa portu, w zakresie wynikającym z zobowiązań międzynarodowych;
28) ewidencji ładunków i pasażerów;
29) zarządu nad morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnętrznymi oraz nad gruntami pokrytymi tymi wodami, o którym mowa w przepisach ustawy - Prawo wodne;
30) kontroli paliwa żeglugowego dostarczanego na statki oraz paliwa żeglugowego używanego na statkach;
31) wykonywania zadań w dziedzinie ochrony środowiska morskiego i ochrony przed powodzią zgodnie z przepisami ustawy - Prawo wodne;
32) wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym oraz ustanawianie wokół nich stref bezpieczeństwa, a także wydawanie pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli i rurociągów na tych obszarach, zgodnie z przepisami ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
33) uzgadniania decyzji wydawanych na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, które dotyczą morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz pasa nadbrzeżnego;
34) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w polskich obszarach morskich;
35) wydawania pozwoleń na przeszukiwanie wraków i ich pozostałości;
36) współpracy z organami prowadzącymi sprawy wypadków morskich;
37) współpracy międzynarodowej z uwzględnieniem zadań wynikających z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach związanych z administracją morską, bezpieczeństwem żeglugi i ochroną środowiska morskiego;
38) nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów podróżujących drogą morską, w tym rozpatrywanie skarg pasażerów;
39) kontroli i nadzoru nad warunkami życia i pracy marynarzy na statkach morskich oraz nad agencjami pośrednictwa pracy marynarzy;
40) kwalifikacji członków załóg statków morskich i pilotów morskich;
41) nadzoru nad załadowcami kontenerów przewożonych na statkach morskich;
42) nadzoru nad obszarami Natura 2000 wyznaczonymi na polskich obszarach morskich i sporządzania projektów planów ochrony tych obszarów w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55);
43) opiniowania i uzgadniania dokumentów dotyczących obszarów morskich w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz realizacji przedsięwzięć dotyczących obszarów morskich w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000;
44) kontroli podmiotów zarządzających portami morskimi w zakresie zapewnienia przez nie dostępności w porcie punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) określonej w przepisach ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716 oraz z 2020 r. poz. 284);
45) związane z wykonywaniem zadań odpowiedniego organu, o którym mowa w art. 11 ust. 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 6 oraz art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/352 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów (Dz. Urz. UE L 57 z 03.03.2017, str. 1).
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).