Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1992.3.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 września 1997 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 stycznia 1992 r.
w sprawie nadania statutu urzędom kontroli skarbowej.

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 100, poz. 442) zarządza się, co następuje:
§  1. Urzędom kontroli skarbowej nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

urzędów kontroli skarbowej
§  1. Urzędy kontroli skarbowej są jednostkami organizacyjnymi kontroli skarbowej.
§  2. Celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych, jak również badanie zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób prawnych.
§  3.
1. Do zadań kontroli skarbowej należy:
1) kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych,
2) kontrola celowości i legalności wydatkowania środków budżetowych oraz prawidłowości obliczania i wykorzystywania dotacji budżetowych,
3) badanie zgodności z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym, a w szczególności ujawnianie niedoborów, a także innych szkód w tym mieniu,
4) badanie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania zobowiązań podatkowych stanowiących dochód gminy, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa,
5) wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego,
6) badanie prawidłowości stosowania cen urzędowych, a także cen umowych w zakresie objętym ograniczeniami swobodnego kształtowania ich poziomu,
7) badanie prawidłowości obrotu dewizowego,
8) prowadzenie dochodzeń karnych skarbowych oraz w sprawach o przestępstwa na szkodę Skarbu Państwa - ujawnione w toku kontroli.
2. Szczegółowy zakres zadań dla urzędów kontroli skarbowej wyznacza Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.
§  4.
1. Urzędem kontroli skarbowej kieruje dyrektor urzędu kontroli skarbowej, który jest odpowiedzialny przed Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej za prawidłową i terminową realizację zadań urzędu.
2. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej sprawuje nadzór nad pracą pracowników urzędu.
3. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej realizuje zadania przy pomocy wicedyrektora (wicedyrektorów), głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych.
§  5.
1. Dyrektora urzędu kontroli skarbowej powołuje i odwołuje Minister Finansów na wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.
2. Wicedyrektora urzędu kontroli skarbowej powołuje i odwołuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej na wniosek dyrektora urzędu.
3. 1 W urzędach kontroli skarbowej mogą być powołani:
1) w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Poznaniu - trzej wicedyrektorzy,
2) w Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Jeleniej Górze, Kielcach, Koszalinie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Radomiu, Rzeszowie, Słupsku, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Górze - dwaj wicedyrektorzy,
3) w pozostałych - jeden wicedyrektor.
§  6.
1. W urzędach kontroli skarbowej mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:
1) wydziały - zatrudniające co najmniej 20 pracowników,
2) wydziały - zatrudniające co najmniej 10 pracowników,
3) wieloosobowe stanowiska pracy (zespoły, referaty) zatrudniające co najmniej 5 pracowników,
4) jednoosobowe stanowiska pracy.
2. Wydziałami kierują naczelnicy, a pozostałymi komórkami organizacyjnymi kierownicy lub koordynatorzy.
§  7.
1. W skład urzędu kontroli skarbowej wchodzą następujące komórki organizacyjne w postaci wydziałów, oddziałów, wieloosobowych lub jednoosobowych stanowisk pracy o charakterze:
1) merytorycznym obejmującym komórki:
a) programowania kontroli zajmującej się informatyką, przygotowaniem, planowaniem, oceną efektywności wyników kontroli, analizami, sprawozdawczością z kontroli oraz obsługą prasową,
b) kontroli podatkowej osób prawnych i kontroli w zakresie ochrony mienia jednostek państwowych zajmującej się również badaniem prawidłowości stosowania cen oraz weryfikacją bilansów przedsiębiorstw państwowych,
c) kontroli podatkowej osób fizycznych zajmującej się kontrolą jednostek gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą oraz dochodzeniami karnymi skarbowymi,
d) kontroli dewizowej,
e) kontroli budżetowej,
f) kontroli wewnętrznej,
g) szczególnego nadzoru podatkowego,
2) ogólnym obejmującym komórki:
a) kadr i spraw socjalnych,
b) szkolenia zawodowego,
c) spraw organizacyjnych,
d) obsługi prawnej,
e) spraw administracyjno-gospodarczych,
f) księgowości.
2. Inspektorzy kontroli skarbowej mogą być powoływani jedynie w komórkach organizacyjnych o charakterze merytorycznym.
§  8.
1. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej może łączyć komórki organizacyjne dostosowując ich zakres działania do specyfiki gospodarczej i lokalnych warunków regionu.
2. Utworzenie komórek organizacyjnych o zakresie działania wykraczającym poza zakres ustalony w § 7 wymaga zgody Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.
§  9.
1. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej ustala regulamin organizacyjny urzędu stosując zasady określone w § 6 i 7.
2. Regulamin organizacyjny powinien określać:
1) strukturę organizacyjną urzędu,
2) szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych,
3) tryb pracy urzędu kontroli skarbowej,
4) zakres nadzoru sprawowanego przez dyrektora i wicedyrektora (wicedyrektorów),
5) zakres stałych uprawnień wicedyrektora (wicedyrektorów), naczelników wydziałów i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych do podejmowania decyzji i wyrażania stanowiska urzędu kontroli skarbowej w określonych sprawach.
3. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej ustala zakresy czynności pracowników urzędu.
§  10. Regulaminy organizacyjne urzędów kontroli skarbowej podlegają zatwierdzeniu przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.
§  11. Urząd kontroli skarbowej prowadzi gospodarkę finansową jako samodzielnie bilansująca jednostka budżetowa.
1 § 5 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 25 z dnia 31 marca 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.6.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 kwietnia 1993 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 29 z dnia 25 maja 1994 r. (Dz.Urz.MF.94.14.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 czerwca 1994 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 48 z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz.Urz.MF.97.22.99) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 września 1997 r.