Nadanie statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2019.35

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 17
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Transportowemu Dozorowi Technicznemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

STATUT TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

§  1. 
Transportowy Dozór Techniczny, zwany dalej "TDT", działa na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu.
§  2. 
TDT kieruje Dyrektor TDT, zwany dalej "Dyrektorem", który wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców Dyrektora, Biura TDT, oddziałów terenowych TDT oraz Laboratorium TDT.
§  3. 
W skład TDT wchodzą:
1) 3
 Biuro TDT z siedzibą w Warszawie, w ramach którego działają:
a)
Akademia TDT - Centrum Szkoleniowo Doradcze TDT,
b)
Wydział Administracji,
c)
Wydział Zarządzania Nieruchomościami,
d)
Wydział Certyfikacji i Oceny Zgodności,
e)
Wydział do Spraw Kontaktu z Klientem,
f)
Wydział Egzaminów,
g)
Wydział Finansowy,
h)
Wydział Homologacji Pojazdów,
i)
Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa Informatycznego,
j)
Wydział Kontroli,
k)
Wydział Promocji,
l)
Wydział Stacji Kontroli Pojazdów,
m)
Wydział Techniki,
n)
Wydział Zamówień Publicznych,
o)
Wydział Nadzoru Rynku,
p)
Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego,
q)
Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
r)
Stanowisko do Spraw Kadr,
s)
Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
t)
Stanowisko do Spraw Prawnych,
u)
Stanowisko do Spraw Systemu Zarządzania,
v)
Stanowisko do Spraw Ochrony Danych Osobowych.
2)
następujące oddziały terenowe TDT:
a)
Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Warszawie, wraz z:
Zespołem Inspektorów w Łodzi,
Zespołem Inspektorów w Białymstoku,
b)
Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Lublinie, wraz z:
Zespołem Inspektorów w Kielcach,
c) 4
 Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Krakowie, wraz z:
Zespołem Inspektorów w Rzeszowie,.
d)
Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Katowicach,
e)
Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Gdańsku, wraz z:
Zespołem Inspektorów w Bydgoszczy,
Zespołem Inspektorów w Olsztynie,
f)
Oddział Terenowy TDT z siedzibą we Wrocławiu,
g)
Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Poznaniu,
h)
Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Szczecinie;
3) 5
 Laboratorium TDT z siedzibą w Krakowie, wraz z:
-
Filią Laboratorium TDT w Warszawie,
-
Filią Laboratorium TDT w Szczecinie.
§  4. 
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Biura TDT, oddziałów terenowych TDT oraz Laboratorium TDT określa regulamin organizacyjny TDT nadany przez Dyrektora.
§  5. 
1. 
Dyrektor może udzielać pracownikom TDT lub innym osobom, ogólnych i szczególnych pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu TDT.
2. 
Dyrektor udziela pełnomocnictw w formie pisemnej lub innej formie wymaganej dla ważności tej czynności prawnej.
1 Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U. poz. 101 i 176).
2 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 989), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. poz. 2518).
3Załącznik § 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 12 z dnia 24 maja 2023 r. (Dz.Urz.MI.2023.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 czerwca 2023 r., z tym że w zakresie § 1 pkt 1 lit. o wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r. zgodnie z § 2 powołanego zarządzenia.
4 Załącznik § 3 pkt 2 lit. c zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 10 stycznia 2020 r. (Dz.Urz.MI.2020.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 stycznia 2020 r.
5 Załącznik § 3 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 12 z dnia 24 maja 2023 r. (Dz.Urz.MI.2023.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 czerwca 2023 r.