Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2019.11

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 21 czerwca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:
§  1.  Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy (Dz. Urz. KG PSP poz. 12).
§  3.  Dotychczasowe przepisy wydane na podstawie § 7, 9 i 10 statutu stanowiącego załącznik do zarządzenia, o którym mowa w § 2, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie § 7-9 statutu, o którym mowa w § 1, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

STATUT Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

1. Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, zwana dalej "Szkołą", jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, nadzorowaną przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
2. Szkoła jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).
§  2.  Siedzibą Szkoły jest miasto Bydgoszcz.
§  3. 
1.  Szkoła ma prawo używania pieczęci urzędowej z godłem państwowym i napisem w otoku: "Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy".
2.  Szkoła może posiadać własny sztandar.
§  4.  Przedmiotem działalności Szkoły jest kształcenie i szkolenie dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności, a także organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń.
§  5.  Organami Szkoły są:
1) Komendant Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Kursu.
§  6. 
1.  Komendant Szkoły, zwany dalej "Komendantem", kieruje Szkołą i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.  Komendant swoje zadania wykonuje przy pomocy dwóch zastępców Komendanta, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych Szkoły.
§  7. 
1.  Komendant ustala Regulamin Szkoły, który określa:
1) organizację wewnętrzną Szkoły;
2) strukturę oraz zadania komórek organizacyjnych Szkoły;
3) szczegółowe zasady organizacji kształcenia i szkolenia w Szkole;
4) przebieg nauki w Szkole;
5) prawa i obowiązki słuchaczy.
2.  Regulamin Szkoły zatwierdza Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
§  8. 
1.  Organem opiniodawczo-doradczym Komendanta, w zakresie realizacji zadań statutowych Szkoły, jest Rada Pedagogiczna.
2.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy wykładowcy i instruktorzy zatrudnieni w Szkole.
3.  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Komendant.
4.  Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.
§  9. 
1.  Reprezentacją słuchaczy w Szkole jest Rada Kursu.
2.  Zasady funkcjonowania Rady Kursu oraz wybierania i działania jej organów określa regulamin, zatwierdzony przez Komendanta.
§  10.  Podstawą organizacji kształcenia i szkolenia w Szkole są programy szkolenia.