Nadanie statutu Specjalistycznemu Centrum Medycznemu w Polanicy-Zdroju Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2012.14

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 kwietnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 2 kwietnia 2012 r.
w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Centrum Medycznemu w Polanicy-Zdroju Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§  1.
Specjalistycznemu Centrum Medycznemu w Polanicy-Zdroju Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Traci moc statut nadany zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Centrum Medycznemu w Polanicy-Zdroju Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 7, poz. 22), wraz ze wszystkimi jego zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Społecznej, zatwierdzonymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, zwane dalej "Centrum", jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozdział  2

Siedziba i obszar działania

§  2.
1.
Siedzibą Centrum jest Polanica-Zdrój.
2.
Obszarem działania Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział  3

Cele i zadania

§  3.
Celem Centrum jest zapewnienie wysokospecjalistycznej i kompleksowej opieki medycznej w wybranych dziedzinach medycyny, a w szczególności w dziedzinie chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, otolaryngologii, okulistyki, neurologii, ratownictwa medycznego, ginekologii i położnictwa, neonatologii, dializoterapii, rehabilitacji medycznej oraz medycyny sportowej.
§  4.
Do zadań Centrum należy w szczególności:
1)
udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych;
2)
udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych;
3)
udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych;
4)
prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;
5)
przygotowywanie osób do wykonywania zawodu medycznego;
6)
kształcenie osób wykonujących zawód medyczny;
7)
prowadzenie zadań badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;
8)
pełnienie w czasach pokoju działalności przygotowawczej i szkoleniowej do udzielania pomocy ludności regionu na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny.
§  5.
Centrum wykonując swoje zadania współpracuje w szczególności z:
1)
innymi podmiotami leczniczymi;
2)
instytutami badawczymi;
3)
uczelniami medycznymi;
4)
organizacjami społecznymi;
5)
stowarzyszeniami;
6)
fundacjami;
7)
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do Spraw Transplantacji "Poltransplant" i bankami tkanek i komórek.

Rozdział  4

Organy i struktura organizacyjna

§  6.
Organami Centrum są:
1)
Dyrektor;
2)
Rada Społeczna.
§  7.
1.
Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Centrum, kieruje jego działalnością i reprezentuje je na zewnątrz.
2.
Minister właściwy do spraw zdrowia nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.
3.
Dyrektor działa przy pomocy:
1)
Zastępców Dyrektora;
2)
Głównego Księgowego.
4.
W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony Zastępca Dyrektora, a w razie jego nieobecności pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
§  8.
1.
Organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym Dyrektora jest Rada Społeczna, w składzie pięciu osób, która jest powoływana przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
2.
W skład Rady Społecznej wchodzi:
1)
trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym jeden jako przewodniczący;
2)
przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3)
przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
3.
Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w Centrum.
4.
Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.
5.
Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przez ministra właściwego do spraw zdrowia przed upływem kadencji w przypadku:
1)
rezygnacji;
2)
wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem;
3)
nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;
4)
choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań.
6.
W przypadku odwołania, albo śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, minister właściwy do spraw zdrowia z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego ten członek był przedstawicielem, uzupełnia skład Rady Społecznej.
7.
Osoby powołane w skład Rady Społecznej w przypadku określonym w ust. 6 pełnią swą funkcję do końca danej kadencji Rady Społecznej.
8.
Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
9.
W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Centrum.
10.
Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  9.
Zadania Rady Społecznej określa art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§  10.
1.
Strukturę organizacyjną Centrum tworzą:
1)
oddziały szpitalne;
2)
poradnie specjalistyczne;
3)
poradnie diagnostyczne i lecznicze;
4)
zakłady;
5)
pion administracyjny.
2.
Zadania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

Rozdział  5

Gospodarka finansowa

§  11.
1.
Centrum pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania oraz prowadzi gospodarkę finansową w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2.
Podstawą gospodarki Centrum jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.
3.
Centrum prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
1)
prowadzenia i organizacji działalności szkoleniowej;
2)
wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i nieruchomości.
4.
Centrum sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.1)).
5.
Sprawozdanie Centrum, o którym mowa w ust. 4, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy Centrum spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
6.
Wyboru biegłego rewidenta dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.
7.
Sprawozdanie finansowe Centrum zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.
8.
Centrum decyduje o podziale zysku.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.