Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2013.82

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 31 grudnia 2013 r.
w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu "Bristol" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kudowie - Zdroju

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) zarządza się, co następuje:
§  1. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu "Bristol" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kudowie - Zdroju nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Nr 37 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu "Bristol" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kudowie - Zdroju (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 40 oraz z 2013 r. poz. 16).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu "Bristol" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kudowie - Zdroju

Rozdział  1.

FIRMA, SIEDZIBA SANATORIUM

§  1.
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kudowie - Zdroju, zwany dalej "Sanatorium", jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą - samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kudowie - Zdroju może używać skróconej nazwy "SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" MSW w Kudowie - Zdroju".
§  2. Siedzibą Sanatorium jest Kudowa - Zdrój, ul. Okrzei 1.
§  3. Sanatorium uzyskało osobowość prawną w dniu 2 stycznia 1998 r. - z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez sąd rejestrowy Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
§  4. Organem tworzącym Sanatorium jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
§  5. Sanatorium działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
2) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651 i 742);
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613);
4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938);
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.);
6) postanowień niniejszego statutu.

Rozdział  2.

CELE I ZADANIA SANATORIUM

§  6. Sanatorium powołane jest w celu:
1) wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu w jednostkach i komórkach organizacyjnych Sanatorium świadczeń zdrowotnych określonych w Regulaminie Organizacyjnym Sanatorium;
2) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
§  7. Zadania Sanatorium obejmują w szczególności:
1) leczenie uzdrowiskowe i rehabilitację leczniczą w rodzaju:
a) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,
b) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne;
2) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;
3) obrót środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi we własnych aptekach oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Sanatorium w leki, materiały i sprzęt medyczny;
4) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny, dokształcanie pracowników zatrudnionych w Sanatorium;
5) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
6) medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych;
7) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
8) wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.
§  8. Wykonując swoje zadania Sanatorium współpracuje z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz z osobami fizycznymi.

Rozdział  3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA SANATORIUM

§  9. Organami Sanatorium są:
1) kierownik;
2) rada społeczna.
§  10.
1. Sanatorium kieruje i reprezentuje na zewnątrz kierownik Sanatorium.
2. Kierownik Sanatorium wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców kierownika Sanatorium, głównego księgowego, przełożonej pielęgniarek i kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych określonych w Regulaminie Organizacyjnym Sanatorium.
3. Zastępcy kierownika Sanatorium i główny księgowy mogą zostać zatrudnieni po zatwierdzeniu ich kandydatur przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
4. W razie nieobecności kierownika Sanatorium zastępuje go, wyznaczony przez kierownika Sanatorium, zastępca kierownika Sanatorium, a w razie nieobecności zastępcy kierownika Sanatorium, pracownik wyznaczony przez kierownika Sanatorium.
§  11.
1. Kierownik Sanatorium wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Sanatorium, w tym w formie zarządzeń.
2. Akty wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, podlegają ewidencji w repertorium ujmującej:
1) oznaczenie aktu, datę wydania oraz tytuł;
2) numer/rok;
3) datę wejścia w życie;
4) imię i nazwisko podpisującego akt.
§  12.
1. W Sanatorium działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organem doradczym kierownika Sanatorium.
2. Kadencja rady społecznej trwa 4 lata.
3. W skład rady społecznej wchodzą:
1) przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych - jako przewodniczący;
2) jako członkowie:
a) przedstawiciel Policji,
b) przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej,
c) przedstawiciel Straży Granicznej,
d) przedstawiciel Służby Więziennej,
e) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
f) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
§  13.
1. Członków rady społecznej oraz jej przewodniczącego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
2. Członek rady społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:
1) rezygnacji z funkcji;
2) braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniach rady społecznej z uwagi na stan zdrowia;
3) przeniesienia służbowego, które uniemożliwia uczestnictwo w posiedzeniach rady społecznej;
4) zwolnienia ze służby lub pracy;
5) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach rady społecznej;
6) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;
7) negatywnej oceny wykonywania obowiązków członka rady społecznej.
3. Członkostwo w radzie społecznej wygasa na skutek śmierci członka rady społecznej.
4. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład rady społecznej przed upływem kadencji rady społecznej, minister właściwy do spraw wewnętrznych z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego odwołana albo zmarła osoba była przedstawicielem, uzupełnia skład rady społecznej.
§  14. Do zadań rady społecznej należy:
1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Sanatorium,
b) zakupu albo przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Sanatorium,
c) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Sanatorium i innych związanych ze zmianami statutu,
d) przyznawania kierownikowi Sanatorium nagród;
2) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, na jego wniosek, opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Sanatorium z kierownikiem Sanatorium;
3) przedstawianie kierownikowi Sanatorium wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym w zakresie planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez Sanatorium;
5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
6) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
7) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i statucie Sanatorium.
§  15. Od uchwały rady społecznej kierownikowi Sanatorium przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§  16. Spory wynikłe między kierownikiem Sanatorium a radą społeczną rozstrzyga minister właściwy do spraw wewnętrznych.
§  17. Strukturę organizacyjną Sanatorium stanowią:
1) Przedsiębiorstwa:
a) Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" MSW, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych,
b) Przychodnia Uzdrowiskowa "Bristol" MSW, w której udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie:
przychodni jednospecjalistycznych,
pracowni diagnostycznych,
c) Szpital Uzdrowiskowy "Bristol" MSW, w którym wykonywane są świadczenia zdrowotne w zakresie:
uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym,
rehabilitacji w warunkach stacjonarnych,
działu farmacji;
2) komórki administracyjno - gospodarcze i obsługujące podmiot leczniczy.

Rozdział  4.

GOSPODARKA FINANSOWA SANATORIUM

§  18.
1. Sanatorium prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
2. Sanatorium pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.
§  19.
1. Podstawą gospodarki finansowej Sanatorium jest plan finansowy ustalany przez kierownika Sanatorium.
2. Plan finansowy oraz sprawozdanie finansowe zatwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza propozycję kierownika Sanatorium dotyczącą podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty.
§  20. Sanatorium jest utrzymywane z wpływów pochodzących z realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych na ochronę zdrowia, z osobami fizycznymi oraz z budżetu państwa i Unii Europejskiej, z wydzielonej działalności gospodarczej i innych źródeł.
§  21. Sanatorium jest obowiązane uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych w szczególności na:
1) zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych;
2) zmiany związane z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności;
3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki;
4) zakup lub przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 20.000 zł;
5) nabycie na rzecz Sanatorium aktywów trwałych o łącznej wartości przekraczającej w danym roku kalendarzowym 10% planu finansowego dochodów Sanatorium;
6) zawieranie umów zlecenia na czas dłuższy niż 12 miesięcy oraz umów zlecenia i umów o dzieło, których wartość przekracza 100.000 zł w roku, z wyłączeniem umów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;
7) prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż działalność lecznicza;
8) zmianę wierzyciela Sanatorium.
§  22. Sanatorium prowadzi wydzieloną działalność gospodarczą, inną niż działalność lecznicza w zakresie:
1) oddawania w najem lub dzierżawę aktywów trwałych, zbędnych na cele działalności statutowej Sanatorium;
2) poprawy kondycji fizycznej;
3) zakwaterowania oraz usług gastronomicznych;
4) wypożyczania sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
5) rozrywki i rekreacji;
6) działalności organizatorów turystyki.
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).