Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Wielospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2016.69

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Wielospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Samodzielnemu Publicznemu Wielospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Wielospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 29 i 60 oraz z 2013 r. poz. 15).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy

Rozdział  1.

FIRMA, SIEDZIBA ZAKŁADU

§  1. 
1. 
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy otrzymuje nazwę "Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy".
2. 
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy, zwany dalej "Zakładem", jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą - samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
3. 
Zakład może używać skróconej nazwy "SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy".
§  2. 
Siedzibą Zakładu jest Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6.
§  3. 
Zakład uzyskał osobowość prawną dnia 1 października 1998 r. - z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zakład jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000002292. Akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
§  4. 
Podmiotem tworzącym Zakład jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
§  5. 
Zakład działa w szczególności na podstawie:
1)
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047);
2)
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807 i 1860);
3)
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870);
4)
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
5)
postanowień niniejszego statutu.

Rozdział  2.

CELE I ZADANIA ZAKŁADU

§  6. 
Celem Zakładu jest:
1)
wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie w jednostkach i komórkach organizacyjnych Zakładu świadczeń zdrowotnych określonych w regulaminie organizacyjnym Zakładu;
2)
realizacja zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo- rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym z wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;
3)
promocja zdrowia.
§  7. 
Zadania Zakładu obejmują w szczególności:
1)
udzielanie stacjonarnych oraz całodobowych świadczeń zdrowotnych;
a)
szpitalnych,
b)
innych niż szpitalne;
2)
udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
3)
orzekanie o:
a)
stanie zdrowia świadczeniobiorców - na zasadach wynikających z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
b)
czasowej niezdolności do pracy lub nauki - na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
4)
współpracę z uczelniami oraz z innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie realizowania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
5)
prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego, w celu zabezpieczenia medycznego poszkodowanych;
6)
medyczne zabezpieczenie działań służb podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
7)
medyczne zabezpieczenie zadań obronnych wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
8)
wykonywanie zadań służby medycyny pracy;
9)
prowadzenie apteki szpitalnej oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Zakładu w leki, materiały i sprzęt medyczny;
10)
prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;
11)
organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny;
12)
organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Zakładzie;
13)
udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. poz. 430 i 654 oraz z 2015 r. poz. 1348 i 1960);
14)
wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
15)
wykonywanie działalności innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.
§  8.  2
1. 
Wykonując zadania Zakład współpracuje z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz z innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również z innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz z osobami fizycznymi.
2. 
Zakład, współpracując z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w szczególności może udostępniać wyroby medyczne.

Rozdział  3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU

§  9. 
Organami Zakładu są:
1)
kierownik;
2)
rada społeczna.
§  10. 
1. 
Kierownik kieruje Zakładem i reprezentuje Zakład na zewnątrz.
2. 
Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców kierownika, głównego księgowego, naczelnej pielęgniarki i kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym.
3. 
Zastępcy kierownika i główny księgowy mogą zostać zatrudnieni po zatwierdzeniu kandydatur przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
4. 
W razie nieobecności kierownika zastępuje go wyznaczony przez kierownika zastępca kierownika, a w razie nieobecności zastępcy kierownika, pracownik wyznaczony przez kierownika.
5.  3
 Jeżeli nieobecność kierownika, w szczególności spowodowana przebywaniem na urlopie bezpłatnym, trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, zastępuje go wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zastępca kierownika, a w razie nieobecności zastępcy kierownika, pracownik Zakładu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
6.  4
 W razie wakatu na stanowisku kierownika, do czasu zatrudnienia nowego kierownika, jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zastępca kierownika, a w przypadku braku zastępcy kierownika lub jego nieobecności trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych pracownik Zakładu.
7.  5
 Kierownik ustala zakres czynności zastępców kierownika.
8.  6
 Kierownik, za uprzednią zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 2, a także innych pracowników Zakładu do prowadzenia spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie.
§  11. 
1. 
Kierownik wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Zakładu, w tym w formie zarządzeń.
2. 
Akty wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, podlegają ewidencji w repertorium ujmującym:
1)
oznaczenie aktu, datę wydania oraz tytuł;
2)
numer/rok;
3)
datę wejścia w życie;
4)
imię i nazwisko podpisującego akt.
§  12. 
1. 
W Zakładzie działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organem doradczym kierownika.
2. 
Kadencja rady społecznej trwa 4 lata.
3. 
W skład rady społecznej wchodzą:
1)
przewodniczący - przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
2)
członkowie:
a)
przedstawiciel Policji,
b)
przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej,
c)
przedstawiciel Straży Granicznej,
d)
przedstawiciel Służby Więziennej,
e)
przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
f)
przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
g) 7
 przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§  13. 
1. 
Członków rady społecznej oraz jej przewodniczącego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
2. 
Członek rady społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:
1)
rezygnacji z funkcji;
2)
braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniach rady społecznej z uwagi na stan zdrowia;
3)
przeniesienia służbowego, które uniemożliwia uczestniczenie w posiedzeniach rady społecznej;
4)
zwolnienia ze służby lub pracy;
5)
nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach rady społecznej;
6)
prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;
7)
negatywnej oceny wykonywania obowiązków członka rady społecznej.
3. 
Członkostwo w radzie społecznej wygasa na skutek śmierci członka rady społecznej.
4. 
W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład rady społecznej przed upływem kadencji rady społecznej, minister właściwy do spraw wewnętrznych z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego odwołana albo zmarła osoba była przedstawicielem, uzupełnia skład rady społecznej.
§  14. 
Do zadań rady społecznej należy:
1)
przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosków i opinii w sprawach:
a)
zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zakładu,
b)
zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Zakład,
c)
związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zakładu,
d)
przyznawania kierownikowi nagród,
e)
rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z kierownikiem - z własnej inicjatywy lub na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
f) 8
 sprawozdań finansowych za ostatni rok obrotowy, podziału zysku i pokrycia straty;
2) 9
 przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
a)
planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego oraz ich zmian,
b)
rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, z uwzględnieniem porównania wykonania planu finansowego w odniesieniu do planu pierwotnego i ostatecznego,
c)
umów kredytów bankowych i pożyczek oraz zmian w takich umowach,
d)
dotacji,
e)
podziału zysku i pokrycia straty,
f)
zbycia aktywów trwałych Zakładu oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Zakład,
g)
regulaminu organizacyjnego,
h)
umorzenia wierzytelności,
i)
likwidacji i utworzenia nowych stanowisk pracy,
j)
powołania i odwołania pełnomocników kierownika;
3)
opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez Zakład;
4)
dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
5)
uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
6)
wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i w statucie Zakładu.
§  15. 
Od uchwały rady społecznej kierownikowi przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§  16. 
Spory wynikłe między kierownikiem a radą społeczną rozstrzyga minister właściwy do spraw wewnętrznych.
§  17. 
1. 
Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią:
1)
Bydgoski Szpital MSWiA;
2)
Bydgoska Przychodnia MSWiA;
3)
Bydgoski Zakład Opiekuńczo-Leczniczy MSWiA;
4)
komórki administracyjno-gospodarcze.
2. 
Bydgoski Szpital MSWiA, Bydgoska Przychodnia MSWiA, Bydgoski Zakład Opiekuńczo-Leczniczy MSWiA, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, wykonują świadczenia zdrowotne w zakresie określonym w § 7 pkt 1 i 2.

Rozdział  4.

GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU

§  18. 
Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności, i reguluje zobowiązania.
§  19. 
1. 
Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalany przez kierownika.
2. 
Sprawozdanie finansowe zatwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych.
3.  10
 Minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
4. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza propozycję kierownika dotyczącą podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty.
5. 
Zakład pokrywa we własnym zakresie stratę netto.
§  20. 
1. 
Zakład jest utrzymywany ze środków finansowych pochodzących z realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawieranych z:
1)
publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych na ochronę zdrowia;
2)
osobami fizycznymi.
2. 
Zakład może uzyskiwać środki finansowe zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§  21. 
Zakład jest obowiązany uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych w szczególności na:
1)
zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych;
2)
zmiany związane z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zakładu;
3)
zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przez Zakład;
4) 11
 zakup lub przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego o jednostkowej wartości początkowej przekraczającej 100 000 zł;
5) 12
 nabycie na rzecz Zakładu aktywów trwałych o jednostkowej wartości przekraczającej 100 000 zł;
6)
zawieranie umów zlecenia na czas dłuższy niż 12 miesięcy oraz umów zlecenia i umów o dzieło, których wartość przekracza 100 000 zł w roku, z wyłączeniem umów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;
7)
prowadzenie działalności innej niż działalność lecznicza;
8)
zmianę wierzyciela Zakładu;
9) 13
 udzielanie pożyczek pieniężnych podmiotom leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§  22. 
Zakład prowadzi wydzieloną działalność inną niż działalność lecznicza w zakresie:
1)
świadczenia usług w zakresie orzecznictwa na rzecz innych podmiotów na podstawie odrębnych umów;
2)
oddawania w najem lub dzierżawę aktywów trwałych zbędnych na cele działalności statutowej Zakładu;
3)
świadzenie usług sterylizacyjnych;
4)
sprzedaży usług parkingowych;
5)
sprzedaży usług ksero.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).
2 Załącznik § 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 11 z dnia 30 marca 2020 r. (Dz.Urz.MSWiA.2020.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 marca 2020 r.
3 Załącznik § 10 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 64 z dnia 21 września 2020 r. (Dz.Urz.MSWiA.2020.83) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 2020 r.
4 Załącznik § 10 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 64 z dnia 21 września 2020 r. (Dz.Urz.MSWiA.2020.83) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 2020 r.
5 Załącznik § 10 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 64 z dnia 21 września 2020 r. (Dz.Urz.MSWiA.2020.83) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 2020 r.
6 Załącznik § 10 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 64 z dnia 21 września 2020 r. (Dz.Urz.MSWiA.2020.83) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 2020 r.
7 Załącznik § 12 ust. 3 pkt 2 lit. g dodana przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 64 z dnia 21 września 2020 r. (Dz.Urz.MSWiA.2020.83) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 2020 r.
8 Załącznik § 14 pkt 1 lit. f dodana przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia nr 64 z dnia 21 września 2020 r. (Dz.Urz.MSWiA.2020.83) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 2020 r.
9 Załącznik § 14 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia nr 64 z dnia 21 września 2020 r. (Dz.Urz.MSWiA.2020.83) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 2020 r.
10 Załącznik § 19 ust. 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 29 z dnia 9 lipca 2018 r. (Dz.Urz.MSWiA.2018.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lipca 2018 r.
11 Załącznik § 21 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 64 z dnia 21 września 2020 r. (Dz.Urz.MSWiA.2020.83) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 2020 r.
12 Załącznik § 21 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 64 z dnia 21 września 2020 r. (Dz.Urz.MSWiA.2020.83) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 2020 r.
13 Załącznik § 21 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 11 z dnia 30 marca 2020 r. (Dz.Urz.MSWiA.2020.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 marca 2020 r.