Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 91
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 22 grudnia 2006 r.
w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie

Na podstawie art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 175, poz. 1462) zarządza się, co następuje:
§  1. Nadaje się Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Nr 8 Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK  1

STATUT

REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

§  1.
1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwany dalej "Regionalnym Zarządem", działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), zwanej dalej "ustawą", rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878 oraz z 2010 r. Nr 130, poz. 874), zwanego dalej "rozporządzeniem" oraz niniejszego statutu.
2. Regionalny Zarząd zapewnia obsługę dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwanego dalej "dyrektorem Regionalnego Zarządu", będącego organem administracji rządowej niezespolonej, właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, w zakresie określonym w ustawie.
3. Regionalny Zarząd jest państwową jednostką budżetową, utworzoną dla realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami, podległą prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
§  2.
1. Obszar działania Regionalnego Zarządu obejmuje region wodny Środkowej Wisły, region wodny Jarft, region wodny Niemna, region wodny Łyny i Węgorapy oraz region wodny Świeżej, określone rozporządzeniem.
2. Siedzibą Regionalnego Zarządu jest Warszawa.
§  3.
1. Regionalnym Zarządem kieruje dyrektor Regionalnego Zarządu.
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu kieruje Regionalnym Zarządem przy pomocy zastępców dyrektora oraz głównego księgowego.
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu wykonuje zadania określone w ustawie.
4. Dla realizacji zadań Regionalnego Zarządu mogą być tworzone wewnętrzne komórki organizacyjne (wydziały, działy, zespoły, stanowiska pracy), jednostki terenowe (zarządy zlewni, inspektoraty, nadzory), a także inne jednostki organizacyjne - na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
5. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora Regionalnego Zarządu wykonuje wyznaczona do tych spraw osoba.
§  4.
1. W skład Regionalnego Zarządu wchodzą następujące piony i jednostki terenowe:
1) pion Zasobów Wodnych;
2) pion Ochrony Przeciwpowodziowej;
3) pion Utrzymania Wód i Urządzeń Wodnych;
4) pion Gospodarowania Majątkiem Skarbu Państwa;
5) pion Inwestycji i Funduszy Europejskich;
6) pion Administracyjno-Prawny;
7) pion Ekonomiczny;
8) Zarząd Zlewni Pojezierza Mazurskiego, Biebrzy i Czarnej Hańczy z siedzibą w Giżycku;
9) Zarząd Zlewni Narwi z siedzibą w Dębe;
10) Zarząd Zlewni Wisły lubelskiej i Bugu granicznego z siedzibą w Lublinie;
11) Zarząd Zlewni Wisły mazowieckiej z siedzibą w Warszawie;
12) Zarząd Zlewni Kamiennej i Radomki z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2. Pionem lub pionami kierują zastępcy dyrektora Regionalnego Zarządu w liczbie uzgodnionej z prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
3. Pionem ekonomicznym kieruje główny księgowy.
§  5. Szczegółową wewnętrzną strukturę organizacyjną Regionalnego Zarządu, zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych, podział czynności i odpowiedzialności, określa Regulamin Organizacyjny Regionalnego Zarządu, nadany przez dyrektora Regionalnego Zarządu.
1 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 35 z dnia 11 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.07.3.63) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lipca 2007 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 22 z dnia 9 maja 2012 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.12.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 maja 2012 r.