Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2003.2.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 6 marca 2003 r.
w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Na podstawie art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022) zarządza się, co następuje:
§  1. Nadaje się statut Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gdańsku, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 17 Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

_______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 2 dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

ZAŁĄCZNIK

STATUT

REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
§  1.
1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zwany dalej "Regionalnym Zarządem" działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022), zwanej dalej "ustawą", rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz. U. Nr 232, poz. 1953), zwanego dalej "rozporządzeniem" oraz niniejszego statutu.
2. Regionalny Zarząd zapewnia obsługę dyrektora Regionalnego Zarządu, będącego organem administracji rządowej niezespolonej, właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, w zakresie określonym w ustawie.
3. Regionalny Zarząd jest państwową jednostką budżetową, utworzoną dla realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami, podległą ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej.
§  2.
1. Obszar działania Regionalnego Zarządu obejmuje dorzecze Wisły - region wodny Dolnej Wisły, określony rozporządzeniem.
2. Siedzibą Regionalnego Zarządu jest Gdańsk.
§  3.
1. Regionalnym Zarządem kieruje dyrektor Regionalnego Zarządu.
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców dyrektora oraz głównego księgowego.
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu wykonuje zadania określone w ustawie, uwzględniając charakter obszaru regionu wodnego Dolnej Wisły.
4. Dla realizacji zadań Regionalnego Zarządu mogą być tworzone wewnętrzne komórki organizacyjne (wydziały, działy, zespoły, stanowiska pracy), jednostki terenowe (inspektoraty, nadzory), a także inne jednostki organizacyjne - na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
§  4.
1. W skład Regionalnego Zarządu wchodzą następujące piony i jednostki terenowe:
1) pion Dyrektora;
2) pion Utrzymania Wód i Urządzeń Wodnych;
3) pion Zasobów Wodnych;
4) pion Głównego Księgowego;
5) Inspektorat w Tczewie;
6) Inspektorat w Toruniu.
2. W strukturze organizacyjnej Regionalnego Zarządu działa Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny Osłony Przeciwpowodziowej (OKI).
3. Przy Regionalnym Zarządzie działa Gospodarstwo Pomocnicze, jako jednostka wyodrębniona pod względem organizacyjnym i finansowym.
§  5. Szczegółową wewnętrzną strukturę organizacyjną Regionalnego Zarządu, zakresy działania poszczególnych jednostek organizacyjnych, podział czynności i odpowiedzialności określa Regulamin Organizacyjny Regionalnego Zarządu nadany przez Dyrektora Regionalnego Zarządu.