Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2012.41

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) w związku z art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 7, poz. 69, z późn. zm.).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 2  

STATUT

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

Rozdział  1.

Postanowienia ogólne

§  1.
1. 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, zwane dalej "Regionalnym Centrum", jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia.
2. 
Regionalne Centrum może używać skróconej nazwy "RCKiK w Opolu".

Rozdział  2.

Siedziba i obszar działania

§  2. 
1. 
Siedzibą Regionalnego Centrum jest miasto Opole.
2. 
Obszarem działania Regionalnego Centrum jest województwo opolskie, z tym że dystrybucja tkanek i komórek może odbywać się na terenie całego kraju.
3. 
Dystrybucja krwi i jej składników odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332 oraz z 2016 r. poz. 823).

Rozdział  3.

Cele i zadania

§  3. 
Celem działania Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i jej składników i preparatyki oraz wydawanie krwi i jej składników podmiotom leczniczym, a także realizacja zaopatrzenia w produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia, desmopresynę i inne produkty lecznicze.
§  4. 
Do zadań Regionalnego Centrum należy:
1)
wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi;
2)
współdziałanie z podmiotami leczniczymi w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;
3)
prowadzenie działalności naukowo-nadawczej i prac badawczo-rozwojowych w szczególności w dziedzinie krwiodawstwa lub krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie;
4)
realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w tym wynikających z przepisów dotyczących warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach;
5)
zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;
6)
uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny;
7)
wykonywanie innych zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§  5. 
Regionalne Centrum wykonując swoje zadania współpracuje w szczególności z:
1)
innymi jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi;
2)
innymi podmiotami leczniczymi;
3)
instytutami badawczymi;
4)
stacjami sanitarno-epidemiologicznymi;
5)
organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami;
6)
fundacjami.

Rozdział  4.

Organy i struktura organizacyjna

§  6. 
1. 
Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Regionalnym Centrum, kieruje jego działalnością i reprezentuje je na zewnątrz.
2. 
Minister właściwy do spraw zdrowia nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.
3. 
Dyrektor zarządza Regionalnym Centrum przy pomocy Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych.
4. 
W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
§  7. 
1. 
Strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum tworzą:
1)
Terenowy Odział w Brzegu;
2)
Terenowy Odział w Kędzierzynie-Koźlu;
3)
Terenowy Odział w Kluczborku;
4)
Terenowy Oddział w Nysie;
5)
Dział Dawców i Pobierania;
6)
Dział Laboratoryjny;
6a)
Dział Farmacji Szpitalnej;
7)
Dział Finansowo-Księgowy;
8)
Dział Informatyczny i Sprawozdawczości;
9)
Dział Organizacyjno-Prawny i Zamówień Publicznych;
10)
Dział Preparatyki i Ekspedycji;
11)
Dział Promocji i Marketingu;
12)
Dział Techniczny, Zaopatrzenia i Transportu;
13)
Dział Zapewnienia Jakości;
14)
Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
15)
Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych;
16)
(uchylony);
17)
Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych.
2. 
Szczegółową strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum i jego oddziałów, zadania komórek organizacyjnych, oddziałów oraz samodzielnych stanowisk pracy, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi i oddziałami, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa regulamin organizacyjny Regionalnego Centrum ustalony przez Dyrektora.

Rozdział  5.

Gospodarka finansowa

§  8. 
1. 
Regionalne Centrum pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania oraz prowadzi gospodarkę finansową w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. 
Podstawą gospodarki Regionalnego Centrum jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora.
3. 
Regionalne Centrum sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245).
4. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy Regionalne Centrum spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
5. 
Wyboru biegłego rewidenta dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.
6. 
Sprawozdanie finansowe Regionalnego Centrum zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.
7. 
Regionalne Centrum decyduje o podziale zysku.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 15 marca 2017 r. (Dz.Urz.MZ.2017.32) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 marca 2017 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 11 września 2018 r. (Dz.Urz.MZ.2018.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2018 r.