Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2004.2.18

Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 13 lutego 2004 r.
w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:
§  1.
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku,
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833, z późn. zm.).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255, Nr 28, poz. 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1383, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, Nr 126, poz. 1382, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

w Gdańsku

Rozdział  I

Nazwa, siedziba, obszar działania

§  1.
1.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, zwane dalej "Regionalnym Centrum" jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku w samodzielny zakład opieki zdrowotnej.
2.
Regionalne Centrum wpisane jest do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Ministra Zdrowia pod nr 99-325 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000050643.
§  2. 1
Regionalne Centrum działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§  3.
1.
Siedzibą Regionalnego Centrum jest miasto Gdańsk.
2.
Obszar działania Regionalnego Centrum obejmuje następujące powiaty wchodzące w skład województwa pomorskiego: gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, strogardzki, tczewski, wejherowski oraz miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Sopot, z tym że dystrybucja krwi i jej składników oraz tkanek może odbywać się na terenie całego kraju.

Rozdział  II

Cele i zadania Regionalnego Centrum

§  4.
Podstawowym zadaniem Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a w szczególności wykonywanie zadań w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia w krew i jej składniki.
§  5.
Do zadań Regionalnego Centrum należy:
1)
kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi;
2)
prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi;
3)
prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi rzadkich grup;
4)
pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych;
5)
gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i przekazywanie krwi i jej składników;
6)
propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z terenowymi jednostkami Polskiego Czerwonego Krzyża i innymi organizacjami zrzeszającymi dawców;
7)
pobieranie krwi i oddzielanie jej składników;
8)
wytwarzanie surowic diagnostycznych;
9)
zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki;
10)
zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych krajowych i zagranicznych w osocze;
11)
prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych;
12)
sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
13)
organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
14)
dystrybucja produktów krwiopochodnych, wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych;
15)
współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;
16)
prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie;
17)
podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników Regionalnego Centrum w celu realizacji zadań statutowych;
17a) 2
realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w szczególności wynikające z przepisów dotyczących warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;
18)
zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;
19)
uczestnictwo w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny;
20)
realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.
§  6.
1.
Regionalne Centrum może prowadzić działalność gospodarczą.
2.
Prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, nie może ograniczać realizacji zadań statutowych.
§  7.
Wykonując swoje zadania, Regionalne Centrum współpracuje, w szczególności z innymi regionalnymi centrami oraz innymi publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, jednostkami badawczo-rozwojowymi, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami.

Rozdział  III

Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§  8.
Regionalne Centrum udziela następujących świadczeń zdrowotnych:
1)
badania lekarskie kandydatów na dawców krwi i dawców krwi;
2)
badania diagnostyczne osób wymienionych w pkt 1;
3)
orzekanie i opiniowanie o dopuszczalności pobrania krwi i jej składników;
4)
orzekanie o dopuszczalności zabiegu uodpornienia w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych;
5)
wykonywanie zabiegów uodpornienia dawców w celu uzyskania surowic diagnostycznych i innych preparatów;
6)
ustalanie wskazań i zaleceń lekarskich po zabiegu uodpornienia i po uodpornieniu;
7)
udzielanie porad lekarskich w razie powikłań po zabiegu uodpornienia i niekorzystnych następstw dla zdrowia dawcy;
8)
udzielanie konsultacji lekarskich związanych z leczeniem krwią i jej składnikami, również w przypadkach powikłań poprzetoczeniowych;
9)
wykonywanie leczniczych zabiegów aferezy;
10)
wykonywanie badań:
a)
krzepnięcia i hemostazy,
b) 3
immunohematologicznych,
c)
genetycznych (biologia molekularna),
d)
wirusologicznych (HBs, anty HCV, anty HIV) oraz odczynów kiłowych,
e)
innych badań diagnostycznych i analitycznych wynikających z zakresu zadań Regionalnego Centrum.

Rozdział  IV

Struktura organizacyjna, organy i zarządzanie Regionalnym Centrum

§  9.
1. 4
W skład struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum wchodzą:
1)
Terenowy Oddział w Gdyni;
2)
Terenowy Oddział w Kartuzach;
3)
Terenowy Oddział w Kościerzynie;
4)
Terenowy Oddział w Starogardzie Gdańskim;
5)
Terenowy Oddział w Wejherowie;
6)
Terenowy Oddział w Kwidzynie;
7)
Terenowy Oddział w Malborku;
8)
Terenowy Oddział w Tczewie;
9)
Dział Administracyjno-Gospodarczy;
10)
Dział Dawców i Pobierania;
11)
Dział Finansowo-Księgowy;
12)
Dział Laboratoryjny i Immunologii Transfuzjologicznej;
13)
Dział Metodyczno-Organizacyjny;
14)
Dział Preparatyki i Ekspedycji Krwi;
15)
Dział Zapewnienia Jakości;
16)
Sekcja Służb Pracowniczych;
17)
Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
18)
Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Nadzoru Specjalistycznego;
19)
Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Przeciwpożarowej;
20)
Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2.
Szczegółową strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum i jego oddziałów oraz szczegółowy zakres ich działania, określi regulamin organizacyjny ustanowiony przez Dyrektora Regionalnego Centrum.
§  10.
1.
Regionalnym Centrum kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor Regionalnego Centrum.
2.
Dyrektora Regionalnego Centrum powołuje i odwołuje Minister Zdrowia.
3.
Dyrektor Regionalnego Centrum jest przełożonym wszystkich pracowników Regionalnego Centrum.
4.
Dyrektor Regionalnego Centrum podejmuje decyzje w oparciu o opinie właściwych organów w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
5.
Odpowiedzialność za zarządzanie Regionalnym Centrum ponosi Dyrektor Regionalnego Centrum.
6. 5
Dyrektor Regionalnego Centrum zarządza Regionalnym Centrum przy pomocy:
1)
Zastępcy Dyrektora do Spraw Administracyjno-Gospodarczych;
2)
Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych.
7. 6
Zastępców Dyrektora ustanawia i odwołuje Dyrektor Regionalnego Centrum.
8. 7
W czasie nieobecności Dyrektora Regionalnego Centrum zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Administracyjno-Gospodarczych, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora Regionalnego Centrum.

Rozdział  V

Gospodarka finansowa

§  11.
1.
Regionalne Centrum jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej pokrywającym koszty działalności i zobowiązania z posiadanych środków i uzyskanych przychodów, na zasadach określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa finansowego, a w zakresie rachunkowości na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.
2.
Regionalne Centrum gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i mieniem Skarbu Państwa oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).
§  12.
1.
Podstawą gospodarki finansowej Regionalnego Centrum jest roczny plan finansowy.
2. 8
(uchylony).
§  13.
1.
Regionalne Centrum sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.
2.
Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy Regionalne Centrum spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości.
3. 9
Wyboru biegłego rewidenta dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.
4. 10
Sprawozdanie finansowe Regionalnego Centrum zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.
§  14.
Wielkość majątku Regionalnego Centrum określają:
1)
fundusz założycielski;
2)
fundusz Regionalnego Centrum.
§  15.
1.
Regionalne Centrum może uzyskiwać dodatkowe środki finansowe z:
1)
darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, na zasadach określonych przez Ministra Zdrowia;
2)
wydzielonej działalności gospodarczej, o której mowa w § 6;
3)
z budżetu państwa, na podstawie umów zawartych z Ministrem Zdrowia na wykonanie określonych zadań.
2.
Regionalne Centrum może dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę aparatury i sprzętu medycznego o przeznaczeniu i standardzie określonym przez Ministra Zdrowia oraz na zasadach przez niego określonych.
§  16.
Regionalne Centrum może uzyskiwać środki finansowe na realizację zadań i programów zdrowotnych ze źródeł innych niż od organu założycielskiego.
§  17.
O podziale zysku decyduje Dyrektor Regionalnego Centrum.

Rozdział  VI

Postanowienia końcowe

§  18.
W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
§  19.
Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez Ministra Zdrowia.
1 Załącznik § 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 17 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MZ.07.12.60) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 sierpnia 2007 r.
2 Załącznik § 5 pkt 17a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MZ.10.1.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 stycznia 2010 r.
3 Załącznik § 8 pkt 10 lit. b) zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 28 kwietnia 2008 r. (Dz.Urz.MZ.08.4.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 czerwca 2008 r.
4 Załącznik § 9 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 6 grudnia 2005 r. (Dz.Urz.MZ.05.18.97) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 grudnia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MZ.10.1.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 stycznia 2010 r.

5 Załącznik § 10 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MZ.10.1.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 stycznia 2010 r.
6 Załącznik § 10 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MZ.10.1.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 stycznia 2010 r.
7 Załącznik § 10 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MZ.10.1.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 stycznia 2010 r.
8 Załącznik § 12 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MZ.10.1.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 stycznia 2010 r.
9 Załącznik § 13 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) zarządzenia z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MZ.10.1.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 stycznia 2010 r.
10 Załącznik § 13 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 5 lit. b) zarządzenia z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MZ.10.1.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 stycznia 2010 r.