Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiT.2018.45

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39
MINISTRA ROZWOJU
z dnia 15 lipca 2016 r.
w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Akredytacji

Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Polskiemu Centrum Akredytacji nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

STATUT POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
1.  Polskie Centrum Akredytacji, zwane dalej "Centrum", działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą";
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008 r.), zwanego dalej "rozporządzeniem";
3) niniejszego statutu.
2.  Centrum jest państwową osobą prawną.
3.  Siedzibą Centrum jest miasto stołeczne Warszawa.
4.  Nadzór nad Centrum sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
5.  Centrum jest krajową jednostką akredytującą wyznaczoną w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia.
6.  Organami Centrum są Dyrektor Centrum, zwany dalej "Dyrektorem" oraz Rada do Spraw Akredytacji, zwana dalej "Radą".
§  2. 
1.  Oficjalnym skrótem nazwy Centrum jest: "PCA".
2.  Centrum może posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy na język angielski w brzmieniu: "Polish Centre for Accreditation", na język francuski w brzmieniu: "Le Centre Polonais d'Accréditation" oraz na język niemiecki w brzmieniu: "Polnische Zentrum für Akkreditierung".
§  3. 
1.  Centrum posiada logo, którego wzór przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
2.  Centrum posiada zastrzeżone symbole akredytacji, do używania których upoważnia, na podstawie umów, akredytowane jednostki oceniające zgodność. Wzór symboli akredytacji przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego statutu.
3.  Zasady stosowania logo PCA oraz symboli akredytacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określa, w drodze zarządzenia, Dyrektor.
4.  Centrum przyznaje jednostkom oceniającym zgodność certyfikaty akredytacji po spełnieniu przez nie wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 4 i art. 24 ust. 3 ustawy. Wzory certyfikatów i zakresów akredytacji zatwierdza Dyrektor.
§  4. 
1.  Do podstawowych zadań Centrum należy:
1) akredytowanie jednostek oceniających zgodność;
2) sprawowanie nadzoru nad akredytowanymi jednostkami oceniającymi zgodność, w zakresie spełniania przez nie wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 4 i art. 24 ust. 3 ustawy;
3) prowadzenie wykazu akredytowanych jednostek oceniających zgodność;
4) prowadzenie działań popularyzujących i promujących zagadnienia akredytacji, w tym organizowanie szkoleń i prowadzenie działalności wydawniczej, przy czym działania te nie mogą mieć charakteru komercyjnych usług doradczych;
5) współpraca międzynarodowa w zakresie akredytacji, w szczególności w ramach członkostwa w jednostce, o której mowa w art. 14 rozporządzenia.
2.  Centrum może zawierać z zagranicznymi jednostkami akredytującymi porozumienia o wzajemnym uznawaniu kompetencji akredytowanych jednostek oceniających zgodność.
3.  Centrum jest członkiem organizacji międzynarodowych i sygnatariuszem międzynarodowych, wielostronnych porozumień zapewniając uznawalność na arenie międzynarodowej certyfikatów akredytacji oraz dokumentów wydawanych przez akredytowane jednostki oceniające zgodność.
4.  Dyrektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki bieżące informacje na temat stanowisk Centrum podjętych na forum organizacji międzynarodowych, o których mowa w ust. 4.
5.  Dyrektor, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, może zawierać z zagranicznymi jednostkami akredytującymi porozumienia o współpracy w celu wymiany informacji i doświadczeń w zakresie akredytacji jednostek oceniających zgodność.
6.  Centrum wykonując zadania określone w ust. 1, współdziała z organami administracji rządowej w zakresie wykorzystywania akredytacji poprzez wymianę informacji, uzgadnianie wymagań akredytacyjnych oraz zasad formułowania zakresów akredytacji dla jednostek oceniających zgodność. W tym celu Dyrektor może zawierać, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, porozumienia z zainteresowanymi akredytacją organami administracji rządowej.

Rozdział  2

Organizacja Centrum

§  5. 
1.  Centrum kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępców Dyrektora oraz kierowników: biura, działów i wydziałów Centrum.
2.  Zastępcy Dyrektora powoływani są na wniosek Dyrektora i odwoływani w trybie określonym w ustawie.
3.  W razie nieobecności Dyrektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego czynności służbowych działalnością Centrum kieruje wyznaczony przez Dyrektora Zastępca Dyrektora.
4.  Zakresy obowiązków i odpowiedzialności osób wymienionych w ust. 1 określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
5.  Dyrektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Centrum do prowadzenia spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie na podstawie odrębnego pełnomocnictwa lub upoważnienia.
6.  Upoważnienia i pełnomocnictwa udzielane są w formie wymaganej do ważności czynności prawnej na zasadach opisanych w niniejszym statucie oraz zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
§  6. 
1.  Jednostkami organizacyjnymi Centrum są: biuro, działy i wydziały.
2.  Dyrektor może tworzyć jednoosobowe stanowiska pracy i czasowe zespoły zadaniowe określając ich skład, zakres zadań oraz tryb pracy.
§  7. 
1.  Podstawową jednostką organizacyjną Centrum jest biuro.
2.  Zadaniem biura jest tworzenie warunków do prowadzenia działalności akredytacyjnej.
3.  Biurem kieruje kierownik biura. Kierownikiem biura może być osoba spełniająca wymagania określone, w drodze zarządzenia, przez Dyrektora.
4.  W ramach biura są powoływane działy.
§  8. 
1.  Zadaniem działu jest prowadzenie działalności akredytacyjnej lub szkoleniowej w wyodrębnionym obszarze.
2.  Działem kieruje kierownik działu. Kierownikiem działu może być osoba spełniająca wymagania określone, w drodze zarządzenia, przez Dyrektora.
§  9. 
1.  Zadaniem wydziału jest prowadzenie działalności ogólnej i wspomagającej w stosunku do biura i działów.
2.  Wydziałem kieruje kierownik wydziału. Kierownikiem wydziału może zostać osoba spełniająca wymagania określone, w drodze zarządzenia, przez Dyrektora.
§  10. 
1.  Zadania związane z działalnością akredytacyjną Centrum realizowane są przez Biuro ds. Akredytacji, złożone z następujących działów:
1) Dział Akredytacji Wzorcowań;
2) Dział Akredytacji Badań Emisji w Środowisku;
3) Dział Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności;
4) Dział Akredytacji Badań Mechanicznych i Fizycznych;
5) Dział Akredytacji Badań Chemicznych;
6) Dział Akredytacji Inspekcji, Certyfikacji Wyrobów i Osób;
7) Dział Akredytacji Weryfikacji i Certyfikacji Systemów Zarządzania.
2.  Zadania wspierające działalność akredytacyjną Centrum realizują komórki:
1) Wydział ds. Systemu Zarządzania i Audytu Wewnętrznego;
2) Wydział Promocji i Wydawnictw;
3) Wydział Finansowy;
4) Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
5) Wydział Informatyki;
6) Wydział Administracyjno-Techniczny;
7) Sekretariat.
3.  Szczegółowy zakres zadań jednostek wymienionych w ust. 1 i 2 określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwe ciała kolegialne.
4.  Regulamin organizacyjny, o którym mowa w ust. 3, przesyłany jest do wiadomości ministra właściwego do spraw gospodarki.

Rozdział  3

Organy i ciała kolegialne Centrum

§  11. 
1.  Ciałami kolegialnymi działającymi w Centrum są komitety techniczne zaangażowane w procesy podejmowania decyzji związane z prowadzonymi procesami akredytacji i nadzoru oraz powołane w celu doskonalenia działalności akredytacyjnej w odpowiednich obszarach technicznych.
2.  Ciałami kolegialnymi w Centrum są kolegia powoływane w celu doskonalenia systemu zarządzania.
3.  Ciała kolegialne, o których mowa w ust. 1 i 2, pełnią funkcję opiniodawczo-doradczą. Dyrektor, w drodze zarządzenia, określa ich skład oraz tryb i zakres działania.
§  12. 
1.  Rada działa na zasadach określonych w ustawie oraz regulaminie ustanowionym przez Radę.
2.  Rada może powoływać komisje lub komitety techniczne właściwe do opiniowania działalności merytorycznej Centrum w trybie określonym w regulaminie.
3.  Przy Centrum działa Komitet Odwoławczy na zasadach określonych w ustawie oraz regulaminie uchwalonym przez ten komitet.
4.  Centrum zapewnia Radzie obsługę organizacyjną oraz zwrot kosztów podróży zamiejscowym członkom Rady.
5.  Centrum zapewnia Komitetowi Odwoławczemu i ciałom kolegialnym, o których mowa w § 11 ust. 1 - 2, obsługę organizacyjną i finansową.

Rozdział  4

Kontrola zarządcza

§  13. 
1.  Dyrektor zapewnia funkcjonowanie w Centrum adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, w tym systemu zarządzania ryzykiem - zgodnie ze standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
2.  Centrum w swojej działalności kieruje się zasadami zachowania niezależności, bezstronności i poufności.
3.  Centrum przestrzega w swojej działalności zasad określonych w polityce jakości, polityce bezpieczeństwa informacji, polityce antykorupcyjnej oraz księdze zarządzania, zatwierdzonych przez Dyrektora.