Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2018.66

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie nadania statutu Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152, 1105 i 1608) zarządza się, co następuje:
§  1.  Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia. 2
§  2.  Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus (Dz. Urz. MKiDN poz. 71).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.  Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, jest państwową instytucją artystyczną, wpisaną pod numerem 79/2007 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i posiada osobowość prawną.
2.  Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może używać skróconej nazwy POSI.
§  2.  POSI działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152, 1105 i 1608) zwanej dalej "ustawą";
2) zarządzenia Nr 31 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 września 2007 r. w sprawie utworzenia Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus (Dz. Urz. MKiDN z 2013 r. poz. 59 oraz z 2016 r. poz. 70);
3) niniejszego statutu.
§  3. 
1.  Organizatorem POSI jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwany dalej "Ministrem".
2.  Nadzór nad działalnością POSI sprawuje Minister.
§  4. 
1.  Siedzibą POSI jest miasto stołeczne Warszawa.
2.  POSI prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3.  POSI używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerami NIP i REGON.
4.  POSI posiada znak graficzny (logo).
§  5. 
1.  POSI tworzą absolwenci uczelni artystycznych do ukończenia w danym roku kalendarzowym 30 roku życia, a w szczególnych przypadkach absolwenci szkół muzycznych II stopnia, do ukończenia w danym roku kalendarzowym 30 roku życia.
2.  Szczególne przypadki, o których mowa w ust. 1, zachodzą wówczas, gdy:
1) student uczelni muzycznej, będący absolwentem szkoły muzycznej II stopnia, prezentuje bardzo wysokie umiejętności;
2) brak jest kandydatów, o których mowa w ust. 1.

Rozdział  2

Zakres działania POSI

§  6.  Do zakresu działania POSI należy:
1) ukazywanie bogactwa muzyki polskiego i światowego dziedzictwa muzycznego;
2) upowszechnianie kultury muzycznej w kraju i poza jego granicami;
3) promowanie działalności edukacyjnej;
4) promowanie polskich współczesnych twórców muzycznych;
5) promowanie młodych artystów muzyków z Polski;
6) dążenie do osiągnięcia najwyższego poziomu artystycznego;
7) dbałość o reprezentatywność programów muzycznych;
8) prowadzenie działalności promocyjnej.
§  7. 
1.  POSI realizuje zadania, o których mowa w § 6, poprzez:
1) organizację koncertów symfonicznych, kameralnych, z udziałem wybitnych dyrygentów i solistów, polskich i zagranicznych;
2) udział w nagraniach fonograficznych, radiowych i telewizyjnych;
3) angażowanie artystów wykonawców do przedsięwzięć muzycznych;
4) współpracę ze szkolnictwem artystycznym w zakresie właściwego doboru nowych kadr artystycznych;
5) udział w koncertach organizowanych lub współorganizowanych przez inne podmioty, w tym również w koncertach edukacyjnych i promocyjnych;
6) organizację koncertów o charakterze edukacyjnym lub promocyjnym;
7) udział w nagraniach o charakterze edukacyjnym lub promocyjnym;
8) organizację nagrań fonograficznych, w tym nagrań o charakterze edukacyjnym i promocyjnym;
9) wydawanie płyt oraz innych nośników obrazu i dźwięku z zakresu działania POSI.
2.  POSI może realizować swoje zadania poprzez współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami prawnymi i fizycznymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

Rozdział  3

Organizacja i zarządzanie

§  8. 
1.  POSI kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Minister na czas określony od trzech do pięciu sezonów artystycznych. Kandydat na Dyrektora może zostać wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego przez Ministra.
2.  Dyrektor zarządza całokształtem działalności POSI i reprezentuje ją na zewnątrz, czuwa nad mieniem POSI i jest za nie odpowiedzialny.
3.  Do obowiązków Dyrektora należy realizacja statutowych zadań, a w szczególności:
1) odpowiedzialność za bieżącą działalność POSI;
2) przygotowywanie programów działania i planów finansowych POSI na każdy rok kalendarzowy;
3) przygotowywanie planów repertuarowych na sezony artystyczne;
4) nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych programów działania i planów finansowych POSI;
5) sporządzanie sprawozdań merytorycznych.
4.  Dyrektor kieruje POSI przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
5.  Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Ministra.
§  9. 
1.  POSI jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
2.  Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje wobec pracowników POSI Dyrektor.
3.  Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im zadań.
4.  Organizację wewnętrzną POSI określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy.
5.  Zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
§  10. 
1.  W POSI działa Rada Artystyczna, zwana dalej "Radą", jako organ opiniodawczy i doradczy Dyrektora.
2.  Członków Rady powołuje i odwołuje Minister na wniosek Dyrektora, na okres równy okresowi zatrudnienia Dyrektora, spośród wybitnych muzyków oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach artystycznych.
3.  W skład Rady wchodzi pięć osób.
4.  Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor.
5.  Na pierwszym posiedzeniu Rada dokonuje wyboru Przewodniczącego.
6.  Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący.
7.  Członkowie Rady pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
8.  Szczegółowy tryb działania Rady określa ustalony przez nią regulamin.
9.  Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów i projektów POSI oraz ocena ich realizacji;
2) poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności POSI;
3) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością POSI.

Rozdział  4

Gospodarka finansowa

§  11. 
1.  POSI prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
2.  Minister zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju POSI.
3.  Majątek POSI może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów wynikających z zakresu działania POSI.
4.  Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez firmę audytorską wyłonioną zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi.
§  12.  Źródłem finansowania działalności POSI są:
1) przychody z prowadzonej działalności;
2) przychody ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
3) przychody z najmu;
4) przychody z dzierżawy składników majątkowych;
5) dotacje z budżetu państwa;
6) pozostałe dotacje, w tym pochodzące z funduszy europejskich;
7) środki otrzymywane od osób fizycznych i osób prawnych oraz z innych źródeł.
§  13.  Minister przekazuje środki finansowe POSI w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
§  14. 
1.  POSI może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną, według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych POSI, w zakresie:
1) najmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego;
2) działalności wydawniczej, związanej z upowszechnianiem różnych dziedzin kultury i sztuki;
3) usług reklamowych;
4) odpłatnej organizacji imprez kulturalnych, edukacyjnych i naukowych;
5) produkcji i dystrybucji filmów, nagrań video, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych oraz dysponowanie nimi zgodnie z interesem POSI;
6) sprzedaży wydawnictw, materiałów promocyjnych, wyrobów przemysłu kultury;
7) usług pośrednictwa sprzedaży biletów na imprezy artystyczne;
8) usług gastronomicznych.
2.  Środki uzyskane z prowadzonej dodatkowej działalności mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację zadań statutowych.

Rozdział  5

Przedstawicielstwo POSI

§  15. 
1.  Do dokonywania czynności prawnych w imieniu POSI, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych, jest uprawniony Dyrektor lub inne osoby po uzyskaniu pełnomocnictwa Dyrektora.
2.  Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział  6

Przepis końcowy

§  16. 
1.  Połączenia, podziału lub likwidacji POSI dokonuje Minister, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
2.  Wszelkie zmiany niniejszego Statutu są dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).
2 Z dniem 29 września 2018 r. Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus otrzymała nazwę "Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa", na podstawie § 1 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus (Dz. Urz. MKiDN poz. 65).