Nadanie statutu Polskiej Grupie SW Przedsiębiorstwu Państwowemu. - OpenLEX

Nadanie statutu Polskiej Grupie SW Przedsiębiorstwu Państwowemu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2023.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 stycznia 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 stycznia 2023 r.
w sprawie nadania statutu Polskiej Grupie SW Przedsiębiorstwu Państwowemu

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2021 r. poz. 179 oraz z 2022 r. poz. 1855 i 1933) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Polskiej Grupie SW Przedsiębiorstwu Państwowemu z siedzibą w m. st. Warszawie, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000079949, nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie nadania statutu PEPEBE WŁOCŁAWEK Przedsiębiorstwu Państwowemu (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 315).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu o połączeniu PEPEBE Włocławek Przedsiębiorstwa Państwowego oraz Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA do Krajowego Rejestru Sądowego.

ZAŁĄCZNIK

STATUT Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwa Państwowego

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe, zwane dalej "przedsiębiorstwem", jest samodzielnym oraz samofinansującym się przedsiębiorstwem państwowym, działającym na zasadach ogólnych, będącym przywięziennym zakładem pracy, o którym mowa

w przepisach ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2021 r. poz. 179 oraz z 2022 r. poz. 1855 i 1933).

§  2. 
1. 
Siedzibą przedsiębiorstwa jest m. st. Warszawa.
2. 
Przedsiębiorstwo może tworzyć wewnętrzne jednostki organizacyjne, w szczególności w formie oddziałów, wydziałów oraz zakładów produkcyjnych.
3. 
Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicą.
§  3. 
1. 
Organem założycielskim przedsiębiorstwa jest Minister Sprawiedliwości.
2. 
Czynności organu założycielskiego w imieniu Ministra Sprawiedliwości wykonuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej, z wyjątkiem czynności wymienionych w ustawie, o której mowa w § 1.
§  4. 
1. 
Przedsiębiorstwo realizuje w szczególności zadania publiczne, polegające na prowadzeniu oddziaływań penitencjarnych oraz resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
2. 
W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo prowadzi działalność produkcyjną, handlowo-usługową oraz wykonuje roboty remontowo-budowlane na rzecz organu założycielskiego, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, pozostałych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych i innych podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych oraz uczestniczy w przedsięwzięciach o charakterze historycznym i patriotycznym w celu upamiętnienia osób, miejsc oraz wydarzeń związanych z historią Polski.
§  5. 
1. 
Organem przedsiębiorstwa jest dyrektor przedsiębiorstwa.
2. 
Dyrektor przedsiębiorstwa zarządza przedsiębiorstwem i reprezentuje je na zewnątrz.
3. 
Dyrektor przedsiębiorstwa, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

Rozdział  2

Działalność przedsiębiorstwa

§  6. 
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:
LP.PKDNAZWA
1.10.61.ZWytwarzanie produktów przemiału zbóż
2.10.73.ZProdukcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
3.10.85.ZWytwarzanie gotowych posiłków i dań
4.10.89.ZProdukcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
5.13.30.ZWykończanie wyrobów włókienniczych
6.13.91.ZProdukcja dzianin metrażowych
7.13.92.ZProdukcja gotowych wyrobów tekstylnych
8.13.96.ZProdukcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
9.13.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
10.14.11.ZProdukcja odzieży skórzanej
11.14.12.ZProdukcja odzieży roboczej
12.14.13.ZProdukcja pozostałej odzieży wierzchniej
13.14.14.ZProdukcja bielizny
14.14.19.ZProdukcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
15.14.31.ZProdukcja wyrobów pończoszniczych
16.14.39.ZProdukcja pozostałej odzieży dzianej
17.15.12.ZProdukcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
18.15.20.ZProdukcja obuwia
19.16.10.ZProdukcja wyrobów tartacznych
20.16.21.ZProdukcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
21.16.22.ZProdukcja gotowych parkietów podłogowych
22.16.23.ZProdukcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
23.16.24.ZProdukcja opakowań drewnianych
24.16.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
25.17.21.ZProdukcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
26.17.22.ZProdukcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
27.17.23.ZProdukcja artykułów piśmiennych
28.17.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
29.18.11.ZDrukowanie gazet
30.18.12.ZPozostałe drukowanie
31.18.13.ZDziałalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
32.18.14.ZIntroligatorstwo i podobne usługi
33.20.30.ZProdukcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
34.20.41.ZProdukcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
35.20.42.ZProdukcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
36.20.59.ZProdukcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
37.22.21.ZProdukcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
38.22.22.ZProdukcja opakowań z tworzyw sztucznych
39.22.23.ZProdukcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
40.22.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
41.23.61.ZProdukcja wyrobów budowlanych z betonu
42.23.62.ZProdukcja wyrobów budowlanych z gipsu
43.23.63.ZProdukcja masy betonowej prefabrykowanej
44.23.64.ZProdukcja zaprawy murarskiej
45.23.65.ZProdukcja cementu wzmocnionego włóknem
46.23.69.ZProdukcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
47.23.70.ZCięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
48.23.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
49.24.33.ZProdukcja wyrobów formowanych na zimno
50.25.11.ZProdukcja konstrukcji metalowych i ich części
51.25.12.ZProdukcja metalowych elementów stolarki budowlanej
52.25.29.ZProdukcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
53.25.50.ZKucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
54.25.61.ZObróbka metali i nakładanie powłok na metale
55.25.62.ZObróbka mechaniczna elementów metalowych
56.25.71.ZProdukcja wyrobów nożowniczych i sztućców
57.25.72.ZProdukcja zamków i zawiasów
58.25.73.ZProdukcja narzędzi
59.25.91.ZProdukcja pojemników metalowych
60.25.92.ZProdukcja opakowań z metali
61.25.93.ZProdukcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
62.25.94.ZProdukcja złączy i śrub
63.25.99.ZProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
64.26.11.ZProdukcja elementów elektronicznych
65.26.12.ZProdukcja elektronicznych obwodów drukowanych
66.27.12.ZProdukcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
67.27.32.ZProdukcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
68.27.33.ZProdukcja sprzętu instalacyjnego
69.27.40.ZProdukcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
70.27.90.ZProdukcja pozostałego sprzętu elektrycznego
71.28.12.ZProdukcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
72.28.14.ZProdukcja pozostałych kurków i zaworów
73.28.21.ZProdukcja pieców, palenisk i palników piecowych
74.28.22.ZProdukcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
75.28.24.ZProdukcja narzędzi ręcznych mechanicznych
76.28.29.ZProdukcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.31.01.ZProdukcja mebli biurowych i sklepowych
78.31.02.ZProdukcja mebli kuchennych
79.31.03.ZProdukcja materaców
80.31.09.ZProdukcja pozostałych mebli
81.32.30.ZProdukcja sprzętu sportowego
82.32.91.ZProdukcja mioteł, szczotek i pędzli
83.32.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
84.33.11.ZNaprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
85.33.12.ZNaprawa i konserwacja maszyn
86.33.17.ZNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
87.33.19.ZNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
88.33.20.ZInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
89.35.14.ZHandel energią elektryczną
90.35.30.ZWytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
91.36.00.ZPobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
92.37.00.ZOdprowadzanie i oczyszczanie ścieków
93.38.11.ZZbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
94.38.21.ZObróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
95.38.31.ZDemontaż wyrobów zużytych
96.38.32.ZOdzysk surowców z materiałów segregowanych
97.39.00.ZDziałalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
98.41.10.ZRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
99.41.20.ZRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
100.42.11.ZRoboty związane z budową dróg i autostrad
101.42.12.ZRoboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
102.42.13.ZRoboty związane z budową mostów i tuneli
103.42.21.ZRoboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
104.42.22.ZRoboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
105.42.91.ZRoboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
106.42.99.ZRoboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
107.43.11.ZRozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
108.43.12.ZPrzygotowanie terenu pod budowę
109.43.13.ZWykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
110.43.21.ZWykonywanie instalacji elektrycznych
111.43.22.ZWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
112.43.29.ZWykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
113.43.31.ZTynkowanie
114.43.32.ZZakładanie stolarki budowlanej
115.43.33.ZPosadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
116.43.34.ZMalowanie i szklenie
117.43.39.ZWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
118.43.91.ZWykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
119.43.99.ZPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
120.45.11.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
121.45.19.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
122.45.20.ZKonserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
123.45.32.ZSprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
124.45.40.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
125.46.18.ZDziałalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
126.46.19.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
127.46.32.ZSprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
128.46.35.ZSprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
129.46.36.ZSprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
130.46.37.ZSprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
131.46.39.ZSprzedaż hurtowa niewy specjalizowana żywności, napojów
i wyrobów tytoniowych
132.46.41.ZSprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
133.46.42.ZSprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
134.46.47.ZSprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
135.46.49.ZSprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
136.46.51.ZSprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych

i oprogramowania

137.46.52.ZSprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
138.46.63.ZSprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
139.46.64.ZSprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
140.46.65.ZSprzedaż hurtowa mebli biurowych
141.46.66.ZSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
142.46.69.ZSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
143.46.71.ZSprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
144.46.73.ZSprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
145.46.74.ZSprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
146.46.77.ZSprzedaż hurtowa odpadów i złomu
147.46.90.ZSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
148.47.11.ZSprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
149.47.19.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w

niewyspecjalizowanych sklepach

150.47.21.ZSprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
151.47.22.ZSprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
152.47.23.ZSprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
153.47.24.ZSprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
154.47.25.ZSprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
155.47.26.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
156.47.29.ZSprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
157.47.30.ZSprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
158.47.41.ZSprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych

i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

159.47.42.ZSprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
160.47.43.ZSprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
161.47.51.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
162.47.52.ZSprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
163.47.53.ZSprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach

164.47.54.ZSprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
165.47.59.ZSprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach

166.47.62.ZSprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
167.47.64.ZSprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach

168.47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
169.47.72.ZSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
170.47.73.ZSprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
171.47.75.ZSprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
172.47.78.ZSprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
173.47.79.ZSprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
174.47.91.ZSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
175.47.99.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
176.49.32.ZDziałalność taksówek osobowych
177.49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
178.49.41.ZTransport drogowy towarów
179.49.42.ZDziałalność usługowa związana z przeprowadzkami
180.52.10.BMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
181.52.21.ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lądowy
182.55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania
183.55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
184.55.30.ZPola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i
pola namiotowe
185.55.90.ZPozostałe zakwaterowanie
186.56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
187.56.10.BRuchome placówki gastronomiczne
188.56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
189.56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna
190.56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
191.58.11.ZWydawanie książek
192.58.19.ZPozostała działalność wydawnicza
193.61.10.ZDziałalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
194.61.90.ZDziałalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
195.62.01.ZDziałalność związana z oprogramowaniem
196.62.02.ZDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
197.62.03.ZDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
198.62.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
199.63.11.ZPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi

(hosting) i podobna działalność

200.68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
201.68.32.ZZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
202.69.20.ZDziałalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
203.71.11.ZDziałalność w zakresie architektury
204.71.12.ZDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
205.71.20.BPozostałe badania i analizy techniczne
206.73.12.DPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
207.74.10.ZDziałalność w zakresie specjalistycznego projektowania
208.74.30.ZDziałalność związana z tłumaczeniami
209.74.90.ZPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej' niesklasyfikowana
210.77.11.ZWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
211.77.12.ZWynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
212.77.21.ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
213.77.32.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
214.77.39.ZWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
215.78.30.ZPozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
216.80.10.ZDziałalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
217.80.20.ZDziałalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów
bezpieczeństwa
218.81.10.ZDziałalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
219.81.21.ZNiespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
220.81.22.ZSpecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
221.81.29.ZPozostałe sprzątanie
222.81.30.ZDziałalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
223.82.11.ZDziałalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
224.82.19.ZWykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
225.82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
226.82.92.ZDziałalność związana z pakowaniem
227.85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
228.85.59.ANauka języków obcych
229.85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
230.85.60.ZDziałalność wspomagająca edukację
231.86.10.ZDziałalność szpitali
232.86.21.ZPraktyka lekarska ogólna
233.86.22.ZPraktyka lekarska specjalistyczna
234.86.90.ADziałalność fizjoterapeutyczna
235.86.90.CPraktyka pielęgniarek i położnych
236.86.90.EPozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
237.90.04.ZDziałalność obiektów kulturalnych
238.93.11.ZDziałalność obiektów sportowych
239.93.13.ZDziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
240.93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
241.95.11.ZNaprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
242.95.22.ZNaprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
243.95.24.ZNaprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
244.95.29.ZNaprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
245.96.01.ZPranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
246.96.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
247.96.09.ZPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
§  7. 
Przedsiębiorstwo gospodaruje wydzielonym mu i nabytym mieniem, zapewnia jego ochronę i prowadzi samodzielną działalność gospodarczą na zasadach racjonalnej gospodarki i rachunku ekonomicznego.
§  8. 
1. 
Przedsiębiorstwo prowadzi rzetelną rachunkowość na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) oraz sporządza na jej podstawie sprawozdanie finansowe.
2. 
Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe oraz podejmującym decyzje o podziale zysku lub pokryciu straty jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Rozdział  3

Przedstawicielstwo przedsiębiorstwa

§  9. 
1. 
Do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu przedsiębiorstwa upoważniony jest dyrektor przedsiębiorstwa.
2. 
Zastępców dyrektora przedsiębiorstwa powołuje i odwołuje dyrektor przedsiębiorstwa.
3. 
Pełnomocników przedsiębiorstwa ustanawia i odwołuje na piśmie dyrektor przedsiębiorstwa.
4. 
Zastępcy dyrektora przedsiębiorstwa oraz pełnomocnicy przedsiębiorstwa, dokonując czynności prawnych w imieniu przedsiębiorstwa, działają w granicach ich umocowania.

Rozdział  4

Organizacja przedsiębiorstwa

§  10. 
Przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem jednozakładowym.
§  11. 
1. 
Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, uwzględniającą podział w szczególności na oddziały, wydziały oraz zakłady produkcyjne określa regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa.
2. 
Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa ustala dyrektor przedsiębiorstwa.
§  12. 
1. 
W razie potrzeby dyrektor przedsiębiorstwa może powołać zespół doradczy lub opiniodawczy.
2. 
Powołując zespół opiniodawczy lub doradczy, dyrektor przedsiębiorstwa ustala zadania i sposób działania zespołu.

Rozdział  5

Kontrola wewnętrzna przedsiębiorstwa

§  13. 
System kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa obejmuje kontrolę funkcjonalną.
§  14. 
Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej określa regulamin kontroli wewnętrznej, ustalany przez dyrektora przedsiębiorstwa.