Dziennik resortowy

Dz.Urz.MPiT.2019.16

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 16.
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 i 836) zarządza się, co następuje:
§  1.  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017 r. poz. 247 oraz Dz. Urz. Min. Przed. i Tech. z 2018 r. poz. 6).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIROCZOŚCI

§  1.  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zwana dalej "Agencją", działa na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 i 836), zwanej dalej "ustawą" oraz niniejszego statutu.
§  2. 
1.  Agencja może używać nazwy skróconej "PARP" oraz znaku graficznego (logo Agencji).
2.  W stosunkach z zagranicą Agencja może posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy na język angielski w brzmieniu "Polish Agency for Enterprise Development".
§  3. 
1.  Prezes wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępców Prezesa, którym ustala zakres czynności.
2.  W razie nieobecności Prezesa lub czasowej niemożności wykonywania przez niego czynności służbowych działalnością Agencji kieruje wyznaczony przez niego Zastępca Prezesa.
§  4. 
1.  W skład Agencji wchodzą:
1) departamenty;
2) biura.
2.  Prezes może tworzyć samodzielne stanowiska pracy i zespoły problemowe lub projektowe o charakterze stałym lub doraźnym, określając nazwę, skład osobowy zespołu, zakres zadań i tryb pracy.
§  5. 
1.  Zadania nałożone na Agencję realizowane są przez następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Koordynacji Wdrażania Programów;
2) Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw;
3) Departament Wsparcia Przedsiębiorczości;
4) Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach;
5) Departament Usług Proinnowacyjnych;
6) Departament Rozwoju Startupów;
7) Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach;
8) Departament Projektów Infrastrukturalnych;
9) Departament Analiz i Strategii;
10) Departament Komunikacji i Marketingu;
11) Departament Finansowo-Księgowy;
12) Departament Kontroli;
13) Biuro Prezesa;
14) Biuro Zarządzania Kadrami;
15) Biuro Administracji;
16) Biuro Prawne;
17) Biuro Zamówień Publicznych;
18) Biuro Informatyki;
19) Biuro Audytu Wewnętrznego.
2.  Szczegółową organizację Agencji, w tym zadania komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 oraz ich dyrektorów określa regulamin organizacyjny Agencji, nadawany przez Prezesa.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).