Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2018.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie nadania statutu Państwowemu Muzeum na Majdanku

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152 i 1105) zarządza się, co następuje:
§  1.  Państwowemu Muzeum na Majdanku nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Kadencja członków Rady Muzeum powołanych zarządzeniem Ministra Kultury

1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie (Dz. Urz. MKiDN poz. 46 oraz z 2016 r. poz. 6) wygasa z dniem upływu kadencji, na którą zostali powołani.

§  3.  Traci moc zarządzenie Nr 22 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Muzeum na Majdanku w Lublinie (Dz. Urz. MKiDN z 2013 r. poz. 48).
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Państwowego Muzeum na Majdanku

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.  Państwowe Muzeum na Majdanku, zwane dalej "Muzeum", działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku (Dz. U. poz. 266);
2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720), zwanej dalej "ustawą o muzeach";
3) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152 i 1105), zwanej dalej "ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej";
4) ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. poz. 2120);
5) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10);
6) niniejszego statutu.
§  2. 
1.  Organizatorem Muzeum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem".
2.  Muzeum jest państwową instytucją kultury wpisaną pod numerem 30/92 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra.
3.  Muzeum jest wpisane pod numerem 14 do Państwowego Rejestru Muzeów.
4.  Muzeum posiada osobowość prawną.
5.  Muzeum może używać nazwy opisowej: "Państwowe Muzeum na Majdanku. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1941-1944)" oraz nazwy skróconej: "PMM".
§  3.  Siedzibą Muzeum jest Lublin, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
§  4.  Muzeum może używać pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: "Państwowe Muzeum na Majdanku".

Rozdział  2

Zakres działania Muzeum oraz rodzaj gromadzonych zbiorów

§  5.  Do zadań Muzeum należy:
1) gromadzenie, utrzymanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów związanych z historią niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady na Majdanku i niemieckich nazistowskich obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze, a także konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie terenów byłych obozów wraz ze znajdującymi się na nich obiektami;
2) dokumentowanie i upowszechnianie dziejów oraz upamiętnianie ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady na Majdanku i niemieckich nazistowskich obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze;
3) udostępnianie terenów, obiektów oraz zbiorów Muzeum;
4) prowadzenie badań naukowych w dziedzinach związanych z działalnością Muzeum.
§  6. 
1.  Dla realizacji zadań, określonych w § 5, Muzeum w szczególności:
1) konserwuje i zabezpiecza obiekty, urządzenia i relikty obozowe oraz zbiory historyczne dotyczące II wojny światowej, a także zbiory sztuki współczesnej o tematyce martyrologicznej i wymowie antytotalitarnej;
2) gromadzi zbiory drogą odzysków, zakupów, darowizn, zapisów, badań terenowych, przez przyjmowanie depozytów, a także poprzez relacje pisemne oraz rejestrowanie na elektronicznych nośnikach informacji;
3) inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone zabytki, materiały dokumentacyjne i biblioteczne;
4) prowadzi badania naukowe z zakresu II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obozowej, zbrodni ludobójstwa i ich skutków;
5) prowadzi działalność w zakresie edukacji historycznej;
6) urządza wystawy stałe i czasowe;
7) prowadzi działalność wydawniczą;
8) prezentuje wyniki badań naukowych w formie publikacji i przez uczestnictwo w sesjach naukowych i popularnonaukowych;
9) udostępnia swoje zbiory dla celów naukowych, dokumentacyjnych, wystawienniczych, edukacyjnych, procesowych oraz dla potrzeb byłych więźniów i ich rodzin;
10) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, które realizują cele podobne do zadań Muzeum;
11) organizuje uroczystości upamiętniające wydarzenia związane z historią niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady na Majdanku i niemieckich nazistowskich obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze.
2.  Muzeum gromadzi w szczególności następujące rodzaje zbiorów:
1) archiwalia, w tym:
a) dokumentację aktową,
b) dokumentację fotograficzną,
c) dokumentację audiowizualną,
d) dokumentację kartograficzną: mapy i plany,
e) mikrofilmy;
2) muzealia:
a) ruchome:
- pozostałości po niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady na Majdanku oraz niemieckich nazistowskich obozach zagłady w Bełżcu i Sobiborze: przedmioty osobiste zrabowane więźniom, narzędzia terroru i śmierci, przedmioty wykonane przez więźniów w obozie,
- sztuka współczesna powojenna o tematyce antywojennej i wymowie antytotalitarnej,
b) nieruchome:
- pozostałości po niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady na Majdanku oraz niemieckich nazistowskich obozach zagłady w Bełżcu i Sobiborze: komory gazowe, budynki krematoriów, baraki, wieże strażnicze,
- współczesne pomniki znajdujące się na terenach tych obozów.
3.  Zakres gromadzonych archiwaliów obejmuje:
1) tematykę bezpośrednio związaną z byłym niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym i zagłady na Majdanku oraz z byłymi niemieckimi nazistowskimi obozami zagłady w Bełżcu i Sobiborze;
2) tematykę bezpośrednio związaną z byłymi więźniami i ofiarami niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady na Majdanku oraz ofiarami niemieckich nazistowskich obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze;
3) tematykę związaną z historią i działalnością Państwowego Muzeum na Majdanku oraz jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze;
4) tematykę związaną z byłym niemieckim nazistowskim więzieniem na Zamku Lubelskim oraz jego byłymi więźniami i ofiarami.
4.  Zakres gromadzonych muzealiów obejmuje:
1) dzieje niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady na Majdanku oraz niemieckich nazistowskich obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze;
2) historię i działalność Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze;
3) sztukę współczesną w technice malarskiej, graficznej, rzeźbiarskiej, medalierskiej, fotograficznej.

Rozdział  3

Organy zarządzające i nadzorujące oraz doradcze Muzeum

§  7. 
1.  Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister.
2.  Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Minister na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
3.  Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy dwóch zastępców.
4.  Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor w uzgodnieniu z Ministrem.
§  8. 
1.  Dyrektor organizuje pracę Muzeum i odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
2.  Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;
2) nadzór nad zbiorami, ich ewidencjonowaniem 1 majątkiem Muzeum;
3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
4) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
5) aprobowanie wydatków finansowych w granicach posiadanego budżetu;
6) nadzór nad redakcją wydawnictw muzealnych;
7) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych;
8) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;
9) tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.
§  9. 
1.  Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Minister na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie o muzeach.
2.  Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
3.  Rada Muzeum liczy 15 członków.
§  10. 
1.  Dyrektor może tworzyć z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych w Muzeum muzealników - kolegia doradcze, zwane dalej "kolegiami".
2.  Kolegia mogą być utworzone:
1) jako kolegia o charakterze stałym - wówczas kadencja kolegium trwa dwa lata;
2) dla realizacji konkretnego zadania - wówczas powoływane są na czas realizacji tego zadania.
3.  Członków kolegium powołuje i odwołuje Dyrektor, który wyznacza przewodniczącego kolegium, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
4.  W skład kolegium mogą wchodzić pracownicy Muzeum oraz osoby spoza Muzeum. Powołując kolegium Dyrektor określa jego przedmiot działania i liczbę członków.
5.  Posiedzenia kolegiów zwoływane są przez przewodniczącego z własnej inicjatywy, z inicjatywy połowy składu członków kolegium lub na wniosek Dyrektora.
6.  Kolegia wyrażają opinie w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków kolegium w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego kolegium albo w razie jego nieobecności, zastępcy przewodniczącego kolegium.
7.  Z posiedzenia kolegium sporządza się protokół.
8.  Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie kolegium.
9.  Podjęte uchwały wraz z protokołami przekazywane są Dyrektorowi.
10.  Obsługę kancelaryjno-biurową kolegiów zapewnia Muzeum.

Rozdział  4

Organizacja Muzeum

§  11.  Muzeum posiada oddziały pod nazwą:
1) "Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu. Niemiecki nazistowski obóz zagłady (1942-1943). Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku",
2) "Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze. Niemiecki nazistowski obóz zagłady (1942- 1943). Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku".
§  12. 
1.  Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakresy zadań oddziałów, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2.  Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

Rozdział  5

Gospodarka finansowa Muzeum

§  13.  Minister zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Muzeum.
§  14.  Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach.
§  15.  Działalność Muzeum jest finansowana z uzyskiwanych przychodów, którymi są:
1) dotacje przekazywane przez Ministra, w tym:
a) dotacje podmiotowe na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów;
2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§  16.  Dyrektor Muzeum zapewnia terminowe sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez firmę audytorską i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.
§  17.  Muzeum może, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, prowadzić jako dodatkową, działalność gospodarczą, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych Muzeum.
2.  Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie usługowym, handlowym i wytwórczym, w tym:
1) wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego;
2) sprzedaży wydawnictw;
3) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;
4) organizacji seminariów, warsztatów, szkoleń i innych spotkań oraz innej działalności

w tym zakresie, o ile służyć będzie wsparciu realizacji zadań statutowych Muzeum.

§  18.  Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych 1 majątkowych jest uprawniony Dyrektor.
2.  Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
3.  Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział  6

Postanowienia końcowe

§  19.  Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Minister na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
§  20.  Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz.U. poz. 2321).