Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2013.8

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie nadania statutu Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zarządza się, co następuje:
§  1. Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.
§  2.
1. Kadencja członków Rady Muzeum powołanych zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Dz. Urz. MKiDN poz. 26) wygasa z dniem upływu kadencji, na którą zostali powołani.
2. Członkowie Rady Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście powołani na podstawie dotychczasowego statutu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu wykonują swoje funkcje do czasu powołania Rady w nowym składzie na podstawie statutu nadanego niniejszym zarządzeniem.
§  3. Traci moc zarządzenie Nr 34 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Dz. Urz. MKiDN Nr 5, poz. 67).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
1. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, zwane dalej "Muzeum", jest państwową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu (Dz. U. Nr 52, poz. 265 oraz z 1999 r. Nr 41, poz. 412);
2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), zwanej dalej "ustawą o muzeach";
3) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej "ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej";
4) ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm.2));
5) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.3));
6) ustawy z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Dz. U. Nr 2, poz. 2, z późn. zm.4));
7) niniejszego statutu.
2. Muzeum może posługiwać się nazwą skróconą w brzmieniu: "Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau".
§  2. Organizatorem Muzeum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem".
§  3.
1. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem RIK 22/92.
2. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra pod numerem PRM/25/98.
3. Muzeum posiada osobowość prawną.
§  4.
1. Siedzibą Muzeum jest Oświęcim.
2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
§  5.
1. Organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań poszczególnych działów, innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii Ministra oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
2. W Muzeum działa Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Rozdział  2

Zakres działania Muzeum oraz rodzaj gromadzonych zbiorów

§  6. Do zakresu działania Muzeum należy upamiętnianie i dokumentowanie zagłady i męczeństwa ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, zwanego dalej "KL Auschwitz", w szczególności przez:
1) gromadzenie zbiorów, w zakres których wchodzą ruchome pozostałości po KL Auschwitz oraz związane z nim archiwalia;
2) zabezpieczanie i konserwację części terenów dawnego KL Auschwitz, na których Muzeum zostało utworzone, wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami i urządzeniami oraz zbiorów, o których mowa w pkt 1;
3) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
4) prowadzenie badań naukowych w dziedzinach związanych z działalnością Muzeum;
5) upowszechnianie historii KL Auschwitz;
6) prowadzenie w ramach Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, o którym mowa w § 5 ust. 2, działalności edukacyjnej obejmującej historię KL Auschwitz i tematy pochodne, w szczególności związane z problematyką wojny, rasizmu, antysemityzmu, ludobójstwa i praw człowieka, w tym:
a) organizowanie m. in. konferencji naukowych, popularnonaukowych i edukacyjnych, seminariów, wykładów, prelekcji, warsztatów, lekcji muzealnych i e-learningowych,
b) zapewnienie opieki merytorycznej w czasie zwiedzania Muzeum;
7) prowadzenie działalności wydawniczej;
8) organizowanie wystaw stałych i czasowych;
9) organizowanie uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z historią KL Auschwitz.

Rozdział  3

Organ zarządzający i organy nadzorujące oraz organy doradcze i sposób ich powoływania

§  7.
1. Muzeum jest zarządzane przez dyrektora Muzeum, zwanego dalej "dyrektorem", którego powołuje i odwołuje Minister w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
3. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
1) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
2) nadzór nad częścią terenów dawnego KL Auschwitz, na których utworzono Muzeum, oraz znajdującymi się na nich zabudowaniami i urządzeniami, a także gromadzonymi zbiorami oraz majątkiem Muzeum;
3) przedstawianie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów finansowych, sprawozdań oraz wniosków o dofinansowanie;
4) aprobowanie wydatków finansowych w ramach posiadanych środków;
5) wydawanie zarządzeń wewnętrznych;
6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę oraz innych umów cywilno-prawnych;
7) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych określonych odrębnymi przepisami.
§  8.
1. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy trzech zastępców.
2. Zastępców powołuje i odwołuje dyrektor w uzgodnieniu z Ministrem.
§  9. Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister.
§  10.
1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Minister w trybie i na zasadach określonych w ustawie o muzeach.
2. Rada Muzeum liczy 10 członków.
§  11.
1. Przy Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, o którym mowa w § 5 ust. 2, działa Rada jako organ opiniodawczo-doradczy do spraw edukacji, zwana dalej "Radą".
2. W skład Rady wchodzi 10 członków, których powołuje i odwołuje Minister na wniosek dyrektora.
3. Kadencja członków Rady trwa 4 lata.
4. Tryb pracy Rady określa uchwalony przez nią Regulamin.
§  12. Organem opiniodawczo-doradczym w zakresie działalności Muzeum jest Międzynarodowa Rada Oświęcimska przy Prezesie Rady Ministrów.
§  13. Funkcję opiniodawczą i opiekuńczą wobec Muzeum sprawuje Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Rozdział  4

Gospodarka finansowa Muzeum

§  14. Środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum zapewnia Minister.
§  15. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
§  16. Źródłami finansowania działalności Muzeum są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu lub dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe lub celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§  17. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi.
§  18.
1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą, według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych Muzeum.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie usługowym, handlowym i wytwórczym, w tym:
1) wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Muzeum;
2) sprzedaży publikacji, w tym m. in. albumów, książek, plakatów, pocztówek, filmów;
3) usług świadczonych przez Muzeum na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Muzeum;
4) usług związanych z obsługą osób zwiedzających Muzeum;
5) usług związanych z prowadzeniem działalności edukacyjnej, o której mowa w § 6 pkt 6;
6) usług wizerunkowych i informacyjnych;
7) usług z dziedziny konserwacji,

oraz innej działalności w tym zakresie, o ile służyć będzie wsparciu realizacji zadań statutowych Muzeum.

3. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystuje się na realizację zadań statutowych Muzeum.
§  19.
1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum określając zakres pełnomocnictwa.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział  5

Postanowienia końcowe

§  20. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Minister w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
§  21. Zmian statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

______

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 2000 r. Nr 31, poz. 382.