Nadanie statutu Państwowemu Instytutowi Wydawniczemu. - OpenLEX

Nadanie statutu Państwowemu Instytutowi Wydawniczemu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2016.69

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie nadania statutu Państwowemu Instytutowi Wydawniczemu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury (Dz. U. poz. 337 oraz z 2016 r. poz. 1202) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Państwowemu Instytutowi Wydawniczemu, utworzonemu zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Państwowy Instytut Wydawniczy w związku z przekształceniem jednoosobowej spółki Skarbu Państwa Państwowy Instytut Wydawniczy Sp. z o.o. (Dz. Urz. MKiDN poz. 68), nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU WYDAWNICZEGO

ROZDZIAŁ  1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1. 
1. 
Państwowy Instytut Wydawniczy, zwany dalej "Wydawnictwem", jest państwową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:
1)
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej "ustawą";
2)
zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Państwowy Instytut Wydawniczy w związku z przekształceniem jednoosobowej spółki Skarbu Państwa Państwowy Instytut Wydawniczy Sp. z o.o. (Dz. Urz. MKiDN poz. 68);
3)
niniejszego statutu.
2. 
Wydawnictwo może używać skróconej nazwy PIW.
§  2. 
1. 
Siedzibą Wydawnictwa jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania - obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Wydawnictwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Wydawnictwo może tworzyć filie, ośrodki i oddziały specjalistyczne, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "Ministrem".
§  3. 
1. 
Organizatorem Wydawnictwa jest Minister.
2. 
Wydawnictwo jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.
3. 
Nadzór nad Wydawnictwem sprawuje Minister.

ROZDZIAŁ  2

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICTWA

§  4. 
1. 
Do zakresu działalności Wydawnictwa należy trwała ochrona, zabezpieczenie i upowszechnianie dziedzictwa literatury polskiej i światowej, z uwzględnieniem klasyki w opracowaniach krytycznych i dorobku kulturalnego PIW, oraz prowadzenie działań wydawniczych, promocyjnych i edukacyjnych.
2. 
Wydawnictwo realizuje cele, określone w ust. 1, poprzez:
1)
wydawanie publikacji i prowadzenie działalności badawczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej służącej upowszechnianiu czytelnictwa oraz udostępnianiu dorobku PIW, w tym także poprzez:
a)
przygotowanie i wydawanie publikacji z kanonu literatury polskiej i światowej oraz ich upowszechnianie,
b)
wykonywanie uprawnień wynikających z posiadanych licencji, umów wydawniczych i autorskich praw majątkowych PIW;
2)
trwałą ochronę dóbr kultury i zabezpieczenie dorobku PIW poprzez gromadzenie, archiwizowanie i upowszechnianie dóbr będących w posiadaniu PIW w postaci tekstów oraz materiałów służących do produkcji książek i dokumentujących proces wydawniczy, a także zabezpieczenie i udostępnienie zbiorów bibliotecznych, egzemplarzy żelaznych PIW i innych materiałów mających wartość archiwalną związaną z historyczną działalnością PIW, w tym digitalizację teczek wydawniczych;
3)
obsługę programów Ministra oraz tworzenie i realizację projektów i programów promocji czytelnictwa;
4)
prowadzenie działalności poligraficznej, w szczególności drukowanie książek, periodyków, katalogów, folderów;
5)
prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie ebooków i audiobooków;
6)
inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów naukowych i badawczych, związanych z zakresem działalności PIW oraz rozwojem edytorstwa polskiego;
7)
organizowanie wydarzeń o ważnym znaczeniu dla kultury, nauki i edukacji;
8)
uczestniczenie w targach, wystawach i kongresach oraz prezentowanie i promowanie dorobku i osiągnięć polskiego edytorstwa, w tym dorobku wydawniczego PIW;
9)
promocję polskiej literatury, w tym także z wykorzystaniem nowych technologii;
10)
realizowanie innych zadań zleconych przez Ministra wynikających ze strategii oraz programów wieloletnich dotyczących promocji czytelnictwa w Polsce;
11)
działania promocyjne i popularyzacyjne tytułów i autorów wydawanych przez PIW.
3. 
Państwowy Instytut Wydawniczy może realizować swoje zadania we współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, wydawnictwami, instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi podmiotami działającymi w dziedzinie kultury.

ROZDZIAŁ  3

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDAWNICTWA

§  5. 
1. 
Organizację wewnętrzną Wydawnictwa określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy.
2. 
Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

ROZDZIAŁ  4

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE WYDAWNICTWA

§  6. 
Organami Wydawnictwa są:
1)
Dyrektor;
2)
Rada Programowa, zwana dalej "Radą".
§  7. 
1. 
Dyrektor zarządza działalnością Wydawnictwa i reprezentuje je na zewnątrz.
2. 
Do obowiązków Dyrektora należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:
1)
odpowiedzialność za bieżącą działalność Wydawnictwa;
2)
przygotowanie programów działania i planów finansowych na każdy rok kalendarzowy;
3)
sporządzanie sprawozdań merytorycznych i rocznych sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy;
4)
nadzór nad mieniem oraz racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;
5)
wydawanie zarządzeń i innych wewnętrznych aktów Wydawnictwa.
3. 
Dyrektora powołuje i odwołuje Minister, w trybie określonym ustawą.
4. 
Dyrektor zarządza Wydawnictwem przy pomocy zastępcy, będącego także Redaktorem Naczelnym Wydawnictwa.
5. 
Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzyskaniu opinii Ministra.
§  8. 
1. 
Rada Programowa jest organem doradczym i opiniotwórczym Wydawnictwa.
2. 
W skład Rady wchodzi od 7 do 11 osób spośród osób związanych z przedmiotem działania Wydawnictwa.
3. 
Członków Rady powołuje na okres 5 lat Minister na wniosek Dyrektora.
4. 
Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor.
5. 
Członkowie Rady wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.
6. 
Członkostwo w Radzie wygasa w czasie jej kadencji w razie:
1)
zrzeczenia się członkostwa;
2)
ubezwłasnowolnienia;
3)
prawomocnego orzeczenia kary pozbawienia praw publicznych;
4)
śmierci;
5)
odwołania przez Ministra, z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonanie obowiązków lub niewykonywania obowiązków członka Rady wynikających z niniejszego statutu lub regulaminu, o którym mowa w § 10 ust. 6.
7. 
W razie wygaśnięcia członkostwa w Radzie Minister powołuje członków Rady zgodnie ze wskazaniami określonymi w ust. 2.
8. 
Za udział w pracach Rady jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
9. 
Koszty działania i obsługi Rady Programowej ponosi Wydawnictwo.
10. 
Pracownicy Wydawnictwa nie mogą być członkami Rady.
§  9. 
Do zadań Rady należy:
1)
opiniowanie rocznych i wieloletnich programów i planów Wydawnictwa;
2)
analiza warunków i zadań podejmowanych przez Wydawnictwo;
3)
poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Wydawnictwa;
4)
wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Wydawnictwa;
5)
wyrażanie opinii i składanie wniosków do Ministra we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Wydawnictwa.
§  10. 
1. 
Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. 
Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady.
3. 
W posiedzeniach Rady może uczestniczyć bez prawa głosu Dyrektor, przedstawiciel Ministra oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
4. 
Posiedzenia nadzwyczajne są zwoływane na żądanie:
1)
co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady;
2)
Ministra;
3)
Dyrektora.
5. 
Zebrania Rady są protokołowane, a dokumentacja z posiedzeń jest przechowywana w Wydawnictwie.
6. 
Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią regulamin.

ROZDZIAŁ  5

MAJĄTEK I FINANSE WYDAWNICTWA

§  11. 
Minister zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Wydawnictwa.
§  12. 
Majątek Wydawnictwa wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Wydawnictwa.
§  13. 
Wydawnictwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych

w ustawie i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§  14. 
1. 
Źródłami finansowania Wydawnictwa są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
2. 
Minister przekazuje środki finansowe dla Wydawnictwa w szczególności w formie dotacji:
1)
podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
2)
celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3)
celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
§  15. 
1. 
Wydawnictwo może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną według zasad określonych w obowiązujących przepisach w celu finansowania działalności określonej w § 4.
2. 
Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:
1)
prowadzenia obrotu prawami autorskimi, zmierzającego do wydania i sprzedaży książek;
2)
prowadzenia działalności handlowej (hurtowej i detalicznej) w kraju i za granicą, obejmującej zwłaszcza:
a)
sprzedaż publikacji, w tym materiałów audiowizualnych i multimedialnych, innych niż określone w § 4,
b)
sprzedaż upominków, gadżetów i artykułów papierniczych;
3)
sprzedaży miejsc i powierzchni do celów reklamowych;
4)
usług digitalizacyjnych;
5)
usług szkoleniowych;
6)
wynajmu nieruchomości i lokali;
7)
organizacji imprez.
§  16. 
Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.

ROZDZIAŁ  6

REPREZENTACJA WYDAWNICTWA

§  17. 
Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wydawnictwa, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych, uprawniony jest Dyrektor.
§  18. 
1. 
Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wydawnictwa, określając zakres pełnomocnictwa.
2. 
Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. 
Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra. Nie dotyczy to pełnomocnictw procesowych.

ROZDZIAŁ  7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  19. 
Połączenia, podziału lub likwidacji Wydawnictwa dokonuje Minister w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
§  20. 
Zmiany statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).