Nadanie statutu Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2018.8

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 maja 2020 r.

DECYZJA Nr 1
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie nadania statutu Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu

Na podstawie art. 163 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Nadaje się statut Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2. 
Traci moc decyzja nr 51 Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu zmieniona decyzją nr 1 Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniającą decyzję w sprawie nadania statutu Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STATUT

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§  1. 
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, zwany dalej "Instytutem", jest instytutem badawczym, działającym na podstawie:
1)
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1158, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą";
2)
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.);
3)
niniejszego Statutu.
§  2. 
1. 
Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.
2. 
Instytut może tworzyć oddziały.
3. 
Instytut posiada osobowość prawną.
4. 
Instytut może używać nazwy:
1)
angielskiej "Polish Geological Institute - National Research Institute";
2)
skróconej "PIG-PIB".
5. 
Instytut może używać okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu w otoku.
6. 
Symbolami Instytutu są: sztandar i znak graficzny (logo), których wzory są określone w załącznikach nr 1 i nr 2 do Statutu.

Rozdział  II

Przedmiot i zakres działania

§  3. 
1. 
Przedmiotem działania Instytutu jest:
1) 1
 prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz innych służących gospodarce narodowej;
2)
opracowywanie nowych metod badawczych z zakresu geologii i górnictwa;
3)
wykonywanie badań, opinii, analiz i ekspertyz w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska i georóżnorodności, rozpoznania warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich, bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze, monitoringu środowiska oraz rozpoznawania i prognozowania geozagrożeń, a także zasobów surowcowych, hydrogeologii i geologii inżynierskiej, warunków składowania odpadów oraz magazynowania substancji użytecznych w strukturach geologicznych, warunków geologicznej sekwestracji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych oraz innych;
4)
prowadzenie badań na potrzeby lokalizacji elektrowni jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego;
5)
realizacja prac w zakresie geologii i górnictwa, w tym poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin;
6)
gromadzenie, tworzenie, przechowywanie i udostępnianie geologicznych zbiorów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych oraz kolekcji geologicznych;
7)
prowadzenie działań na rzecz ochrony dziedzictwa geologicznego oraz działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej i szkoleniowej;
8) 2
 współpraca z innymi jednostkami naukowymi i instytucjami państwowymi realizującymi zadania z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, a także współpraca z instytucjami innych krajów wykonującymi zadania służby geologicznej i hydrogeologicznej;
9) 3
 wspieranie ministra nadzorującego Instytut w analizowaniu, opiniowaniu i przygotowywaniu projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących w szczególności Instytutu, geologii, surowców oraz dziedzin powiązanych;
10)
wspieranie ministra nadzorującego Instytut, w zakresie jego zadań i na jego wniosek, w szczególności poprzez wykonywanie działań, o których mowa w pkt 3.
2. 
Przedmiot działania Instytutu obejmuje również realizację polityki państwa w zakresie geologii, w tym zasobów surowcowych, hydrogeologii i geologii inżynierskiej, w szczególności na potrzeby gospodarki zasobami naturalnymi, gospodarki wodnej, bezpieczeństwa surowcowego, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej i budownictwa, bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze, monitoringu środowiska oraz rozpoznawania i prognozowania geozagrożeń.
3. 
Instytut wykonuje zadania:
1)
państwowej służby geologicznej określone w ustawie - Prawo geologiczne i górnicze;
2) 4
 państwowej służby hydrogeologicznej określone w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.).
4.  5
 Zakres działalności gospodarczej, którą może prowadzić Instytut, określa załącznik nr 3 do Statutu.
§  4.  6
 Działalność Instytutu związana z wykonywaniem zadań, o których mowa w § 3 ust. 2-4, jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym.

Rozdział  III

Organy Instytutu

§  5. 
Organami Instytutu są:
1)
dyrektor;
2)
rada naukowa.
§  6. 
1. 
Dyrektor zarządza Instytutem przy pomocy:
1)
zastępców dyrektora ds.:
a)
służby geologicznej,
b)
badań i rozwoju,
c)
administracyjno-ekonomicznych,
d) 7
 (uchylona);
2)
sekretarza naukowego, powoływanego i odwoływanego przez dyrektora;
3)
dyrektorów oddziałów, powoływanych i odwoływanych przez dyrektora w uzgodnieniu z ministrem nadzorującym Instytut;
4)
kierowników komórek organizacyjnych, powoływanych i odwoływanych przez dyrektora.
2. 
Zastępcy dyrektora kierują działalnością podporządkowanych im komórek organizacyjnych, określonych w Regulaminie organizacyjnym Instytutu.
3.  8
 W przypadku nieobecności dyrektora, minister nadzorujący Instytut, z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora, wyznacza osobę zastępującą spośród zastępców dyrektora. Gdy wyznaczenie osoby zastępującej dyrektora nie jest możliwe dyrektora zastępują w następującej kolejności zastępcy dyrektora ds.: służby geologicznej, badań i rozwoju, administracyjno-ekonomicznych.
4. 
Dyrektor i zastępcy dyrektora nie pobierają wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w projektach realizowanych przez Instytut.
§  7. 
1.  9
 Rada naukowa liczy 20 (słownie: dwudziestu) członków.
2.  10
 W skład rady naukowej wchodzą:
1)
pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 8 (słownie: ośmiu);
2)
osoby niebędące pracownikami Instytutu w liczbie 12 (słownie: dwunastu).",
3.  11
 Miejsca w radzie naukowej dla członków wskazanych w ust. 2 pkt 1 są podzielone w następujący sposób:
1)
pracownikom, którzy posiadają tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego przypada 75 % ustalonych miejsc, tj. 6 (słownie: sześć) miejsc;
2)
pracownikom, którzy nie posiadają tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego przypada 25 % ustalonych miejsc, tj. 2 (słownie: dwa) miejsca.
4.  12
 (uchylony).
5.  13
 Członkowie rady naukowej biorą udział w posiedzeniach rady naukowej osobiście lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Uchwały rady naukowej mogą być przyjmowane w drodze głosowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub systemu teleinformatycznego. Uchwały w sprawach, co do których ustawa lub regulamin rady naukowej przewiduje tajność głosowania, mogą być przyjmowane w drodze głosowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego jedynie wówczas, gdy system ten zapewnia zachowanie tajności głosowania.
6.  14
 (uchylony).

Rozdział  IV

Przedstawicielstwo Instytutu

§  8. 
1. 
Dyrektor jest uprawniony do jednoosobowej reprezentacji Instytutu.
2. 
Dyrektor może ustanowić prokurę i udzielać pełnomocnictw do realizacji określonych zadań. Ustanowienie prokury wymaga uzgodnienia z ministrem nadzorującym Instytut.

Rozdział  V

Kryteria i tryb przeprowadzania i ogłaszania konkursu na pracowników naukowych Instytutu

§  9. 
1. 
Konkurs na stanowisko pracownika naukowego ogłasza dyrektor, w drodze zarządzenia.
2. 
W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, dyrektor określa w szczególności skład komisji konkursowej, nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy, wymogi, od spełnienia których uzależnione jest należyte wykonywanie zadań na tym stanowisku, wymagania formalne, listę dokumentów, które kandydat powinien złożyć oraz termin składania dokumentów.
3.  15
 Ogłoszenie o konkursie jest publikowane na stronie internetowej Instytutu oraz na stronach, o których mowa w art. 43 ust. 6 ustawy.
4. 
Termin składania dokumentów nie może być krótszy niż 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Instytutu.
5. 
Komisja konkursowa, na podstawie złożonych dokumentów, stwierdza, czy kandydat spełnia wymagania formalne oraz wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie oraz decyduje o dopuszczeniu go do konkursu.
6. 
Z kandydatami dopuszczonymi do konkursu może być przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna.
7. 
Na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, komisja konkursowa wyłania kandydata, którego wykształcenie, kompetencje oraz doświadczenie zawodowe dają rękojmię należytego wykonywania zadań na stanowisku lub stwierdza, że konkurs zakończył się brakiem rozstrzygnięcia.
8. 
W razie braku rozstrzygnięcia konkursu można ogłosić ponowny konkurs na to stanowisko.
9. 
Wyniki konkursu ogłasza się na stronie internetowej Instytutu.

Rozdział  VI

Tryb wyboru komisji dyscyplinarnej

§  10. 
1. 
Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej jest następujący:
1)
wybory ogłasza dyrektor, w drodze zarządzenia, w którym określa w szczególności termin wyborów przypadający nie wcześniej niż 30 dni od wejścia w życie zarządzenia oraz powołuje, spośród pracowników Instytutu komisję wyborczą, składającą się z trzech członków, a także wskazuje przewodniczącego komisji wyborczej;
2)
z chwilą powołania do komisji wyborczej jej członkowie tracą czynne i bierne prawo wyborcze do komisji dyscyplinarnej;
3)
czynne prawo wyborcze do komisji dyscyplinarnej przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu, zatrudnionemu w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy;
4)
bierne prawo wyborcze do komisji dyscyplinarnej przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu, zatrudnionemu w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż rok przed dniem wydania zarządzenia dyrektora, o którym mowa w pkt 1;
5)
kandydaturę na członka komisji dyscyplinarnej może zgłosić każdy pracownik posiadający czynne prawo wyborcze do przewodniczącego komisji wyborczej, w terminie 14 dni od dnia wydania zarządzenia, o którym mowa w pkt 1; kandydaturę uważa się za zgłoszoną pod warunkiem wyrażenia zgody przez kandydata;
6)
komisja wyborcza, po upływie terminu wskazanego w pkt 5, weryfikuje kandydatów pod względem spełniania wymagań formalnych i na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów sporządza listę kandydatów;
7)
listę kandydatów komisja wyborcza ogłasza w sposób i w miejscu pozwalającym na swobodne zapoznanie się wyborców z kandydaturami;
8)
do komisji dyscyplinarnej wchodzą kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów;
9)
komisja wyborcza sporządza protokół z wyborów i przekazuje go dyrektorowi;
10)
dyrektor ogłasza wyniki wyborów w sposób i w miejscu pozwalającym na swobodne zapoznanie się pracowników Instytutu z wynikami.
2. 
Jeżeli w toku kadencji komisji dyscyplinarnej zajdzie taka potrzeba dyrektor zarządza wybory uzupełniające.

Rozdział  VII

Postanowienia końcowe

§  11. 
1.  16
 Dodatkowe regulacje dotyczące pracowników wykonujących zadania państwowej służby geologicznej zawiera Regulamin etyki pracownika służby geologicznej, ustanawiany przez dyrektora.
2. 
Wykorzystanie informacji uzyskanych w wyniku wykonywania zadań państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej do celów innych niż realizacja powierzonych zadań wymaga każdorazowo zgody dyrektora.
§  12.  17
 W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w § 1 pkt 1-2.

Załącznik Nr  1

1.
Wzór strony głównej płata sztandaru

Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

grafika

2.
Wzór strony odwrotnej płata sztandaru

Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

grafika

Załącznik Nr  2

Wzór znaku (symbolu) graficznego

Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

Projekt: Z. Werner, K. Jaworowski

grafika

Załącznik Nr  3

Zakres działalności gospodarczej, którą może prowadzić Instytut

1.
Instytut może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, w zakresie określonym w § 3 Statutu, w tym:
1)
badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
2)
działalność archiwów (PKD 91.01 .B);
3)
działalność bibliotek (PKD 91.0l.A);
4)
działalność muzeów (PKD 91.02.Z);
5)
pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 74.90.Z).
2.
Instytut może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, w zakresie innym niż określony w § 3 Statutu, obejmującą:
1)
działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD 91.03.Z);
2)
działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
3)
działalność usługową wspomagającą eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z);
4)
działalność usługową wspomagającą pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z);
5)
działalność usługową związaną z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z);
6)
działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);
7)
działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
8)
działalność wspomagającą edukację (PKD 85.60.Z);
9)
działalność wydawniczą w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
10)
działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
11)
działalność związaną z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
12)
działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
13)
działalność związaną z rekultywacją i pozostałą działalność usługową związaną z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z);
14)
dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
15)
introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z);
16)
kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13.Z);
17)
pozostałą działalność wydawniczą (PKD 58.19.Z);
18)
pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
19)
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
20)
pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);
21)
pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
22)
pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
23)
pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z);
24)
produkcję instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z);
25)
przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność (PKD 63.11.Z);
26)
przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
27)
reprodukcję zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
28)
szkoły wyższe (PKD 85.42.B);
29)
wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
30)
wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
31)
wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostałą specjalistyczną działalność wspomagającą prowadzenie biura (PKD 82.19.Z);
32)
wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z);
33)
wynajem i dzierżawę pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z);
34)
wynajem i dzierżawę pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
35)
wynajem i dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
36)
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).
1 Załącznik § 3 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze decyzji nr 54 z dnia 7 października 2019 r. (Dz.Urz.MŚ.2019.57) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 października 2019 r.
2 Załącznik § 3 ust. 1 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie decyzji nr 54 z dnia 7 października 2019 r. (Dz.Urz.MŚ.2019.57) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 października 2019 r.
3 Załącznik § 3 ust. 1 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie decyzji nr 54 z dnia 7 października 2019 r. (Dz.Urz.MŚ.2019.57) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 października 2019 r.
4 Załącznik § 3 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b decyzji nr 54 z dnia 7 października 2019 r. (Dz.Urz.MŚ.2019.57) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 października 2019 r.
5 Załącznik § 3 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c decyzji nr 54 z dnia 7 października 2019 r. (Dz.Urz.MŚ.2019.57) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 października 2019 r.
6 Załącznik § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 54 z dnia 7 października 2019 r. (Dz.Urz.MŚ.2019.57) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 października 2019 r.
7 Załącznik § 6 ust. 1 pkt 1 lit. d uchylona przez § 1 pkt 3 lit. a decyzji nr 54 z dnia 7 października 2019 r. (Dz.Urz.MŚ.2019.57) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 października 2019 r.
8 Załącznik § 6 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b decyzji nr 54 z dnia 7 października 2019 r. (Dz.Urz.MŚ.2019.57) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 października 2019 r.
9 Załącznik § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a decyzji nr 54 z dnia 7 października 2019 r. (Dz.Urz.MŚ.2019.57) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 grudnia 2019 r.
10 Załącznik § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a decyzji nr 54 z dnia 7 października 2019 r. (Dz.Urz.MŚ.2019.57) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 grudnia 2019 r.
11 Załącznik § 7 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a decyzji nr 54 z dnia 7 października 2019 r. (Dz.Urz.MŚ.2019.57) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 grudnia 2019 r.
12 Załącznik § 7 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. b decyzji nr 54 z dnia 7 października 2019 r. (Dz.Urz.MŚ.2019.57) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 października 2019 r.
13 Załącznik § 7 ust. 5 zmieniony przez § 1 decyzji z dnia 4 maja 2020 r. (Dz.Urz.MŚ.2020.3) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 maja 2020 r.
14 Załącznik § 7 ust. 6 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. b decyzji nr 54 z dnia 7 października 2019 r. (Dz.Urz.MŚ.2019.57) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 października 2019 r.
15 Załącznik § 9 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 decyzji nr 54 z dnia 7 października 2019 r. (Dz.Urz.MŚ.2019.57) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 października 2019 r.
16 Załącznik § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 decyzji nr 54 z dnia 7 października 2019 r. (Dz.Urz.MŚ.2019.57) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 października 2019 r.
17 Załącznik § 12 zmieniony przez § 1 pkt 7 decyzji nr 54 z dnia 7 października 2019 r. (Dz.Urz.MŚ.2019.57) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 października 2019 r.