Dziennik resortowy

Dz.Urz.PKRUS.2013.2

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 19 marca 2013 r.
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Szkoleniowo-Rehabilitacyjnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Teresinie

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (D. U. z 2008 r. Nr 50 poz. 291 z późn. zm.1))) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) zarządza się, co następuje:
§  1. Nadaje się statut Ośrodkowi Szkoleniowo-Rehabilitacyjnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Teresinie, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 16 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Szkoleniowo-Rehabilitacyjnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Teresinie, zmienione zarządzeniem nr 35 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 30 listopada 2012 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656, z 2009 r. Nr 69, poz. 595, Nr 79, poz. 667 i Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149,poz. 887, Nr 232, poz. 1378 i Nr 233, poz. 1382 oraz z 2012 r. poz. 637, poz. 1342 i poz. 1529.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

OŚRODKA SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNEGO KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

W TERESINIE

Rozdział  1

Nazwa, siedziba

§ 1.
1. Ośrodek Szkoleniowo - Rehabilitacyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Teresinie zwany dalej Ośrodkiem jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.
2. Ośrodek wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000018510 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000128748 i posiada osobowość prawną.
3. Ośrodek został utworzony zarządzeniem nr 14 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 22 sierpnia 1996 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego w Teresinie, zmienionym zarządzeniem nr 130 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 maja 1997 r.
4. Siedzibą Ośrodka jest Teresin (96-515 Teresin, ul. Druckiego-Lubeckiego 1).
5. Terenem działania Ośrodka jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz na podstawie niniejszego Statutu.

Rozdział  2

Cele i zadania

§ 3. Podstawowym celem Ośrodka jest realizowanie zadań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie rehabilitacji leczniczej i udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz organizowanie szkoleń dla pracowników KRUS.
§ 4. Do zadań Ośrodka w szczególności należy:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej;
2) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;
3) organizacja szkoleń.
§ 5.
1. Ośrodek jest zakładem rehabilitacji leczniczej, wykonującym działalność leczniczą w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego.
2. Rodzajami działalności leczniczej Ośrodka są:
1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne;
2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
3. Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych polegających na interdyscyplinarnych, kompleksowych działaniach usprawniających, służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
§ 6. Ośrodek może prowadzić kształcenie oraz może uczestniczyć w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne lub przygotowujących się do wykonywania tych zawodów.
§ 7.
1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w umowach cywilnoprawnych zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych oraz z osobami fizycznymi;
2) organizowania wczasów;
3) organizowania szkoleń i zajęć dydaktycznych z zakresu promocji zdrowia i bezpiecznej pracy w rolnictwie;
4) organizowania szkoleń.
2. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą inną niż wymieniona w ust. 1 w zakresie niesprzecznym z ustawą o działalności leczniczej.
3. Prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 i 2 nie może kolidować ani ograniczać realizacji zadań statutowych.
§ 8. Wykonując swoje zadania Ośrodek może współpracować z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jednostkami badawczo-rozwojowymi, terenowymi organami administracji państwowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rolników oraz instytucjami i organizacjami publicznymi.

Rozdział  3

Organy i struktura organizacyjna Ośrodka

§ 9.
1. Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców dyrektora, głównego księgowego i kierowników komórek organizacyjnych.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
4. Zastępców dyrektora i głównego księgowego Ośrodka oraz pozostałych pracowników zatrudnia dyrektor Ośrodka.
5. Dyrektor Ośrodka dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Ośrodku oraz określa szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy.
6. Dyrektor Ośrodka samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Ośrodka i ponosi za nie odpowiedzialność.
7. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go zastępca, a w razie jego nieobecności inny pracownik upoważniony przez Dyrektora.
§ 10.
1. Przy Ośrodku działa Rada Społeczna którą powołuje, odwołuje, oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
2. Kadencja Rady Społecznej trwa 3 lata.
3. W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) przewodniczący Rady Społecznej - przedstawiciel Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
2) członkowie Rady Społecznej - osoby powołane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - w liczbie nie przekraczającej 8 osób, w tym po jednym przedstawicielu Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz samorządu terytorialnego.
4. Członkostwo w Radzie Społecznej wygasa:
1) w razie śmierci członka Rady Społecznej;
2) w razie cofnięcia rekomendacji instytucji delegującej do Rady Społecznej.
5. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego może odwołać członka Rady Społecznej przed upływem kadencji z powodu:
1) dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Rady Społecznej;
2) pisemnej rezygnacji członka Rady Społecznej;
3) prawomocnego skazania wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
6. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie Społecznej lub odwołania członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego powołuje nowego członka Rady Społecznej na okres do końca tej kadencji.
§ 11.
1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej Ośrodka.
2. Regulamin Rady Społecznej Ośrodka, o którym mowa w ust. 1 uchwala Rada Społeczna i zatwierdza Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§ 12. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Ośrodka przysługuje odwołanie do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§ 13. Sprawy dotyczące sposobu, organizacji, porządku i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Ośrodek, nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną.
§ 14.
1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:
1) Dyrektor;
2) Zastępca dyrektora ds. lecznictwa;
3) Zastępca dyrektora ds. administracyjnych;
4) Główny księgowy;
5) Dział medyczny- oddział rehabilitacji stacjonarnej;
6) Dział farmacji;
7) Dział żywienia;
8) Dział administracyjny;
9) Samodzielne stanowiska pracy;
10) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. finansowo-księgowych.
2. Ośrodek wykonuje działalność leczniczą w dwóch przedsiębiorstwach:
1) Stacjonarnym Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej;
2) Ambulatoryjnym Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej.
3. Dyrektor po uzyskaniu zgody Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, może tworzyć inne komórki organizacyjne, niż wymienione w ust. 1.
4. Schemat organizacyjny Ośrodka określi Regulamin Organizacyjny.
§ 15. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka ustala Dyrektor w Regulaminie Wynagradzania.

Rozdział  4

Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 16. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.
§ 17.
1. Ośrodek prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego ustalonego przez dyrektora i zaopiniowanego przez Radę Społeczną.
2. Roczny plan finansowy obejmuje w szczególności:
1) planowane koszty i przychody w podziale na rodzaje działalności;
2) planowaną stawkę osobodnia na poszczególne rodzaje działalności;
3) planowaną liczbę osobodni;
4) planowaną wielkość zatrudnienia i płac;
5) plan inwestycyjny.
§ 18. Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka zatwierdza Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§ 19. Ośrodek może zbyć aktywa trwałe, oddać je w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie po uzyskaniu zgody Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poprzedzonej opinią Rady Społecznej.