Nadanie statutu Ośrodkowi Szkoleniowo-Rehabilitacyjnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Teresinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2012.7

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 5 czerwca 2012 r.
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Szkoleniowo-Rehabilitacyjnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Teresinie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§  1.
Nadaję statut Ośrodkowi Szkoleniowo-Rehabilitacyjnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Teresinie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2.
1.
Traci moc Statut Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Teresinie uchwalony przez Radę Społeczną dnia 11 grudnia 2009 r., zatwierdzony przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dnia 22 kwietnia 2010 r.
2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

STATUT OŚRODKA SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNEGO KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W TERESINIE

Rozdział  1

Nazwa, siedziba  1

§  1.
1.
Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Teresinie zwany dalej Ośrodkiem jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.
2. 2
Ośrodek wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000018510 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000128748 i posiada osobowość prawną.
3.
Ośrodek został utworzony Zarządzeniem Nr 14 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 22 sierpnia 1996 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego w Teresinie zmienionym Zarządzeniem Nr 130 Prezesa KRUS z dnia 15 maja 1997 r.
4.
Siedzibą Ośrodka jest Teresin (96-515 Teresin, ul. Druckiego-Lubeckiego 1).
5.
Terenem działania Ośrodka jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2.
Ośrodek działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz na podstawie niniejszego Statutu.

Rozdział  2

Cele i zadania

§  3.
Podstawowym celem Ośrodka jest realizowanie zadań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie rehabilitacji leczniczej i udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz organizowanie szkoleń dla pracowników KRUS.
§  4.
Do zadań Ośrodka w szczególności należy:
1)
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej;
2)
prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;
3)
organizacja szkoleń.
§  5.
1. 3
Ośrodek jest zakładem rehabilitacji leczniczej, wykonującym działalność leczniczą w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego.
2.
Rodzajami działalności leczniczej Ośrodka są:
1)
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne;
2)
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
3.
Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych polegających na interdyscyplinarnych, kompleksowych działaniach usprawniających, służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
§  6.
Ośrodek może prowadzić kształcenie oraz może uczestniczyć w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne lub przygotowujących się do wykonywania tych zawodów.
§  7.
1.
Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1)
udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w umowach cywilnoprawnych zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych oraz z osobami fizycznymi;
2)
organizowania wczasów;
3)
organizowania szkoleń i zajęć dydaktycznych z zakresu promocji zdrowia i bezpiecznej pracy w rolnictwie;
4)
organizowania szkoleń.
2.
Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą inną niż wymieniona w ust. 1 w zakresie niesprzecznym z ustawą o działalności leczniczej.
3.
Prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 i 2 nie może kolidować ani ograniczać realizacji zadań statutowych.
§  8.
Wykonując swoje zadania Ośrodek może współpracować z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jednostkami badawczo-rozwojowymi, terenowymi organami administracji państwowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rolników oraz instytucjami i organizacjami publicznymi.

Rozdział  3

Organy i struktura organizacyjna Ośrodka

§  9.
1.
Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
2.
Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców dyrektora, głównego księgowego i kierowników komórek organizacyjnych.
3.
Dyrektora powołuje i odwołuje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
4.
Zastępców dyrektora i głównego księgowego Ośrodka oraz pozostałych pracowników zatrudnia dyrektor Ośrodka.
5.
Dyrektor Ośrodka dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Ośrodku oraz określa szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy.
6.
Dyrektor Ośrodka samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Ośrodka i ponosi za nie odpowiedzialność.
7.
W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony zastępca, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
§  10.
1.
Przy Ośrodku działa Rada Społeczna którą powołuje, odwołuje, oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
2.
Kadencja Rady Społecznej trwa 3 lata.
3.
W skład Rady Społecznej wchodzą:
1)
przewodniczący Rady - przedstawiciel Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
2)
członkowie Rady - osoby powołane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - w liczbie nie przekraczającej 8 osób, w tym po jednym przedstawicielu Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz samorządu terytorialnego.
4.
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego może odwołać członka Rady Społecznej przed upływem kadencji z powodu:
1)
zgonu;
2)
dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Rady Społecznej;
3)
cofnięcia rekomendacji instytucji delegującej do Rady Społecznej;
4)
pisemnej rezygnacji członka Rady Społecznej;
5)
prawomocnego skazania wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
§  11.
1.
Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej Ośrodka.
2.
Regulamin Rady Społecznej Ośrodka, o którym mowa w ust.1 uchwala Rada Społeczna i zatwierdza Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  12.
Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Ośrodka przysługuje odwołanie do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  13.
Sprawy dotyczące sposobu, organizacji, porządku i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Ośrodek, nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną.
§  14. 4
1.
Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:
1)
Dyrektor;
2)
Zastępca dyrektora ds. lecznictwa;
3)
Zastępca dyrektora ds. administracyjnych;
4)
Główny księgowy;
5)
Dział medyczny:
a)
oddział rehabilitacji stacjonarnej;
6)
Dział farmacji;
7)
Dział żywienia;
8)
Dział administracyjny;
9)
Samodzielne stanowiska pracy;
10)
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. finansowo-księgowych.
2.
Ośrodek wykonuje działalność leczniczą w dwóch przedsiębiorstwach:
1)
Stacjonarnym Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej,
2)
Ambulatoryjnym Zakładzie Rehabilitacji leczniczej.
3.
Dyrektor po uzyskaniu zgody Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, może tworzyć inne komórki organizacyjne, niż wymienione w ust. 1.
4.
Schemat organizacyjny Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny.
§  15.
Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka ustala Dyrektor w Regulaminie Wynagradzania.

Rozdział  4

Gospodarka finansowa Ośrodka

§  16.
Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.
§  17.
1.
Ośrodek prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego ustalonego przez dyrektora i zaopiniowanego przez Radę Społeczną.
2.
Roczny plan finansowy obejmuje w szczególności:
1)
planowane koszty i przychody w podziale na rodzaje działalności;
2)
planowaną stawkę osobodnia na poszczególne rodzaje działalności;
3)
planowaną liczbę osobodni;
4)
planowaną wielkość zatrudnienia i płac;
5)
plan inwestycyjny.
§  18.
Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka zatwierdza Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  19.
Ośrodek może zbyć aktywa trwałe, oddać je w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie po uzyskaniu zgody Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poprzedzonej opinią Rady Społecznej.

Rozdział  5

Postanowienia końcowe

§  20.
Ośrodek może używać nazwy w skrócie OSR KRUS w Teresinie.
1 Załącznik tytuł rozdziału 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 35 z dnia 30 listopada 2012 r. (Dz.Urz.PKRUS.12.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2012 r.
2 Załącznik § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 35 z dnia 30 listopada 2012 r. (Dz.Urz.PKRUS.12.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2012 r.
3 Załącznik § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 35 z dnia 30 listopada 2012 r. (Dz.Urz.PKRUS.12.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2012 r.
4 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 35 z dnia 30 listopada 2012 r. (Dz.Urz.PKRUS.12.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2012 r.