Nadanie statutu Narodowemu Instytutowi Kultury i Dziedzictwa Wsi. - OpenLEX

Nadanie statutu Narodowemu Instytutowi Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2021.81

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Kultury i Dziedzictwa Wsi

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Narodowemu Instytutowi Kultury i Dziedzictwa Wsi nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
1. 
Dyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi występuje z wnioskiem do ministra właściwego do spraw rolnictwa o powołanie Rady Programowej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
2. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa powołuje Radę Programową nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
3. 
Rada Programowa, powołana na podstawie przepisów zarządzenia uchylanego w § 3, działa w dotychczasowym składzie do czasu powołania Rady Programowej na podstawie niniejszego zarządzenia.
§  3. 
Traci moc zarządzenie nr 77 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Kultury i Dziedzictwa Wsi (Dz. Urz. Min Rol. i Roz. Wsi poz. 87).
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

Rozdział  1.

Przepisy ogólne

§  1. 
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, zwany dalej "Instytutem", jest państwową instytucją kultury działającą na podstawie:
1)
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), zwanej dalej "ustawą";
2)
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479);
3)
zarządzenia nr 76 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury - Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego i Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 86);
4)
niniejszego statutu.
§  2. 
Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działalności terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  3. 
1. 
Organizatorem Instytutu jest minister właściwy do spraw rolnictwa, zwany dalej "Ministrem".
2. 
Instytut podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.
3. 
Instytut działa w formie ośrodka badań i dokumentacji kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w celu badania, doradztwa oraz upowszechniania wiedzy w tym zakresie.
4. 
Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister.

Rozdział  2.

Zakres działalności Instytutu

§  4. 
1. 
Do zakresu działalności Instytutu należy:
1)
badanie, popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich, w tym gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, digitalizacja, opracowywanie, udostępnianie i zabezpieczanie materiałów i ich kopii, dotyczących kultury mieszkańców obszarów wiejskich;
2)
współpraca z muzeami, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki, szkołami rolniczymi prowadzonymi i nadzorowanymi przez Ministra, a także z innymi organizacjami, instytucjami oraz jednostkami, których zakres działania obejmuje problematykę obszarów wiejskich;
3)
popularyzacja dorobku naukowego w zakresie badań nad kulturą mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce i zagranicą;
4)
inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie projektów naukowo-badawczych, edukacyjnych i akcji społecznych, które dotyczą kultury mieszkańców obszarów wiejskich, a także upowszechnianie ich wyników;
5)
wspieranie tradycyjnej kultury ludowej i odrębności regionalnych;
6)
kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców obszarów wiejskich;
7)
opracowywanie ekspertyz na zlecenie Ministra w zakresie obszarów wiejskich;
8)
zachowanie dziedzictwa narodowego wsi oraz dziedzictwa przyrodniczego, w tym tradycyjnych odmian i gatunków roślin uprawnych;
9)
gromadzenie i udostępnianie specjalistycznego księgozbioru dotyczącego wsi i rolnictwa w ramach biblioteki wchodzącej w skład Instytutu;
10)
przechowywanie i udostępnianie księgozbioru należącego do Narodowego Zasobu Bibliotecznego;
11)
tworzenie własnych baz danych i systemów informacji, także we współpracy z innymi podmiotami.
2. 
Instytut realizuje zadania statutowe przez:
1)
współpracę z jednostkami naukowymi zajmującymi się badaniami naukowymi nad tradycyjną i współczesną kulturą mieszkańców wsi oraz historycznym dziedzictwem obszarów wiejskich;
2)
opracowywanie i zlecanie badań, analiz i ekspertyz dotyczących stanu oraz prognozowanych kierunków rozwoju zjawisk kulturowych i społecznych na wsi;
3)
upowszechnianie wyników badań, analiz i ekspertyz przez prace naukowe, materiały i wydawnictwa popularno-informacyjne, w tym multimedialne;
4)
prowadzenie bazy twórców ludowych, uniwersytetów ludowych, kół gospodyń wiejskich, fundacji i stowarzyszeń mieszkańców wsi, prywatnych i społecznych muzeów etnograficznych i wspieranie ich działalności przez pomoc doradczą i merytoryczną;
5)
prowadzenie portali internetowych i repozytoriów cyfrowych zawierających materiały dotyczące kultury i dziedzictwa mieszkańców wsi w celu ich popularyzacji;
6)
prowadzenie bazy ekspertów w zakresie wybranych zjawisk kulturowych obszarów wiejskich;
7)
organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów, wystaw, festiwali, koncertów i innych wydarzeń oraz upowszechnianie ich wyników i osiągnięć;
8)
zawieranie umów i porozumień z innymi podmiotami w celu wspólnej realizacji projektów, dotyczących zakresu działalności Instytutu;
9)
gromadzenie i udostępnianie specjalistycznego naukowego zbioru informacji dotyczących wsi i rolnictwa w ramach biblioteki;
10)
opracowywanie, przechowywanie i digitalizację zbiorów bibliotecznych;
11)
dokumentowanie wydawnictw oraz tworzenie własnych baz danych i systemów informacji, także we współpracy z innymi podmiotami;
12)
sporządzanie i rozpowszechnianie informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych;
13)
prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek;
14)
wymianę oraz przekazywanie materiałów bibliotecznych i informacji;
15)
prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych w zakresie działalności Instytutu;
16)
organizowanie konkursów dla młodzieży i dorosłych na temat kultury i dziedzictwa mieszkańców wsi oraz innych działań objętych zakresem działalności Instytutu;
17)
organizowanie na polecenie Ministra działań związanych z przyznawaniem nagród i stypendiów Ministra, w tym ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów;
18)
realizowanie programów mających na celu finansowanie lub dofinansowanie zadań podmiotów prowadzących działalność w zakresie działalności Instytutu.
3. 
Realizując zadania statutowe, Instytut współpracuje przede wszystkim z:
1)
ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
2)
Biblioteką Narodową i sieciami bibliotecznymi;
3)
muzeami;
4)
jednostkami samorządu terytorialnego;
5)
podmiotami tworzącymi system oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki;
6)
szkołami rolniczymi prowadzonymi i nadzorowanymi przez Ministra;
7)
innymi organizacjami, instytucjami oraz jednostkami, których zakres działania wiąże się z zakresem działań Instytutu.

Rozdział  3.

Organy zarządzające i doradcze oraz organizacja Instytutu

§  5. 
Organami Instytutu są:
1)
Dyrektor;
2)
Rada Programowa;
3)
Rada Biblioteki.
§  6. 
1. 
Dyrektor zarządza działalnością Instytutu i reprezentuje go na zewnątrz.
2. 
Dyrektor odpowiada w szczególności za:
1)
bieżącą działalność Instytutu;
2)
przygotowywanie programów działania i planów finansowych na każdy rok kalendarzowy, z uwzględnieniem w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535);
3)
sporządzanie sprawozdań merytorycznych i rocznych sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy i przedkładanie ich do zatwierdzenia Ministrowi;
4)
nadzór nad mieniem oraz racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi.
3. 
W celu realizacji zadań związanych z zarządzaniem działalnością Instytutu Dyrektor może wydawać zarządzenia i inne wewnętrzne akty Instytutu.
4. 
Dyrektora powołuje i odwołuje Minister.
5. 
Dyrektor zarządza działalnością Instytutu przy pomocy dwóch zastępców.
6. 
Zastępcę Dyrektora:
1)
powołuje Minister, na wniosek Dyrektora;
2)
odwołuje Minister z własnej inicjatywy albo na wniosek Dyrektora.
6. 
W czasie nieobecności Dyrektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, Instytutem kieruje wskazany przez niego w regulaminie organizacyjnym Instytutu zastępca Dyrektora, a w przypadku nieobecności zastępcy Dyrektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, upoważniony przez Dyrektora pełnomocnik.
§  7. 
1. 
Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora.
2. 
W skład Rady Programowej wchodzi od 7 do 12 członków powołanych przez Ministra na wniosek Dyrektora.
3. 
Członkowie Rady Programowej są powołani na okres 5 lat, a ich członkostwo w Radzie Programowej wygasa w czasie jej kadencji w przypadku:
1)
zrzeczenia się członkostwa;
2)
ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonanie obowiązków;
3)
prawomocnego orzeczenia kary pozbawienia praw publicznych;
4)
śmierci.
4. 
Pierwsze posiedzenie Rady Programowej zwołuje Dyrektor, po powołaniu jej członków.
5. 
Członkowie Rady Programowej wybierają spośród siebie:
1)
Przewodniczącego Rady Programowej;
2)
zastępcę Przewodniczącego Rady Programowej;
3)
sekretarza.
6. 
Za udział w pracach Rady Programowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
7. 
Koszty działania i obsługi Rady Programowej ponosi Instytut.
8. 
Pracownicy Instytutu nie mogą być członkami Rady Programowej.
§  8. 
Do zadań Rady Programowej należy:
1)
opiniowanie rocznych i wieloletnich programów i planów Instytutu;
2)
analiza zadań podejmowanych przez Instytut i warunków ich realizacji;
3)
przedstawianie propozycji nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Instytutu;
4)
wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora w sprawach związanych z działalnością Instytutu;
5)
wyrażanie opinii i składanie wniosków do Ministra w sprawach związanych z działalnością Instytutu, za pośrednictwem Dyrektora.
§  9. 
1. 
Rada Programowa odbywa posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. 
Posiedzenia Rady Programowej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Programowej.
3. 
W posiedzeniach Rady Programowej mogą uczestniczyć bez prawa głosu Minister, Dyrektor, przedstawiciel Ministra oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Programowej.
4. 
Posiedzenia Rady Programowej mogą być zwołane na żądanie:
1)
co najmniej 5 członków Rady Programowej;
2)
Ministra;
3)
Dyrektora.
5. 
Posiedzenia Rady Programowej są protokołowane, a dokumentacja z posiedzeń jest przechowywana w siedzibie Instytutu.
6. 
Szczegółowy tryb działania Rady Programowej określa uchwalony przez nią regulamin.
§  10. 
1. 
Rada Biblioteki jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora.
2. 
W skład Rady Biblioteki wchodzi od 5 do 7 członków powołanych przez Ministra na wniosek Dyrektora.
3. 
Członkowie Rady Biblioteki są powołani na okres 5 lat, a ich członkostwo w Radzie Biblioteki wygasa w czasie jej kadencji w przypadku:
1)
zrzeczenia się członkostwa;
2)
ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonanie obowiązków;
3)
prawomocnego orzeczenia kary pozbawienia praw publicznych;
4)
śmierci.
4. 
Pierwsze posiedzenie Rady Biblioteki zwołuje Dyrektor, po powołaniu jej członków.
5. 
Członkowie Rady Biblioteki wybierają spośród siebie:
1)
Przewodniczącego Rady Biblioteki;
2)
zastępcę Przewodniczącego Rady Biblioteki;
3)
sekretarza.
6. 
Za udział w pracach Rady Biblioteki jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
7. 
Koszty działania i obsługi Rady Biblioteki ponosi Instytut.
8. 
Pracownicy Instytutu nie mogą być członkami Rady Biblioteki.
§  11. 
Do zadań Rady Biblioteki należy:
1)
opiniowanie rocznych i wieloletnich programów i planów Instytutu dotyczących funkcjonowania Centralnej Biblioteki Rolniczej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Oddział w Puławach, zwanej dalej "Oddziałem";
2)
analiza zadań podejmowanych przez Oddział i warunków ich realizacji;
3)
przedstawianie propozycji nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Oddziału;
4)
wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora w sprawach związanych z działalnością Oddziału;
5)
wyrażanie opinii i składanie wniosków do Ministra w sprawach związanych z działalnością Oddziału, za pośrednictwem Dyrektora.
§  12. 
1. 
Rada Biblioteki odbywa posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. 
Posiedzenia Rady Biblioteki zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Biblioteki.
3. 
W posiedzeniach Rady Biblioteki mogą uczestniczyć bez prawa głosu Minister, Dyrektor, przedstawiciel Ministra oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Biblioteki.
4. 
Posiedzenia Rady Biblioteki mogą być zwołane na żądanie:
1)
co najmniej 3 członków Rady Biblioteki;
2)
Ministra;
3)
Dyrektora.
5. 
Posiedzenia Rady Biblioteki są protokołowane, a dokumentacja z posiedzeń jest przechowywana w siedzibie Instytutu.
6. 
Szczegółowy tryb działania Rady Biblioteki określa uchwalony przez nią regulamin.
§  13. 
1. 
Organizację wewnętrzną Instytutu określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy.
2. 
W skład Instytutu wchodzą:
1)
centrala składająca się z komórek wewnętrznych,
2)
Centralna Biblioteka Rolnicza Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Oddział w Puławach i jednostki terenowe Instytutu

- określone w regulaminie organizacyjnym.

Rozdział  4.

Majątek i finanse Instytutu

§  14. 
Minister zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Instytutu.
§  15. 
Majątek Instytutu wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działalności Instytutu.
§  16. 
Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie, ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
§  17. 
1. 
Źródłami finansowania Instytutu są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
2. 
Instytut może pobierać opłaty w ramach działającej w jego strukturach biblioteki, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
3. 
Źródłami finansowania Instytutu są również inne przychody, w szczególności pochodzące z koordynacji lub prowadzenia projektów ze środków krajowych lub funduszy Unii Europejskiej oraz z prowadzonej przez Instytut działalności innej niż kulturalna, o której mowa w § 18.
4. 
Minister przekazuje środki finansowe dla Instytutu w formie dotacji:
1)
podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów;
2)
celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3)
celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
§  18. 
1. 
Instytut może prowadzić działalność inną niż kulturalna, odpłatnie według zasad określonych w obowiązujących przepisach.
2. 
Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:
1)
obrotu prawami autorskimi, zmierzającego do wydania i sprzedaży książek, biuletynów, czasopism oraz filmów, zdjęć, materiałów audiowizualnych i multimediów;
2)
organizacji i produkcji wydarzeń związanych z działalnością promocyjną, popularyzatorską, edukacyjną, kulturalną i wydawniczą, w tym konferencji, sympozjów, wystaw oraz warsztatów edukacyjnych;
3)
promocji, reklamy i szkoleń;
4)
sprzedaży publikacji, wydawnictw, materiałów promocyjnych oraz wyrobów przemysłu kultury, w tym materiałów audiowizualnych, innych niż określone w § 4 ust. 2;
5)
wypożyczania, najmu, dzierżawy i innych form użytkowania posiadanego majątku.
3. 
Dochód z działalności, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystany w celu finansowania realizacji zadań statutowych Instytutu oraz na zakup i remont środków trwałych.

Rozdział  5.

Przedstawicielstwo Instytutu

§  19. 
Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Instytutu, w tym składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych, jest uprawniony Dyrektor.
§  20. 
1. 
Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Instytutu, określając zakres pełnomocnictwa.
2. 
Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. 
Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra. Nie dotyczy to pełnomocnictw procesowych.

Rozdział  6.

Postanowienia końcowe

§  21. 
1. 
Zmiany statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.
2. 
Połączenia, podziału lub likwidacji Instytutu dokonuje Minister w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942).