Dziennik resortowy

Dz.Urz.MRiRW.2019.3

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Kultury i Dziedzictwa Wsi

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Narodowemu Instytutowi Kultury i Dziedzictwa Wsi nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, zwany dalej "Instytutem", jest państwową instytucją kultury działającą na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą";
2) zarządzenia nr 4 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury - Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 2);
3) niniejszego statutu.
§  2.  Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działalności terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  3. 
1.  Organizatorem Instytutu jest minister właściwy do spraw rolnictwa, zwany dalej "Ministrem".
2.  Instytut podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.
3.  Formą organizacyjną działalności kulturalnej Instytutu jest ośrodek badań i dokumentacji kultury mieszkańców obszarów wiejskich.
4.  Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister.
5.  Instytut ma prawo używania pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu w otoku.

Rozdział  2

Zakres działalności Instytutu

§  4. 
1.  Do zakresu działalności Instytutu należy zachowanie dziedzictwa narodowego wsi, badanie i upowszechnianie osiągnięć nauki i kultury, kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców obszarów wiejskich, podniesienie wartości znaczenia wsi i jej kultury w społeczeństwie oraz wspieranie polityki kulturalnej państwa dla obszarów wiejskich z

uwzględnieniem atrakcyjności tych obszarów dla życia i pracy młodego pokolenia.

2.  Instytut realizuje zadania statutowe przez:
1) prowadzenie badań nad tradycyjną i współczesną kulturą mieszkańców wsi metodami etnograficznymi i socjologicznymi;
2) prowadzenie badań historycznych nad kulturą mieszkańców wsi;
3) opracowywanie i zlecanie badań, analiz i ekspertyz dotyczących stanu oraz prognozowania kierunków rozwoju zjawisk kulturowych na wsi;
4) upowszechnianie wyników badań, analiz i ekspertyz przez prace naukowe, materiały i wydawnictwa popularno-informacyjne, w tym multimedialne;
5) prowadzenie i wspieranie bazy twórców ludowych, uniwersytetów ludowych, kół gospodyń wiejskich, fundacji i stowarzyszeń mieszkańców wsi, prywatnych i społecznych muzeów etnograficznych w zakresie ich działalności przez pomoc merytoryczną;
6) prowadzenie portali internetowych i repozytoriów cyfrowych zawierających materiały dotyczące kultury mieszkańców wsi w celu ich popularyzacji;
7) prowadzenie bazy ekspertów w zakresie wybranych zjawisk kulturowych obszarów wiejskich;
8) organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów, wystaw, festiwali i innych wydarzeń oraz upowszechnianie ich wyników;
9) zawieranie umów i porozumień z innymi podmiotami w celu wspólnej realizacji projektów;
10) gromadzenie i udostępnianie specjalistycznego naukowego zbioru informacji dotyczących wsi i rolnictwa w ramach biblioteki;
11) opracowywanie, przechowywanie i dygitalizacje zbiorów bibliotecznych;
12) prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych;
13) organizowanie konkursów dla młodzieży i dorosłych na temat kultury mieszkańców wsi;
14) organizowanie na polecenie Ministra działań związanych z przyznawaniem nagród i stypendiów Ministra, w tym ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów;
15) realizowanie programów mających na celu finansowanie lub dofinansowanie zadań podmiotów prowadzących działalność w zakresie działalności Instytutu;
16) pozyskiwanie na swoją działalność środków, w tym pozabudżetowych, z funduszy krajowych i zagranicznych.
3.  Realizując zadania statutowe Instytut współpracuje przede wszystkim z:
1) ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
2) muzeami;
3) jednostkami samorządu terytorialnego;
4) podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki;
5) szkołami rolniczymi prowadzonymi i nadzorowanymi przez Ministra;
6) innymi organizacjami, instytucjami oraz jednostkami, których zakres działania obejmuje problematykę obszarów wiejskich.

Rozdział  3

Organy zarządzające i doradcze

§  5.  Organami Instytutu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Programowa, zwana dalej "Radą".
§  6. 
1.  Dyrektor zarządza działalnością Instytutu i reprezentuje go na zewnątrz.
2.  Dyrektor odpowiada w szczególności za:
1) bieżącą działalność Instytutu;
2) przygotowywanie programów działania i planów finansowych na każdy rok kalendarzowy, z uwzględnieniem w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.);
3) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i rocznych sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy i przedkładanie ich do zatwierdzenia Ministrowi;
4) nadzór nad mieniem oraz racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi.
3.  W celu realizacji zadań związanych z zarządzaniem Instytutu Dyrektor może wydawać zarządzenia i inne wewnętrzne akty Instytutu.
4.  Dyrektora powołuje i odwołuje Minister.
5.  Dyrektor zarządza działalnością Instytutu przy pomocy dwóch zastępców.
6.  Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po uzyskaniu akceptacji Ministra.
7.  W czasie nieobecności Dyrektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, Instytutem kieruje wskazany przez niego w regulaminie organizacyjnym Instytutu zastępca Dyrektora, a w przypadku nieobecności zastępcy Dyrektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, upoważniony przez Dyrektora inny pracownik Instytutu.
§  7. 
1.  Rada jest organem doradczym Dyrektora.
2.  Członkami Rady są:
1) Minister;
2) od 12 do 18 osób powołanych przez Ministra na wniosek Dyrektora.
3.  Członek Rady pełniący funkcję Ministra nie przestaje być członkiem Rady po zakończeniu pełnienia tej funkcji, a jego członkostwo w Radzie wygasa w przypadku:
1) zrzeczenia się członkostwa;
2) ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;
3) prawomocnego orzeczenia kary pozbawienia praw publicznych;
4) śmierci.
4.  Członkowie Rady, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są powoływani na okres 5 lat, a ich członkostwo w Radzie wygasa w czasie jej kadencji w przypadku:
1) zrzeczenia się członkostwa;
2) ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;
3) prawomocnego orzeczenia kary pozbawienia praw publicznych;
4) śmierci.
5.  Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor, po powołaniu osób, o których mowa w ust. 2 pkt 2.
6.  Członkowie Rady wybierają spośród siebie:
1) Przewodniczącego Rady;
2) zastępcę Przewodniczącego Rady;
3) sekretarza.
7.  Za udział w pracach Rady jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
8.  Koszty działania i obsługi Rady ponosi Instytut.
9.  Pracownicy Instytutu nie mogą być członkami Rady.
§  8.  Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów i planów Instytutu;
2) analiza warunków i zadań podejmowanych przez Instytut;
3) przedstawianie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Instytutu;
4) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora w sprawach związanych z działalnością Instytutu;
5) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Ministra w sprawach związanych z działalnością Instytutu, za pośrednictwem Dyrektora.
§  9. 
1.  Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2.  Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady.
3.  W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć bez prawa głosu Dyrektor, przedstawiciel Ministra oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
4.  Posiedzenia Rady mogą być zwołane na żądanie:
1) co najmniej 7 członków Rady;
2) Ministra;
3) Dyrektora.
5.  Posiedzenia Rady są protokołowane, a dokumentacja z posiedzeń jest przechowywana w siedzibie Instytutu.
6.  Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią regulamin.
§  10. 
1.  W celu realizacji zadań statutowych przez Instytut, Dyrektor może tworzyć filie, ośrodki i oddziały specjalistyczne.
2.  Tworzenie, łączenie i likwidacja filii, ośrodków i oddziałów specjalistycznych następuje na podstawie zarządzenia Dyrektora po uzyskaniu zgody Ministra.

Rozdział  4

Majątek i finanse Instytutu

§  11.  Minister zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Instytutu.
§  12.  Majątek Instytutu wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działalności Instytutu.
§  13.  Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie, ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
§  14. 
1.  Źródłami finansowania Instytutu są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
2.  Minister przekazuje środki finansowe dla Instytutu w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów;
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
§  15. 
1.  Instytut może prowadzić działalność inną niż kulturalna, odpłatnie według zasad określonych w odrębnych przepisach.
2.  Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:
1) obrotu prawami autorskimi, zmierzającego do wydania i sprzedaży książek, biuletynów, czasopism oraz filmów, zdjęć, materiałów audiowizualnych i multimediów;
2) organizacji i produkcji wydarzeń związanych z działalnością promocyjną, popularyzatorską, edukacyjną, kulturalną i wydawniczą, w tym konferencji, sympozjów, wystaw oraz warsztatów edukacyjnych;
3) promocji i reklamy;
4) sprzedaży publikacji, wydawnictw, materiałów promocyjnych oraz wyrobów przemysłu kultury, w tym materiałów audiowizualnych i multimediów, innych niż określone w § 4 ust. 2;
5) wypożyczania, najmu, dzierżawy i innych form użytkowania posiadanego majątku.
3.  Dochód z działalności, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystany w celu finansowania realizacji zadań statutowych Instytutu oraz na zakup i remont środków trwałych.
§  16.  Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez firmę audytorską i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.

Rozdział  5

Przedstawicielstwo Instytutu

§  17.  Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Instytutu, w tym składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych, uprawniony jest Dyrektor.
§  18. 
1.  Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Instytutu, określając zakres pełnomocnictwa.
2.  Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.  Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra. Nie dotyczy to pełnomocnictw procesowych.

Rozdział  6

Postanowienie końcowe

§  19.  Zmiany statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).