Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2013.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 4 lutego 2013 r.
w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zarządza się, co następuje:
§  1. Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Kadencja członków Rady Narodowego Instytutu Audiowizualnego powołanych na podstawie dotychczasowego statutu Narodowego Instytutu Audiowizualnego, wygasa z dniem upływu kadencji, na którą zostali powołani.
§  3. Traci moc załącznik do zarządzenia Nr 32 Ministra Kultury z dnia 9 września 2005 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Polskiemu Wydawnictwu Audiowizualnemu (Dz. Urz. MK Nr 5, poz. 52 i Nr 6, poz. 59, z 2008 r. Nr 4, poz. 41 i Nr 7, poz. 67, z 2009 r. Nr 2, poz. 9 oraz z 2011 r. Nr 2, poz. 22 i Nr 5, poz. 42).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

ZAŁĄCZNIK

STATUT NARODOWEGO INSTYTUTU AUDIOWIZUALNEGO

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. Narodowy Instytut Audiowizualny, zwany dalej "Instytutem", jest państwową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej "ustawą";
2) zarządzenia Nr 32 Ministra Kultury z dnia 9 września 2005 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Polskiemu Wydawnictwu Audiowizualnemu (Dz. Urz. MK Nr 5, poz. 52 i Nr 6, poz. 59, z 2008 r. Nr 4, poz. 41 i Nr 7, poz. 67);
3) zarządzenia Nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego (Dz. Urz. MKiDN Nr 2, poz. 9);
4) niniejszego Statutu.
§  2.
1. Organizatorem Instytutu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem".
2. Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister, który zapewnia środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.
3. Instytut wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem 59/2005 i posiada osobowość prawną.
4. Siedzibą Instytutu jest m. st. Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

Rozdział  2

Zakres działania

§  3.
1. Przedmiotem działania Instytutu jest upowszechnianie oraz promowanie kultury, nauki i edukacji ze szczególnym uwzględnieniem twórczości audialnej i audiowizualnej, w tym filmowej. W tym celu Instytut będzie w szczególności:
1) gromadził, archiwizował i dokumentował twórczość audiowizualną;
2) prowadził digitalizację i rekonstrukcję utworów audiowizualnych;
3) podejmował działania w celu stworzenia warunków powszechnego dostępu do twórczości audiowizualnej;
4) współtworzył, produkował, rejestrował i promował dzieła kultury o wysokim poziomie artystycznym w celu ich emisji w programach mediów publicznych i prywatnych;
5) prowadził działalność wydawniczą;
6) współorganizował wydarzenia o ważnym znaczeniu dla kultury, nauki i edukacji;
7) prowadził działania edukacyjne i szkoleniowe w sferze działalności kulturalnej;
8) produkował audycje telewizyjne i radiowe o wysokim poziomie artystycznym, dotyczące zagadnień związanych z kulturą, nauką lub edukacją w celu ich emisji w programach mediów publicznych i prywatnych lub internecie albo rozpowszechniania w inny sposób;
9) przygotowywał na potrzeby własne oraz administracji publicznej, szczególnie dla Ministra corocznych raportów z dziedziny objętej zakresem działalności Instytutu; szczegółowa tematyka i zakres corocznych raportów uzgadniane są z Ministrem;
10) inicjował i prowadził projekty badawcze, opracowywał i zlecał analizy i ekspertyzy służące diagnozie oraz prognozowaniu kierunków rozwoju dziedziny objętej zakresem działania Instytutu;
11) wykorzystywał nowe technologie (w tym internet) do działań w zakresie promocji kultury, nauki i edukacji;
12) inicjował badania w sferze komunikacji społecznej i upowszechniał ich wyniki w sferze kultury;
13) poszukiwał nowego języka i nowych form przekazu;
14) upowszechniał w mediach oraz wydawnictwach dokonania naukowe i popularyzatorskie w sferze kultury;
15) realizował programy mające na celu finansowanie lub współfinansowanie działań digitalizacyjnych, upowszechnieniowych i edukacyjnych w sferze kultury, poprzez udzielanie dofinansowania realizatorom zadań objętych programem.
2. Instytut może realizować swoje cele poprzez współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
3. Instytut pełni funkcję Centrum Kompetencji w ramach Programu Wieloletniego "KULTURA+" w zakresie digitalizacji materiałów audiowizualnych. Do zadań Centrum Kompetencji należy:
1) wdrażanie zmian technologicznych dotyczących digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych;
2) koordynacja procesu gromadzenia i przechowywania zasobów cyfrowych;
3) edukacja kadr instytucji kultury prowadzących digitalizację;
4) udostępnianie zdigitalizowanych materiałów;
5) promocja zasobów cyfrowych.

Rozdział  3

Organizacja i zarządzanie

§  4. Organami Instytutu są: Dyrektor Instytutu, zwany dalej "Dyrektorem" oraz Rada Instytutu, zwana dalej "Radą".
§  5.
1. Dyrektor zarządza Instytutem i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do zakresu obowiązków Dyrektora należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:
1) odpowiedzialność za bieżącą działalność Instytutu;
2) ustalanie planów finansowych na każdy rok budżetowy;
3) przygotowywanie planów działalności bieżącej i inwestycyjnej na każdy rok budżetowy;
4) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i rocznych sprawozdań finansowych za każdy rok budżetowy;
5) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;
6) utrzymywanie kontaktów z podmiotami, o których mowa w § 3 ust. 2.
3. Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Minister.
4. Dyrektor zarządza Instytutem przy pomocy dwóch zastępców.
5. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Instytutu, za zgodą Ministra.
§  6.
1. Instytut może tworzyć oddziały.
2. Tworzenie, łączenie, przekształcanie i likwidacja oddziałów następuje na podstawie zarządzenia Dyrektora Instytutu, po zasięgnięciu opinii Ministra.
3. Organizację wewnętrzną Instytutu oraz zakres zadań komórek organizacyjnych i oddziałów oraz samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny instytutu, nadany przez Dyrektora, w trybie określonym w art. 13 ust. 3 ustawy.
4. Zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
§  7.
1. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Instytutu.
2. Członków Rady powołuje Minister na okres czterech lat.
3. W skład Rady wchodzi 6 osób spośród przedstawicieli środowisk kultury, pracowników naukowych, osób wyróżniających się wybitną teoretyczną i praktyczną znajomością prawa mediów audiowizualnych.
4. Przewodniczącego Rady proponuje Rada spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Dyrektora.
5. Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami, powołuje Minister po uzgodnieniu z Radą.
6. Członkostwo w Radzie wygasa w czasie jej kadencji w przypadku:
1) zrzeczenia się członkostwa;
2) choroby trwale uniemożliwiającej wykonanie obowiązków;
3) naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem;
4) śmierci.
7. W razie wygaśnięcia członkostwa w Radzie, Minister powołuje nowego członka Rady. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
8. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady nie przysługuje. Członkowie Rady otrzymują, ze środków, o których mowa w § 11, zwrot kosztów podróży poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach Rady.
9. Pracownicy Instytutu nie mogą być członkami Rady.
§  8. Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania oraz ich projektów;
2) analizowanie efektywności działań podejmowanych przez Instytut;
3) wyrażanie opinii we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Instytutu.
§  9.
1. Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4.
3. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć bez prawa głosu Dyrektor oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
4. Posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwołane na żądanie:
1) co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady;
2) Dyrektora.
5. Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią i uzgodniony z Dyrektorem regulamin.
6. Obsługę prac Rady zapewnia Instytut.
§  10.
1. Dyrektor może tworzyć - z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady - inne kolegia doradcze o charakterze stałym lub tymczasowym.
2. Powołując kolegium Dyrektor określa przedmiot jego działania, skład i liczbę członków kolegium.

Rozdział  4

Gospodarka finansowa

§  11.
1. Instytut prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
2. Podstawą gospodarki finansowej Instytutu jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Ministra.
3. Majątek Instytutu może być wykorzystywany jedynie do celów wynikających z zakresu działania Instytutu.
§  12. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go Ministrowi do zatwierdzenia. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Minister.
§  13.
1. Instytut może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych. Działalność ta może być prowadzona w zakresie działalności handlowej, wytwórczej, usługowej, produkcyjnej i wydawniczej.
2. Dochód z działalności, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystany wyłącznie na realizację zadań statutowych.
§  14. Źródłami finansowania działalności Instytutu są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu lub dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§  15.
1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Instytutu, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych uprawniony jest Dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Instytutu określając zakres pełnomocnictw.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział  5

Przepisy końcowe

§  16. Połączenia, podziału lub likwidacji Instytutu dokonuje Minister na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
§  17. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.