Dz.Urz.MKiDN.2018.51

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152 i 1105) zarządza się, co następuje:
§  1.  Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Statut

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.  Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, zwane dalej "Muzeum", jest samorządową instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "Ministrem", i Powiatu Międzyrzeckiego, zwanego dalej "Powiatem", działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720), zwanej dalej "ustawą o muzeach";
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152 i 1105), zwanej dalej "ustawą";
3) umowy z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego;
4) niniejszego statutu.
§  2.  Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.
§  3. 
1.  Siedzibą Muzeum jest Międzyrzecz.
2.  Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
§  4.  Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej w środku i nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: "Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego".

Rozdział  2

Zakres działania Muzeum oraz rodzaj gromadzonych zbiorów

§  5.  Do zakresu działania Muzeum należy opieka nad obiektami dziedzictwa kulturowego oraz gromadzenie i badanie zbiorów związanych z kulturą polską i europejską, w tym gromadzenie i badanie zabytków oraz materiałów dokumentacyjnych, związanych z techniką, historią, sztuką oraz archeologią Ziemi Międzyrzeckiej oraz dawnego pogranicza wielkopolsko-brandenbursko- śląskiego i charakterystycznego dla niego staropolskiego obrządku pogrzebowego.
§  6.  Muzeum prowadzi działalność, o której mowa w § 5, w szczególności przez:
1) gromadzenie zabytków oraz materiałów ikonograficznych, fotograficznych i dokumentacyjnych w statutowo określonym zakresie:
2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych;
3) przechowywanie zgromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów, powierzonych opiece Muzeum zabytków nieruchomych oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych;
5) organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych;
6) prowadzenie działalności edukacyjnej;
7) opracowywanie, publikowanie i upowszechnianie katalogów zbiorów i wystaw, przewodników wystaw, wyników badań naukowych oraz publikacji popularnonaukowych, z zakresu swojej działalności;
8) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
9) prowadzenie działalności wydawniczej;
10) współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami kultury, polskimi i zagranicznymi instytutami naukowo- badawczymi, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
§  7.  Muzeum gromadzi w szczególności:
1) portrety trumienne, tablice inskrypcyjne, herbowe i inne zabytki związane z sarmackim obrządkiem pogrzebowym XVII i XVIII wieku;
2) malarstwo portretowe XVII - XIX wiek;
3) rzeźby sakralne, rzemiosło artystyczne, medalierstwo;
4) starodruki, dokumenty, monety i zabytki archeologiczne;
5) zbiory odnoszące się do tradycji i sztuki ludowej - narzędzia rolnicze, stroje ludowe, izba z Dąbrówki Wielkopolskiej, warsztat tkacki.

Rozdział  3

Organy nadzorujące, organ zarządzający i sposób ich powoływania

§  8.  Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Minister, z zastrzeżeniem uprawnień Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów prawa, umowy i statutu.
§  9.  Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Minister w uzgodnieniu z Powiatem w trybie i na zasadach określonych w ustawie oraz postanowieniach umowy.
§  10. 
1.  Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
2.  Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
2) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
3) przedstawianie Ministrowi i Powiatowi oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
4) wydawanie zarządzeń;
5) nadzór nad kontrolą wewnętrzną;
6) zawieranie i rozwiązywanie umów, w tym umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.
§  11.  Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy.
§  12. 
1.  Przy Muzeum działa Rada Muzeum, w skład której wchodzi 9 członków.
2.  Członków Rady Muzeum powołuje Minister, z tym zastrzeżeniem, że w skład Rady Muzeum jest powoływany co najmniej dwóch przedstawicieli wskazanych przez Ministra i co najmniej jeden przedstawiciel wskazany przez Powiat, w trybie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy o muzeach.
3.  Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.
§  13. 
1.  W Muzeum mogą działać kolegia doradcze utworzone na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o muzeach.
2.  Tworząc kolegium doradcze Dyrektor informuje Ministra i Powiat o swoim zamiarze w tym zakresie, którzy mają prawo desygnowania po jednym swoim przedstawicielu do składu kolegium.
3.  Kolegium doradcze może mieć charakter stały albo być utworzone w związku z realizacją konkretnego zadania.
4.  Zakres działania kolegium doradczego i liczbę członków określa Dyrektor.
5.  W skład kolegium doradczego wchodzą pracownicy merytoryczni Muzeum lub osoby spoza Muzeum.
6.  Członkowie kolegium doradczego wybierają ze swojego grona przewodniczącego kolegium.
7.  Posiedzenia kolegium doradczego zwołuje Dyrektor.
8.  Kolegium doradcze wyraża opinie w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu kolegium w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego kolegium.
9.  Z posiedzenia kolegium doradczego sporządza się protokół, który zawiera porządek posiedzenia, nazwiska obecnych członków kolegium oraz opinie zgłoszone podczas posiedzenia.
10.  Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie kolegium doradczego.
11.  Obsługę kolegium doradczego zapewnia Muzeum.

Rozdział  4

Gospodarka finansowa Muzeum

§  14.  Środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum zapewniają Minister i Powiat.
§  15. 
1.  Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
2.  Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem dotacji przyznanej przez Ministra i Powiat.
3.  Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
§  16.  Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
§  17.  Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego obligatoryjnie zbadanego przez firmę audytorską i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi. Kopię zatwierdzonego sprawozdania Dyrektor przekazuje Powiatowi.
§  18.  Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
1) dotacje przekazywane przez Ministra i Powiat, w tym:
a) dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów;
2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§  19. 
1.  Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w zakresie:
1) usług archeologicznych;
2) usług konserwatorskich;
3) usług handlowych, w tym sprzedaży publikacji, pamiątek i innych wyrobów związanych tematycznie z profilem działalności Muzeum;
4) wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Muzeum;
5) odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, projekcji, spektakli, koncertów, pokazów i konferencji;
6) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego.
2.  Dochód z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.
§  20. 
1.  Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor.
2.  Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
3.  Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział  5

Postanowienia końcowe

§  21.  Połączenia, podziału albo likwidacji Muzeum może dokonać Minister i Powiat w trybie i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach oraz z uwzględnieniem postanowień umowy.
§  22.  Zmian statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).