Nadanie statutu Muzeum Zamkowemu w Malborku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2012.28

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 8 czerwca 2012 r.
w sprawie nadania statutu Muzeum Zamkowemu w Malborku

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zarządza się, co następuje:
§  1.
Muzeum Zamkowemu w Malborku nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.
§  2.
Kadencja członków Rady Muzeum powołanych zarządzeniem Nr 40 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku (Dz. Urz. MKiDN Nr 6, poz. 50) wygasa z dniem upływu kadencji na którą zostali powołani.
§  3.
Traci moc zarządzenie Nr 37 Ministra Kultury z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Zamkowemu w Malborku (Dz. Urz. MK Nr 3, poz. 43 oraz z 2005 r. Nr 3, poz. 23).
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 136, poz. 956 oraz z 2011 r. Nr 207, poz.1230.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Muzeum Zamkowego w Malborku

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Muzeum Zamkowe w Malborku, zwane dalej "Muzeum", działa w szczególności na podstawie:
1)
ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.3)), zwanej dalej "ustawą o muzeach";
2)
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej "ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej";
3)
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.4));
4)
niniejszego statutu.
§  2.
1.
Organizatorem Muzeum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem".
2.
Muzeum jest państwową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem RNIK - 13/92.
3.
Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra pod numerem PRM/17/98.
4.
Muzeum posiada osobowość prawną.
§  3.
Siedzibą Muzeum jest Malbork, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
§  4.
Muzeum używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: "Muzeum Zamkowe w Malborku".

Rozdział  2

Zakres działania Muzeum

§  5.
Do zakresu działania Muzeum należy dbanie o zachowanie substancji zabytkowej obiektów wchodzących w skład Zamku w Malborku jako najwyższej rangi pomnika historii i architektury oraz ważnego elementu dziedzictwa światowego, a także upowszechnianie wartości historycznych, artystycznych i estetycznych kultury światowej ze szczególnym uwzględnieniem jej związków z polską kulturą i historią.
§  6.
Muzeum realizuje zadania, o których mowa w § 5 przez:
1)
gromadzenie i chronienie dzieł sztuki oraz pamiątek historycznych, materiałów dokumentacyjnych, książek i archiwaliów, związanych z zakresem działania Muzeum, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, przekazów, depozytów oraz badań i ekspedycji naukowych;
2)
konserwację zabytkowych budowli i zbiorów w celu utrzymania ich w możliwie najlepszym stanie;
3)
upowszechnianie w kraju i za granicą zabytków i wiedzy na temat Zamku w Malborku, umożliwiającej pełne ich poznanie;
4)
inwentaryzowanie i katalogowanie zgromadzonych zbiorów;
5)
organizowanie i prowadzenie badań naukowych, w tym prowadzenie ekspedycji naukowych;
6)
prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i informacyjnej;
7)
przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
8)
przygotowywanie i organizowanie wystaw stałych oraz wystaw czasowych w kraju i za granicą;
9)
popieranie i prowadzenie działalności artystycznej, w tym realizację przedsięwzięć plenerowych promujących Muzeum i jego zbiory;
10)
udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
11)
współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, zajmującymi się działalnością w pokrewnych zakresach;
12)
organizowanie i współorganizowanie zjazdów i konferencji naukowych związanych z zakresem swojej działalności.
§  7.
Muzeum gromadzi zbiory pochodzące z okresu od prahistorii do XX wieku, w szczególności:
1)
obiekty archeologiczne z terenu Zamku w Malborku i obszaru historycznych Prus;
2)
dokumenty historyczne i materiały archiwalne, związane z dawnym państwem krzyżackim, w szczególności z Zamkiem w Malborku i pozostałymi zamkami krzyżackimi, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów ich konserwacji;
3)
dzieła sztuki i rzemiosło artystyczne, związane z wyposażeniem Zamku w Malborku oraz muzealne kolekcje artystyczne: malarstwa, tkanin, witraży, rzeźby, sztuki zdobniczej, mebli, bursztynu, militariów, grafiki, ceramiki i numizmatów.

Rozdział  3

Organy zarządzające i nadzorujące oraz doradcze Muzeum

§  8.
Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Minister w trybie i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach.
§  9.
1.
Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy dwóch zastępców.
2.
Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Ministra, powołuje i odwołuje zastępców.
§  10.
1.
Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, odpowiada za prawidłowe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
2.
Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:
1)
nadzór nad zbiorami, ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
2)
reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
3)
przedstawienie organizatorowi i właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
4)
aprobowanie wydatków finansowych w granicach posiadanego budżetu;
5)
nadzór nad redakcją wydawnictw muzealnych;
6)
wydawanie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych;
7)
zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;
8)
organizowanie ochrony Muzeum;
9)
tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych określonych odrębnymi przepisami.
§  11.
Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§  12.
Muzeum posiada Oddział - Zamek w Kwidzynie.
§  13.
Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister.
§  14.
1.
Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Minister na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie o muzeach.
2.
Rada Muzeum działa w zakresie określonym w ustawie o muzeach.
3.
Rada Muzeum składa się z 12 osób.
§  15.
1.
W Muzeum mogą działać kolegia doradcze, zwane dalej "kolegiami".
2.
Przedmiot działania i liczbę członków kolegium określa Dyrektor.
3.
W skład kolegium wchodzą osoby powołane przez Dyrektora spośród pracowników Muzeum lub osoby spoza Muzeum.
4.
Dyrektor Muzeum spośród członków kolegium wyznacza przewodniczącego kolegium.
5.
Kolegium formułuje opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania.
6.
Kolegium wyraża opinie w formie uchwał, które podejmowane są w trybie głosowania jawnego zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego kolegium.
7.
Posiedzenia kolegium odbywają się z inicjatywy dyrektora lub za jego zgodą na wniosek pracowników Muzeum.
8.
Z posiedzenia kolegium sporządza się protokół.
9.
Podjęte uchwały wraz z protokołami są przekazywane Dyrektorowi.
10.
Obsługę kolegiów zapewnia Muzeum.

Rozdział  5

Majątek i finanse Muzeum

§  16.
Minister zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Muzeum.
§  17.
Majątek Muzeum wykorzystuje się dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
§  18.
Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§  19.
1.
Źródłami finansowania Muzeum są:
1)
dotacje podmiotowe i celowe;
2)
przychody z prowadzonej działalności;
3)
środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
2.
Uzyskane przychody Muzeum przeznacza na pokrycie kosztów działalności statutowej.
§  20.
1.
Muzeum może, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, prowadzić jako dodatkową, działalność gospodarczą, w zakresie handlowym, usługowym, w tym:
1)
sprzedaży pamiątek i wydawnictw;
2)
usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;
3)
organizacji zajęć edukacyjnych i popularyzujących historię;
4)
wynajmu lub dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego;
5)
usług konserwatorskich i edukacyjnych;
6)
reklam i sponsoringu.
2.
Dochody uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.
§  21.
Dyrektor zapewnia terminowe sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.
§  22.
1.
Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych oraz majątkowych uprawniony jest Dyrektor.
2.
Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum określając zakres pełnomocnictwa.

Rozdział  6

Postanowienia końcowe

§  23.
Przekazanie, podział lub likwidacja Muzeum może nastąpić na podstawie zarządzenia Ministra.
§  24.
Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

______

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 136, poz. 956 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.