Dz.Urz.MON.2018.135

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie nadania statutu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152 i 1105), w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 195), zarządza się, co następuje:
§  1.  Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie Nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 160).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.  Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, zwane dalej "Muzeum", jest państwową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720), zwanej dalej "ustawą o muzeach";
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152 i 1105), zwanej dalej "ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej";
3) rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 195);
4) statutu.
§  2.  Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej pod numerem RIK MON 1/2011.
§  3.  Muzeum posiada osobowość prawną.
§  4.  Siedzibą Muzeum jest Dęblin, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
§  5.  Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu:

"Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie".

§  6.  Muzeum może używać nazwy skróconej w brzmieniu "MSP".
§  7.  Organizatorem Muzeum jest Minister Obrony Narodowej, który zapewnia środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.
§  8.  Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Obrony Narodowej.
§  9.  Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawuje nadzór nad Muzeum w zakresie określonym w ustawie o muzeach.

Rozdział  2

Zakres działania Muzeum

§  10.  Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wartości historycznych związanych z dziejami oręża polskiego, w szczególności z historią

i tradycją sił powietrznych, popularyzacja wiedzy o polskiej historii wojskowości oraz promowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§  11.  Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:
1) gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupu i darowizn od osób fizycznych, osób prawnych, instytucji państwowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji;
2) poszukiwania zabytków w celu ich pozyskania do zbiorów;
3) inspirowanie twórczości w zakresie sztuk pięknych o tematyce związanej z dziejami sił powietrznych;
4) przechowywanie, konserwację, inwentaryzację i katalogowanie muzealiów;
5) organizowanie wystaw stałych i czasowych;
6) prowadzenie działalności edukacyjnej oraz popularyzowanie wiedzy z dziedziny historii lotnictwa i techniki lotniczej;
7) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
8) prowadzenie biblioteki fachowej oraz archiwum;
9) współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, innymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi;
10) użyczanie muzealiów innym muzeom krajowym i zagranicznym;
11) współdziałanie w tworzeniu nowych placówek muzealnych o charakterze wojskowo-historycznym w kraju i za granicą;
12) współpracę z jednostkami i instytucjami wojskowymi w zakresie propagowania ich tradycji i historii poprzez wzbogacanie sal tradycji, izb pamięci oraz ekspozycji plenerowych;
13) spełnianie funkcji konsultacyjnej na rzecz innych muzeów, izb pamięci narodowej, sal tradycji w jednostkach wojskowych, filmu, teatru, telewizji, twórców, stowarzyszeń miłośników dawnej broni i barwy oraz kolekcjonerów militariów;
14) opracowywanie i publikacje wyników badań naukowych, katalogów, przewodników wystaw, sprawozdań, wydawnictw popularnonaukowych i popularnych dotyczących historii i tradycji sił powietrznych;
15) przynależność do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń muzeów wojskowo- historycznych oraz organizowanie konferencji i spotkań naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym.
§  12.  Muzeum gromadzi w szczególności następujące rodzaje zbiorów:
1) statki powietrzne oraz ich części lub wyposażenie;
2) systemy przeciwlotnicze;
3) systemy obrony powietrznej;
4) naziemne urządzenia techniczne;
5) środki łączności;
6) namioty i urządzenia polowe;
7) medale, ordery, odznaczenia, znaczki patriotyczne;
8) utwory plastyczne, obrazy, grafiki, rzeźby i wytwory rzemiosła artystycznego;
9) makiety, dioramy statków powietrznych oraz ich wyposażenia;
10) pamiątki, puchary, plakiety, proporczyki i inne materialne świadectwa życia społecznego;
11) umundurowanie i wyposażenie wojskowe;
12) sztandary, proporce, znaki dowódców, flagi państwowe;
13) archiwalia, kolekcje osobiste, relacje i opracowania, filmy, fotografie i albumy;
14) materiały biblioteczne, starodruki, książki, mapy, czasopisma, druki ulotne.

Rozdział  3

Zarządzanie Muzeum

§  13. 
1.  Muzeum zarządza Dyrektor Muzeum, powoływany i odwoływany przez Ministra Obrony Narodowej.
2.  Dyrektor Muzeum może zostać wybrany w drodze konkursu przeprowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej.
3.  Dyrektor Muzeum odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
4.  Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności:
1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
2) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
3) przedstawianie właściwym instytucjom i Ministrowi Obrony Narodowej planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych;
4) wydawanie zarządzeń i decyzji w sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania Muzeum;
5) nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem komórek wewnętrznych Muzeum oraz przestrzeganiem terminowego i należytego wykonywania zadań;
6) zapewnienie racjonalnego i efektywnego gospodarowania przyznanymi dotacjami i otrzymanymi środkami materiałowymi;
7) zapewnienie warunków do efektywnej współpracy z muzeami, instytucjami kultury, instytutami naukowo-badawczymi - krajowymi i zagranicznymi oraz właściwymi organami administracji państwowej i gospodarczej;
8) zapewnienie realizacji i nadzór nad kontrolą wewnętrzną;
9) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;
10) kierowanie Muzeum w sprawach naukowo-badawczych, oświatowych, organizacyjnych, administracyjnych i gospodarczych;
11) wykonywanie uprawnień przewidzianych dla podmiotu, który utworzył bibliotekę, określonych w odrębnych przepisach;
12) tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;
13) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;
14) tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.
§  14.  Dyrektor Muzeum zarządza działalnością Muzeum przy pomocy zastępcy, którego powołuje i odwołuje w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
§  15. 
1.  Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor Muzeum.
2.  Dyrektor Muzeum może udzielić pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
3.  Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra Obrony Narodowej, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.
§  16. 
1.  Przy Muzeum działa Rada Muzeum.
2.  Rada Muzeum liczy 12 członków.
3.  Członków Rady Muzeum powołuje Minister Obrony Narodowej.
4.  Kadencja członków Rady Muzeum trwa 4 lata.
5.  Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

Rozdział  4

Organizacja Muzeum

§  17.  W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzi oddział - Muzeum Obrony Przeciwlotniczej z siedzibą w Koszalinie im. płk. Stanisława Paszkiewicza.
§  18. 
1.  Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres działania komórek organizacyjnych, stanowisk pracy oraz oddziału, a także zasady ich funkcjonowania, określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
2.  Zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Rozdział  5

Gospodarka finansowa Muzeum

§  19. 
1.  Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
2.  Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest ustalony przez Dyrektora Muzeum plan finansowy z zachowaniem wysokości dotacji Ministra Obrony Narodowej.
3.  Muzeum sporządza plan finansowy na podstawie odrębnych przepisów.
4.  Majątek Muzeum wykorzystuje się do realizacji celów wynikających z zakresu działalności Muzeum.
5.  Dyrektor Muzeum zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej.
§  20.  Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
1) dotacje przekazywane przez Ministra Obrony Narodowej;
2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
5) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§  21. 
1.  Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
1) wykonywania ekspertyz oraz usług konserwatorskich, wydawniczych, fotograficznych, szkoleniowych i poligraficznych;
2) wypożyczania zbiorów i materiałów edukacyjnych oraz archiwalnych dla celów innych niż naukowe i oświatowe;
3) sprzedaży wydawnictw, pamiątek, nagrań audiowizualnych, gier, modeli, zabawek i wytworów sztuki użytkowej oraz produktów intelektualnych;
4) wynajmu pomieszczeń, terenu i powierzchni reklamowej oraz maszyn i urządzeń;
5) organizacji imprez, w tym targów, wystaw, konferencji, historii lotnictwa i techniki lotniczej;
6) produkcji i realizacji filmów oraz programów telewizyjnych;
7) usług reklamowych i gastronomicznych oraz lotniczych, w tym naziemnej obsługi statków powietrznych;
8) działalności turystycznej polegającej na organizowaniu wycieczek do miejsc związanych z historią lotnictwa.
2.  Dochód uzyskany z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

Rozdział  6

Postanowienia końcowe

§  22.  Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Minister Obrony Narodowej, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
§  23.  Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.