Dz.Urz.MKiDN.2018.43

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie nadania statutu Muzeum "PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ" im. św. Jana Pawła II (w organizacji)

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 152 i 1105) zarządza się, co następuje:
§  1.  Muzeum "PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ" im. św. Jana Pawła II (w organizacji) nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Muzeum "PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ" im. św. Jana Pawła II

(w organizacji)

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.  Muzeum "PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ" im. św. Jana Pawła II (w organizacji), zwane dalej "Muzeum", działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720), zwanej dalej "ustawą o muzeach";
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152 i 1105), zwanej dalej "ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej";
3) umowy o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Muzeum "PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ" im. św. Jana Pawła II (w organizacji), zawartej w dniu 20 czerwca 2018 r., zwanej dalej "Umową";
4) statutu.
§  2.  Muzeum jest utworzone przez Fundację LUX VERITATIS z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Fundacją" oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "Ministrem".
§  3.  Muzeum podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.
§  4. 
1.  Siedzibą Muzeum jest miasto Toruń.
2.  Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
§  5.  Muzeum używa okrągłej pieczęci z nazwą Muzeum w brzmieniu: "Muzeum "PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ" im. św. Jana Pawła II (w organizacji)".

Rozdział  2

Zakres działania Muzeum oraz zakres i rodzaj gromadzonych zbiorów

§  6.  Do zakresu działania Muzeum należy prowadzenie działalności o charakterze kulturalnym, naukowym i edukacyjnym, w zakresie: ponad 1000-letniej historii chrześcijańskiej Polski, przybliżającej wydarzenia i postaci wielkich Polaków od czasów średniowiecza do współczesności ze szczególnym uwzględnieniem nauki św. Jana Pawła II i jej oddziaływania na losy Polski, Europy i świata oraz prowadzenia i upowszechniania wyników badań dotyczących postaw Polaków wobec Żydów podczas II wojny światowej.
§  7. 
1.  Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:
1) prowadzenie prac programowych, adaptacyjnych i budowlanych, związanych z przygotowaniem docelowej powierzchni wystawienniczej;
2) gromadzenie zbiorów, zabytków oraz materiałów dokumentacyjnych w statutowo określonym zakresie;
3) przechowywanie gromadzonych zbiorów i zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
4) konserwowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych;
5) udostępnianie zgromadzonych zbiorów przez prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i wystawienniczej;
6) organizowanie wystaw stałych i czasowych;
7) użyczanie i przyjmowanie w depozyt zabytków i zbiorów;
8) prowadzenie działalności popularyzatorskiej;
9) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw naukowych i popularnonaukowych, z zakresu swojej działalności;
10) prowadzenie badań naukowych;
11) prowadzenie działań związanych z cyfryzacją, digitalizacją i udostępnianiem zbiorów za pomocą mediów i sieci polskiego dziedzictwa historycznego, humanistycznego, kulturalnego i artystycznego, w zakresie objętym działalnością Muzeum;
12) tworzenie programów stypendialnych lub przyznawanie stypendiów indywidualnych;
13) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę, w tym m.in. organizowanie dyskusji publicznych, pokazów multimedialnych, pokazów filmowych, przedstawień teatralnych, koncertów i konferencji;
14) prowadzenie biblioteki fachowej oraz mediateki;
15) inspirowanie inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, związkowych, samorządowych, narodowych, europejskich i o wymiarze uniwersalnym;
16) prowadzenie współpracy międzynarodowej w dziedzinie wystawienniczej, badawczej i popularyzatorskiej, związanej z promocją polskiego dziedzictwa historycznego.
2.  Muzeum może współpracować z polskimi i zagranicznymi muzeami, instytucjami kultury, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.
§  8.  Muzeum gromadzi w szczególności zbiory w zakresie udokumentowania ponad 1000-letniej historii chrześcijańskiej Polski, przesłania życia papieża Jana Pawła II oraz postaw Polaków wobec Żydów podczas II wojny światowej w kontekście historycznym, społecznym i religijnym.
§  9.  Muzeum gromadzi w szczególności następujące rodzaje zbiorów:
1) pamiątki historyczne, w tym m.in. listy, fotografie, albumy, dokumenty osobiste;
2) dzieła sztuki, w tym m.in. malarstwo, grafikę, rzeźby, starodruki;
3) dokumentację i materiały audiowizualne;
4) teksty historiograficzne m.in. związane z pracami nad ekspozycją stałą i wystawami czasowymi;
5) wyniki kwerend źródłowych;
6) muzealne bazy danych m.in. bibliografie, listy adresowe i osobowe, bazy adresów archiwalnych;
7) kolekcje filatelistyczne, numizmatyczne i medalierskie;
8) szaty i naczynia liturgiczne;
9) przedmioty kultu religijnego;
10) książki i czasopisma;
11) przedmioty życia codziennego;
12) artefakty związane z historią Polski i Kościołem Katolickim.

Rozdział  3

Organy nadzorujące i organ zarządzający oraz organy doradcze i sposób ich powoływania

§  10.  Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister i Fundacja.
§  11. 
1.  Muzeum zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, którego powołuje na czas określony Minister w uzgodnieniu z Fundacją, w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2.  Dyrektora odwołuje Minister w uzgodnieniu z Fundacją, w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3.  Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
4.  Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) nadzór nad zbiorami Muzeum i ich ewidencjonowaniem;
2) sporządzanie i przedstawianie Fundacji i Ministrowi oraz właściwym instytucjom programów działania, planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań finansowych oraz wniosków inwestycyjnych;
3) nadzór nad redakcją wydawnictw muzealnych;
4) wydawanie zarządzeń;
5) wykonywanie uprawnień przewidzianych dla podmiotu, który utworzył bibliotekę, określonych w odrębnych przepisach;
6) zawieranie i rozwiązywanie umów, w tym umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;
7) realizacja w Muzeum zadań w obszarze zarządzania kryzysowego oraz zadań w obszarze spraw obronnych, określonych odrębnymi przepisami.
§  12. 
1.  Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy jednego zastępcy.
2.  Zastępca jest powoływany i odwoływany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Fundacji i Ministra.
3.  W przypadku powstania wakatu na stanowisku Dyrektora, Minister może powołać w uzgodnieniu z Fundacją osobę pełniącą obowiązki Dyrektora na okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy.
§  13. 
1.  Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych 1 majątkowych jest uprawniony Dyrektor.
2.  Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
3.  Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.
§  14. 
1.  Przy Muzeum działa Rada Muzeum, zwana dalej "Radą".
2.  Rada liczy dwunastu członków.
3.  Członków Rady powołuje i odwołuje Minister, po uzyskaniu zgody Fundacji.
4.  Członkowie stanowiący 1/3 składu Rady powoływani są spośród kandydatów wskazanych przez Ministra, 2/3 składu Rady stanowią członkowie powołani spośród kandydatów zgłoszonych przez Fundację.
5.  Kadencja członków Rady Muzeum trwa cztery lata.
§  15.  Rada:
1) sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa;
2) na podstawie przedłożonego przez Dyrektora Muzeum sprawozdania rocznego z działalności ocenia działalność Muzeum oraz opiniuje przedłożony przez Dyrektora roczny plan działalności.
§  16. 
1.  Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
2.  Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy statutowego składu Rady. Głosowanie może być przeprowadzone korespondencyjnie.
3.  Szczegółowy tryb prac Rady określa uchwalony przez nią regulamin.
§  17. 
1.  Dyrektor może tworzyć w Muzeum kolegia doradcze o charakterze stałym albo w związku z realizacją konkretnego zadania, jako organy opiniodawczo-doradcze.
2.  Członków kolegium doradczego powołuje Dyrektor spośród osób posiadających kwalifikacje w danej dziedzinie.
3.  Kolegium doradcze ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
4.  Posiedzenia kolegium doradczego zwoływane są przez przewodniczącego z własnej inicjatywy, inicjatywy połowy składu kolegium lub na wniosek Dyrektora.
5.  Posiedzenia kolegium doradczego odbywają się co najmniej raz na kwartał.
6.  Kolegium doradcze wyraża opinie w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności połowy składu kolegium w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego kolegium.
7.  Z posiedzenia kolegium doradczego sporządza się protokół, który zawiera porządek posiedzenia, nazwiska obecnych członków kolegium oraz opinie zgłoszone podczas posiedzenia.
8.  Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie kolegium doradczego.
9.  Protokoły są przekazywane Dyrektorowi.
10.  Obsługę kancelaryjno-biurową kolegium doradczego zapewnia Muzeum.
§  18.  Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Fundacji i opinii Ministra, a także działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział  4

Gospodarka finansowa Muzeum

§  19. 
1.  Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
2.  Majątek Muzeum wykorzystuje się dla realizacji celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
§  20.  Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez firmę audytorską i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi, po zasięgnięciu opinii Fundacji. Wyboru firmy audytorskiej dokonuje Fundacja.
§  21.  Dyrektor składa Fundacji i Ministrowi:
1) materiały planistyczne w zakresie działalności bieżącej i inwestycyjnej Muzeum, w terminach określonych przez Fundację oraz przez Ministra;
2) okresowe sprawozdania w zakresie wykonania zadań ujętych w planach, w terminach określonych przez Fundację oraz przez Ministra;
3) sprawozdania i materiały w zakresie i terminach określonych w odrębnych przepisach.
§  22.  Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
1) dotacje przekazywane przez Ministra i inne podmioty;
2) środki otrzymane od Fundacji;
3) przychody z prowadzonej działalności;
4) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
5) dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
6) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§  23. 
1.  Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w zakresie:
1) usług fotograficznych, poligraficznych i wydawniczych;
2) sprzedaży publikacji, filmów, multimediów i pamiątek;
3) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;
4) odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, w tym projekcji filmowych, spektakli, koncertów, sympozjów i pokazów oraz imprez naukowych i edukacyjnych, w tym konferencji i szkoleń;
5) wynajmu lub dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Muzeum;
6) wykonywania ekspertyz w zakresie działania Muzeum;
7) sprzedaży składników majątku ruchomego;
8) wypożyczania wystaw.
2.  Dochód z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

Rozdział  5

Postanowienia końcowe

§  24.  Decyzję o likwidacji Muzeum podejmuje Fundacja i Minister w drodze pisemnego porozumienia, stosując przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o muzeach oraz postanowienia Umowy.
§  25.  Zmian statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).