Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2013.67

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Krakowie

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zarządza się, co następuje:
§  1. Muzeum Narodowemu w Krakowie nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.
§  2. Kadencja członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie powołanych zarządzeniem Nr 52 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie (Dz. Urz. MKiDN Nr 8, poz. 71 oraz z 2013 r. poz. 17) wygasa z dniem upływu kadencji, na którą zostali powołani.
§  3. Traci moc zarządzenie Nr 11 Ministra Kultury z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Krakowie (Dz. Urz. MK Nr 3, poz. 20 oraz MKiDN z 2010 r. Nr 4, poz. 38).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Muzeum Narodowego w Krakowie

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. Muzeum Narodowe w Krakowie, zwane dalej "Muzeum", działa w szczególności na podstawie:
1) 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 oraz z 2015 r. poz. 1505), zwanej dalej "ustawą o muzeach;
2) 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337 i 1505), zwanej dalej "ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej';
3) 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505);
4) niniejszego statutu.
§  2. Organizatorem Muzeum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem".
§  3.
1. Muzeum jest państwową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem RIK 25/92.
2. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra pod numerem PRM/2/98.
3. Muzeum posiada osobowość prawną.
§  4.
1. Siedzibą Muzeum jest Kraków.
2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
§  5.
1. Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: "Muzeum Narodowe w Krakowie".
2. Muzeum może używać skróconej nazwy w brzmieniu: "MNK".

Rozdział  2

Zakres działania Muzeum

§  6. Przedmiotem działania Muzeum jest upowszechnianie oraz promowanie sztuki światowej i polskiej, zwłaszcza ośrodka krakowskiego, oraz działania muzealne obejmujące kolekcje i dzieła o wartości naukowej, historycznej i artystycznej, powstałe jako rezultat przekonań tych, których łączy poczucie przynależności lub uznanie dla kultury polskiej - bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość czy wyznanie.
§  7.
1. Muzeum realizuje zadania, o których mowa w § 6, poprzez:
1) gromadzenie zbiorów, zabytków i materiałów dokumentacyjnych, w zakresie swojej działalności, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, przekazów, depozytów;
2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
3) przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo i dostępność dla celów naukowych;
4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów;
5) organizowanie wystaw stałych i czasowych, w kraju i za granicą;
6) prowadzenie badań naukowych oraz działalności upowszechniającej ich wyniki, w dziedzinie nauk o sztuce, nauk humanistycznych, muzealnictwa i konserwacji oraz wspierających ochronę dziedzictwa narodowego;
7) zapewnianie odpowiednich warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
8) publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań naukowych, a także wydawnictw popularnonaukowych, z zakresu swojej działalności;
9) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych, edukacyjnych i wydawniczych;
10) prowadzenie działalności edukacyjnej;
11) użyczanie i przyjmowanie na przechowanie zbiorów w zakresie i w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami;
12) opracowywanie ekspertyz i opinii oraz udzielanie informacji z zakresu swojej działalności;
13) prowadzenie biblioteki fachowej i biblioteki naukowej oraz archiwum;
14) sprawowanie opieki nad zbiorami i nieruchomościami Fundacji Książąt Czartoryskich.
2. Muzeum może realizować swoje zadania poprzez współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami prawnymi i fizycznymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
§  8. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu sztuki, rzemiosł artystycznych, archiwaliów i księgozbiorów, w szczególności:
1) zabytki archeologiczne, malarstwo, rzeźbę, rzemiosło artystyczne, będące spuścizną Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz spuścizną europejską;
2) militaria;
3) zabytki bibliofilskie;
4) numizmatykę;
5) sfragistykę;
6) rękopisy i autografy;
7) ryciny, rysunki, grafikę dawną i współczesną;
8) sztukę i rzemiosło artystyczne Dalekiego Wschodu;
9) pamiątki po słynnych Polakach, w tym w szczególności związanych z: Janem Matejką, Józefem Mehofferem, Stanisławem Wyspiańskim oraz Karolem Szymanowskim;
10) dzieła z zakresu sztuki nowszej (XX i XXI w.), również użytkowej oraz zabytki kultury materialnej.

Rozdział  3

Organizacja Muzeum

§  9. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące oddziały:
1) Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach;
2) Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego;
3) Dom Jana Matejki;
4) Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego;
5) Muzeum i Biblioteka Książąt Czartoryskich;
6) Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem;
7) Dom Józefa Mehoffera;
8) Pałac Biskupa Erazma Ciołka;
9) Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM.
§  10. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres zadań poszczególnych oddziałów, innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii Ministra oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział  4

Organy nadzorujące, organ zarządzający oraz organy doradcze i sposób ich powoływania

§  11. Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister.
§  12.
1. Muzeum jest zarządzane przez dyrektora Muzeum, zwanego dalej "dyrektorem", którego powołuje i odwołuje Minister w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
3. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
1) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;
2) nadzór nad zbiorami, ich ewidencjonowaniem oraz udostępnianiem;
3) nadzór nad majątkiem Muzeum;
4) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
5) przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
6) nadzór nad redakcją wydawnictw muzealnych;
7) wykonywanie uprawnień przewidzianych dla podmiotu prowadzącego bibliotekę, określonych w odrębnych przepisach;
8) wydawanie wewnętrznych zarządzeń;
9) nadzór nad kontrolą wewnętrzną;
10) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, innych umów cywilno-prawnych oraz podejmowanie decyzji, wynikających ze stosunku pracy;
11) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych określonych odrębnymi przepisami.
§  13.
1. 5 Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy trzech zastępców.
2. Zastępców powołuje i odwołuje dyrektor w uzgodnieniu z Ministrem.
§  14.
1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Minister w trybie i na zasadach określonych w ustawie o muzeach.
2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
3. Rada Muzeum składa się z 14 członków.
§  15.
1. W Muzeum mogą działać kolegia doradcze, zwane dalej "kolegium".
2. Przedmiot działania i liczbę członków kolegium określa dyrektor.
3. W skład kolegium wchodzą osoby powoływane przez dyrektora spośród pracowników Muzeum lub osoby spoza Muzeum.
4. Członkowie kolegium wybierają ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium, w głosowaniu tajnym.
5. Odwołanie przewodniczącego następuje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium, w głosowaniu tajnym.
6. Kolegium formułuje opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania.
7. Kolegium wyraża opinie w formie uchwał, które podejmowane są w trybie jawnego głosowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego kolegium.
8. Posiedzenia kolegium odbywają się:
1) z inicjatywy dyrektora, albo
2) na wniosek pracowników Muzeum, po uzyskaniu zgody dyrektora.
9. Jeżeli przewodniczący nie może przewodniczyć posiedzeniu kolegium, zastępuje go wskazany przez niego członek kolegium.
10. Przewodniczący może w szczególnie uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy należącej do właściwości kolegium w drodze korespondencyjnego uzgodnienia treści stanowiska przez członków kolegium (tryb obiegowy).
11. Z posiedzenia kolegium sporządza się protokół.
12. Protokół sporządza osoba z obsługi administracyjnej, a następnie przekazuje przewodniczącemu do podpisania.
13. Podjęte uchwały wraz z protokołami są przekazywane dyrektorowi w terminie 3 dni od dnia posiedzenia.
14. Obsługę administracyjną kolegium zapewnia Muzeum.

Rozdział  5

Majątek i finanse Muzeum

§  16. Minister zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Muzeum.
§  17. Majątek Muzeum wykorzystuje się dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
§  18. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
§  19.
1. Źródłami finansowania Muzeum są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
2. Minister przekazuje środki finansowe Muzeum w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
§  20. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi.
§  21.
1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych Muzeum.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:
1) usług handlowych, w tym sprzedaży publikacji, np. albumów, książek, plakatów, pocztówek, filmów i pamiątek turystycznych;
2) sprzedaży odwzorowań i kopii muzealiów oraz pamiątek;
3) organizacji konferencji, sympozjów, szkoleń oraz koncertów i wystaw;
4) usług konserwatorskich;
5) wykonywania ekspertyz;
6) wykonywania specjalistycznego transportu;
7) wynajmu powierzchni użytkowych oraz sprzętu Muzeum;
8) usług w zakresie małej gastronomii;
9) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;
10) usług reklamowych i sponsoringu;
11) wykonywania usług reprograficznych i fotograficznych.
3. Dochód z działalności gospodarczej Muzeum wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

Rozdział  6

Przedstawicielstwo Muzeum

§  22. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych jest uprawniony dyrektor.
§  23.
1. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
2. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra. Nie dotyczy to pełnomocnictw procesowych.

Rozdział  7

Postanowienia końcowe

§  24. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Minister w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
§  25. Zmian statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).
2 Załącznik § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.Urz.MKiDN.2016.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 marca 2016 r.
3 Załącznik § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.Urz.MKiDN.2016.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 marca 2016 r.
4 Załącznik § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.Urz.MKiDN.2016.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 marca 2016 r.
5 Załącznik § 13 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.Urz.MKiDN.2016.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 marca 2016 r.