Nadanie statutu Muzeum Narodowemu w Kielcach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2005.8.75

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Kielcach.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2), art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.3) oraz umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Narodowe w Kielcach zawartej w Warszawie dnia 22 lipca 2005 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Kultury a Województwem Świętokrzyskim zarządza się, co następuje:
§  1.
Muzeum Narodowemu w Kielcach nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.
______

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1889).

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565.

3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

Muzeum Narodowego w Kielcach

I.

Postanowienia ogólne

§  1.
Muzeum Narodowe w Kielcach zwane dalej "Muzeum" jest instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Świętokrzyskiego, działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), zwanej dalej "Ustawą", umowy z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Narodowe w Kielcach, zwanej dalej "Umową" oraz niniejszego Statutu.
§  2.
Organizatorami Muzeum są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwo Świętokrzyskie, którzy zapewniają środki potrzebne do jego utrzymania i rozwoju.
§  3.
Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§  4.
Siedzibą Muzeum jest miasto Kielce, a terenem działania obszar całego kraju i zagranica.
§  5.
Muzeum używa pieczęci okrągłej z godłem państwa pośrodku i napisem w otoku: "Muzeum Narodowe w Kielcach".

II.

Cele i zadania Muzeum

§  6.
Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.
§  7.
Muzeum realizuje cele określone w § 6 przez:
1)
gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie etnografii, numizmatyki, archeologii, literatury, sztuki, historii, techniki i przyrody,
2)
inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,
3)
przechowywanie zgromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych,
4)
zabezpieczanie i konserwację muzealiów oraz zabezpieczanie stanowisk archeologicznych,
5)
organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych,
6)
organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
7)
prowadzenie działalności oświatowej,
8)
udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych,
9)
publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań oraz materiałów informacyjnych i reklamowych z zakresu swej działalności,
10)
współdziałanie w upowszechnianiu nauki i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

III.

Organizacja Muzeum

§  8.
1.
Muzeum z siedzibą w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach posiada następujące działy:
1)
Dział Malarstwa i Rzeźby,
2)
Dział Rzemiosła Artystycznego,
3)
Dział Rycin,
4)
Dział - Biblioteka Muzealna,
5)
Dział Naukowo-Oświatowy,
6)
Dział Historii,
7)
Dział Sztuki Współczesnej,
8)
Dział Sztuki Ludowej,
9)
Dział Archeologii,
10)
Dział Przyrody,
11)
Dział Wydawnictw,
12)
Dział Głównego Inwentaryzatora,
13)
Dział Głównego Konserwatora,
14)
Dział Konserwatorsko-Budowlany,
15)
Dział Księgowości,
16)
Dział Marketingu,
17)
Dział Wewnętrznej Służby Ochrony.
2.
Muzeum posiada oddziały:
1)
Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach,
2)
Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.
§  9.
Strukturę organizacyjną oraz zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii organizatorów oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

IV.

Nadzór i zarządzanie Muzeum

§  10.
Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§  11.
1.
Przy Muzeum działa 12-osobowa Rada Muzeum.
2.
Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.
3.
Rada Muzeum powoływana jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z tym zastrzeżeniem, że w skład Rady Muzeum zostanie powołanych przynajmniej 2 członków wskazanych przez Województwo Świętokrzyskie, w trybie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.
§  12.
1.
Muzeum zarządzane jest przez dyrektora.
2.
Dyrektor Muzeum powoływany i odwoływany jest w trybie określonym w Ustawie, w ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 r. w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz. U. Nr 242, poz. 2422), z tym że powołanie i odwołanie dyrektora Muzeum następuje przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uzgodnieniu z Województwem Świętokrzyskim.
§  13.
Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy dwóch zastępców dyrektora, powoływanych i odwoływanych przez dyrektora po uzgodnieniu z organizatorami.
§  14.
1.
Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.
2.
Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
1)
ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
2)
ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
3)
reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
4)
przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
5)
naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,
6)
wydawanie regulaminów i zarządzeń,
7)
sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
8)
zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

V.

Kolegia doradcze Dyrektora Muzeum

§  15.
1.
W Muzeum mogą działać kolegia doradcze dyrektora utworzone na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.
2.
Dyrektor Muzeum, tworząc kolegia doradcze, będzie informował organizatorów o swoim zamiarze w tym zakresie. Organizatorzy mają prawo desygnowania po jednym swoim przedstawicielu jako członka kolegium.
3.
W skład kolegium doradczego mogą wchodzić osoby spoza Muzeum, powoływane i odwoływane przez dyrektora. Dyrektor wyznacza przewodniczących kolegiów.
4.
Posiedzenia kolegium odbywają się z inicjatywy dyrektora lub za jego zgodą na wniosek pracownika Muzeum.
5.
Szczegółowy tryb działania i organizację kolegiów określają uchwalone przez nie regulaminy.
6.
Muzeum zapewnia obsługę kolegium.

VI.

Majątek i finanse Muzeum

§  16.
Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
§  17.
1.
Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie oraz w Umowie.
2.
Dyrektor Muzeum zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§  18.
1.
Działalność Muzeum finansowana jest z: wpływów z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków, oraz wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacji z budżetu organizatorów, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
2.
Wysokość rocznej dotacji na działalność Muzeum ustalają organizatorzy.
§  19.
1.
Muzeum może prowadzić - jako dodatkową - działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie:
1)
usług konserwatorskich i wykonywania ekspertyz,
2)
sprzedaży wydawnictw i pamiątek,
3)
wynajmu pomieszczeń i sprzętu,
4)
organizacji konferencji i koncertów,
5)
udostępniania do reprodukowania, filmowania i kopiowania muzealiów,
6)
usług reklamowych i sponsoringu.
2.
Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu sfinansowania działalności statutowej Muzeum.
§  20.
Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i głównego księgowego lub osób upoważnionych przez dyrektora.

VII.

Przepisy końcowe

§  21.
1.
Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum mogą dokonać organizatorzy na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach oraz z uwzględnieniem postanowień Umowy.
2.
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.