Nadanie statutu Muzeum Narodowemu w Gdańsku. - OpenLEX

Nowość Nadanie statutu Muzeum Narodowemu w Gdańsku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2023.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 stycznia 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 23 stycznia 2023 r.
w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Gdańsku

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Muzeum Narodowemu w Gdańsku nadaje się statut, w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Gdańsku (Dz. Urz. MKiDN poz. 108).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r.

ZAŁĄCZNIK

Statut Muzeum Narodowego w Gdańsku

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
Muzeum Narodowe w Gdańsku, zwane dalej "Muzeum", jest państwową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:
1)
ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385), zwanej dalej "ustawą o muzeach";
2)
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), zwanej dalej "ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej";
3)
niniejszego statutu.
§  2. 
1. 
Organizatorem Muzeum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem".
2. 
Muzeum jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod nr RIK 132/2022.
3. 
Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra pod numerem PRM/76/2003.
4. 
Muzeum posiada osobowość prawną.
§  3. 
Minister zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum oraz bezpieczeństwo i integralność zbiorom zgromadzonym przez Muzeum.
§  4. 
1. 
Siedzibą Muzeum jest Gdańsk.
2. 
Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
§  5. 
Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: "Muzeum Narodowe w Gdańsku".

Rozdział  2

Zakres działania Muzeum oraz rodzaj gromadzonych zbiorów

§  6. 
Do zakresu działania Muzeum należy:
1)
prowadzenie działalności wystawienniczej, kulturalnej, naukowej i edukacyjnej mającej na celu upowszechnianie wartości historycznych i artystycznych kultury polskiej i światowej, w tym dziedzictwa Pomorza;
2)
gromadzenie zabytków oraz materiałów ikonograficznych, fotograficznych i dokumentacyjnych dotyczących sztuki krajowej i zagranicznej, dziejów hymnu narodowego, etnografii Pomorza, kultur europejskich i pozaeuropejskich oraz działania teatrów Gdańska, Gdyni i Sopotu;
3)
współpraca z muzeami, osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz inspirowanie inicjatyw społecznych dotyczących działalności Muzeum, w szczególności w zakresie ochrony dziedzictwa Pomorza.
§  7. 
Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:
1)
gromadzenie zabytków oraz materiałów ikonograficznych, fotograficznych i dokumentacyjnych w statutowo określonym zakresie;
2)
badanie pochodzenia muzealiów;
3)
ewidencjonowanie, także w postaci cyfrowej oraz naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów;
4)
prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej, w zakresie objętym działalnością Muzeum, w kraju i poza jego granicami;
5)
przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
6)
zabezpieczanie i konserwację zbiorów;
7)
organizowanie wystaw stałych i czasowych, w kraju i za granicą, a także organizowanie i prowadzenie innych form działalności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej;
8)
organizowanie i prowadzenie ekspedycji i badań naukowych oraz konserwatorskich, wspieranie merytoryczne osób prawnych i fizycznych działających na rzecz kultury i nauki, w zakresie wynikającym z działalności Muzeum;
9)
użyczanie muzealiów i przyjmowanie w depozyt zabytków;
10)
prowadzenie badań naukowych w zakresie sztuk plastycznych, kultury artystycznej, muzealnictwa oraz konserwacji zabytków;
11)
opracowywanie, publikowanie i upowszechnianie katalogów zbiorów i wystaw, przewodników wystaw, wyników badań naukowych oraz publikacji popularnonaukowych, z zakresu swojej działalności;
12)
udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
13)
prowadzenie biblioteki fachowej i archiwum;
14)
opracowywanie ekspertyz i ocen oraz udzielanie informacji, porad i pomocy, w zakresie swojej działalności;
15)
prowadzenie działalności wydawniczej;
16)
prowadzenie strony internetowej Muzeum;
17)
współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, instytucjami kultury, polskimi i zagranicznymi instytutami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.
§  8. 
Muzeum gromadzi zabytki w szczególności z zakresu:
1)
malarstwa:
a)
gdańskiego XIV-XXI wieku,
b)
europejskiego XV-XXI wieku,
c)
polskiego;
2)
grafiki XV-XXI wieku;
3)
rysunku XV-XXI wieku;
4)
rzeźby XIII-XXI wieku;
5)
rzemiosła, w tym:
a)
ceramikę i szkło - XV-XXI wiek,
b)
meble XVI-XXI wiek,
c)
metale XV-XXI wiek,
d)
tkaniny i hafty - XIII-XIX wiek;
6)
etnografii, w tym:
a)
polskiej XVIII-XXI wieku,
b)
kultur europejskich i pozaeuropejskich XIX-XXI wieku,
c)
dokumenty kultury materialnej;
7)
historii teatru, w tym zabytki:
a)
artystyczne XX-XXI wieku,
b)
dokumenty kultury materialnej;
8)
dziejów i ikonografii hymnu narodowego - XVIII-XXI wiek;
9)
fotografii XIX-XXI wieku;
10)
nowych mediów - od XX wieku.

Rozdział  3

Organy nadzorujące oraz organ zarządzający i sposób ich powoływania

§  9. 
Nadzór nad działalnością Muzeum sprawuje Minister.
§  10. 
1. 
Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora.
2. 
Dyrektora powołuje i odwołuje Minister w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§  11. 
1. 
Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
2. 
Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1)
nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
2)
reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
3)
przedstawianie Ministrowi i właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych;
4)
nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;
5)
wydawanie zarządzeń;
6)
nadzór nad kontrolą wewnętrzną;
7)
wykonywanie uprawnień przewidzianych dla podmiotu, który utworzył bibliotekę, określonych w odrębnych przepisach;
8)
zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;
9)
tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.
§  12. 
1. 
Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy trzech zastępców.
2. 
Zastępcy są powoływani i odwoływani przez Dyrektora po uzgodnieniu z Ministrem.
§  13. 
1. 
Przy Muzeum działa Rada Muzeum w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
2. 
Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje Minister.
3. 
Rada Muzeum składa się z 15 członków.

Rozdział  4

Organizacja Muzeum

§  14. 
W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące oddziały:
1)
Oddział Sztuki Dawnej w Gdańsku;
2)
Oddział "Zielona Brama" w Gdańsku;
3)
Oddział Sztuki Nowoczesnej w Gdańsku;
4)
Oddział Etnografii w Gdańsku;
5)
Oddział "Muzeum Hymnu Narodowego" w Będominie;
6)
Oddział "Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią" w Waplewie Wielkim.
§  15. 
Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres zadań komórek organizacyjnych oraz oddziałów, określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Ministra oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział  5

Organy doradcze

§  16. 
1. 
W Muzeum działa Kolegium Kustoszy, zwane dalej "Kolegium", jako organ opiniodawczy i doradczy Dyrektora w zakresie jego działalności merytorycznej.
2. 
Dyrektor zasięga opinii Kolegium w sprawach naukowych dotyczących funkcjonowania i kierunku rozwoju Muzeum, w szczególności:
1)
problematyki badań i opracowań naukowych;
2)
pracy edukacyjnej;
3)
działalności wydawniczej;
4)
działalności poszczególnych komórek organizacyjnych;
5)
kandydatów na stanowiska samodzielne i kierownicze.
3. 
Członków Kolegium powołuje i odwołuje Dyrektor spośród pracowników merytorycznych Muzeum. Minister ma prawo desygnowania jednego przedstawiciela do Kolegium.
4. 
Kadencja Kolegium trwa dwa lata.
5. 
Kolegium spośród swoich członków wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
6. 
Posiedzenia Kolegium zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż raz na kwartał.
7. 
Z posiedzeń Kolegium sporządza się protokół.
8. 
Uchwały Kolegium zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy składu Kolegium, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
9. 
Obsługę Kolegium zapewnia Muzeum.
§  17. 
1. 
W Muzeum działa Muzealna Komisja Zakupów, zwana dalej "Komisją", jako organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora w zakresie pozyskiwania muzealiów do zbiorów Muzeum.
2. 
Członków Komisji powołuje i odwołuje Dyrektor spośród pracowników Muzeum.
3. 
Komisja działa w trybie i na zasadach określonych w regulaminie organizacyjnym Muzeum.
§  18. 
Członkowie Kolegium i Muzealnej Komisji Zakupów realizują swoje zadania osobiście.
§  19. 
1. 
Kolegium i Muzealna Komisja Zakupów korzystają z pomieszczeń, materiałów biurowych i urządzeń Muzeum.
2. 
Obsługę kancelaryjno-biurową Kolegium i Muzealnej Komisji Zakupów zapewnia Muzeum.

Rozdział  6

Gospodarka finansowa Muzeum

§  20. 
1. 
Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
2. 
Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
3. 
Majątek Muzeum stanowią nieruchomości i ruchomości będące jego własnością oraz przysługujące Muzeum inne prawa majątkowe.
§  21. 
1. 
Muzeum sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120).
2. 
Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Ministra.
3. 
Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez firmę audytorską i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi.
4. 
Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest Minister.
5. 
Wyboru podmiotu uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje Minister.
§  22. 
Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
1)
dotacje przekazywane przez Ministra, w tym:
a)
dotacje podmiotowe na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b)
dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c)
dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów;
2)
przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
3)
przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4)
dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
5)
środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§  23. 
1. 
Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w zakresie:
1)
konserwacji i renowacji dzieł sztuki i rzemiosł artystycznych;
2)
udostępniania zbiorów do celów wystawienniczych, wydawniczych, filmowych, fotograficznych itp.;
3)
działalności edukacyjnej związanej z działalnością statutową;
4)
sprzedaży publikacji, plakatów, pamiątek i kopii dzieł sztuki;
5)
działalności gastronomicznej;
6)
wynajmu sprzętu stanowiącego własność Muzeum;
7)
dzierżawy majątku nieruchomego i wynajmu pomieszczeń Muzeum na cele niekolidujące z działalnością statutową;
8)
organizacji konferencji, sympozjów, koncertów i imprez artystycznych;
9)
usług transportowych;
10)
usług reklamowych;
11)
usług związanych z obsługą ruchu turystycznego.
2. 
Dochód z działalności gospodarczej wykorzystuje się wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.
§  24. 
1. 
Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych jest uprawniony Dyrektor.
2. 
Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
3. 
Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział  7

Postanowienia końcowe

§  25. 
Połączenie, podział lub likwidacja Muzeum może nastąpić w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§  26. 
Zmian statutu dokonuje Minister.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).