Nadanie statutu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2018.30

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie nadania statutu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, powołane w 90. rocznicę odzyskania niepodległości, jako wyraz hołdu złożonego Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, twórcy wolnej Rzeczypospolitej, dla utrwalenia jego zasług i wielkości, zwane dalej "Muzeum", działa w szczególności na podstawie:
1)
ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720), zwanej dalej "ustawą o muzeach";
2)
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152), zwanej dalej "ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej";
3)
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10);
4)
zarządzenia Nr 40 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (Dz. Urz. MKiDN poz. 69 oraz z 2018 r. poz. 29);
5)
umowy z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Fundacją Rodziny Józefa Piłsudskiego, zwanej dalej "Umową";
6)
statutu.
§  2. 
1. 
Założycielami Muzeum są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwany dalej "Ministrem" i Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego, zwana dalej "Fundacją", zwani dalej łącznie "Założycielami".
2. 
Organizatorem Muzeum jest Minister.
3. 
Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem RIK 80/2008.
4. 
Muzeum posiada osobowość prawną.
§  3. 
Siedzibą Muzeum jest Sulejówek, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
§  4. 
Muzeum używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę 1 siedzibę. W pieczęci może znaleźć się również symbol graficzny.

Rozdział  2

Zakres działania Muzeum oraz rodzaj gromadzonych zbiorów

§  5. 
Przedmiotem działania Muzeum jest przedstawienie postaci Józefa Piłsudskiego na szerokim tle historycznym, kulturowym i społecznym oraz przekazanie i upowszechnianie reprezentowanych przez niego wartości i tradycji idei niepodległościowych, idei Rzeczypospolitej i budowy państwa.
§  6. 
Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:
1)
gromadzenie zabytków oraz pamiątek materialnych i niematerialnych związanych z Józefem Piłsudskim i jego epoką;
2)
katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych;
3)
przechowywanie zgromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępy do celów naukowych;
4)
zabezpieczanie i konserwację zbiorów;
5)
organizowanie wystaw stałych i czasowych;
6)
użyczanie i przyjmowanie w depozyt zabytków i zbiorów;
7)
udostępnianie zbiorów dla celów edukacyjnych i naukowych;
8)
organizowanie badań i ekspedycji naukowych w zakresie merytorycznej działalności Muzeum;
9)
organizowanie bądź współorganizowanie zjazdów, konferencji, seminariów, spotkań, uroczystości związanych z zakresem działalności Muzeum w kraju i za granicą;
10)
popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę, w tym w formie koncertów, przedstawień, pokazów filmowych i multimedialnych;
11)
prowadzenie biblioteki fachowej;
12)
publikowanie i rozpowszechnianie katalogów, przewodników wystaw, materiałów informacyjnych i reklamowych z zakresu swojej działalności oraz wydawnictw naukowych;
13)
zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
14)
współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej;
15) 2
 prowadzenie działalności edukacyjnej.
§  7. 
Muzeum gromadzi zbiory z okresu od Powstania Styczniowego (1863-64 r.) do śmierci Józefa Piłsudskiego w 1935 r. wraz ze świadectwami pamięci o Marszałku aż po dzień dzisiejszy.
§  8. 
Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:
1)
pamiątki historyczne i materiały dokumentacyjne związane z Józefem Piłsudskim oraz jego rodziną;
2)
dzieła sztuki;
3)
artefakty historyczne;
4)
militaria;
5)
starodruki, fotografie, materiały biblioteczne i archiwalne;
6)
mapy, numizmaty, ordery i odznaczenia;
7)
filatelistykę oraz weksylia związane z marszałkiem Józefem Piłsudskim, a także z epoką, w której żył i działał;
8)
pocztówki, fotografie i negatywy fotograficzne;
9)
zasoby cyfrowe;
10)
świadectwa i pamiątki dokumentujące losy Polaków i ziem polskich pod zaborami na przełomie XIX i XX wieku, walkę narodu o niepodległość oraz czyn zbrojny Legionów Polskich i innych polskich formacji zbrojnych podczas I wojny światowej.

Rozdział  3

Organizacja Muzeum

§  9. 
1. 
Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres zadania komórek organizacyjnych i stanowisk pracy, określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Ministra, Fundacji oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
2. 
Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

Rozdział  4

Organy zarządzające i nadzorujące oraz doradcze w Muzeum

§  10. 
Nadzór nad Muzeum sprawują Założyciele.
§  11. 
1. 
Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora.
2. 
Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.
3. 
Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1)
nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowanie oraz nad majątkiem Muzeum;
2)
reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
3)
przedstawienie Ministrowi i Fundacji planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
4)
nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;
5)
wykonywanie uprawnień przewidzianych dla podmiotu, który utworzył bibliotekę określonych w odrębnych przepisach;
6)
wydawanie zarządzeń;
7)
zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz innych umów cywilnoprawnych, a także podejmowanie decyzji wynikających ze stosunków pracy;
8)
tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań w obszarze spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych, określonych odrębnymi przepisami.
4. 
Dyrektora powołuje i odwołuje Minister po uzgodnieniu z Fundacją, przy uwzględnieniu trybu określonego w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
5. 
W przypadku powstania wakatu na stanowisko Dyrektora Minister może powołać, po uzgodnieniu z Fundacją, osobę pełniącą obowiązki Dyrektora na okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy.
§  12. 
1. 
Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy dwóch zastępców.
2. 
Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po uzgodnieniu z Ministrem i Fundacją.
§  13. 
1. 
Przy Muzeum działa Rada Muzeum, zwana dalej "Radą", w skład której wchodzi 9 członków.
2. 
Członków Rady powołuje Minister, z tym zastrzeżeniem, że Minister i Fundacja wskazują po trzech kandydatów, którzy wchodzą w skład Rady.
3. 
Rada działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.
§  14. 
1. 
W Muzeum mogą działać kolegia doradcze utworzone na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o muzeach.
2. 
Tworząc kolegium doradcze Dyrektor informuje Ministra i Fundację o swoim zamiarze w tym zakresie, którzy mają prawo desygnowania po jednym swoim przedstawicielu do składu kolegium.
3. 
Kolegium doradcze może mieć charakter stały albo być utworzone dla realizacji konkretnego zadania.
4. 
Powołując kolegium doradcze Dyrektor określa przedmiot jego działania i liczbę członków kolegium, która nie może przekroczyć 7 osób.
5. 
W skład kolegium doradczego wchodzą osoby powołane przez Dyrektora spośród pracowników Muzeum lub spoza ich grona.
6. 
Członkowie kolegium doradczego wybierają ze swego grona przewodniczącego.
7. 
Kolegium doradcze wyraża opinie w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego kolegium doradczego.
8. 
Protokół z posiedzenia kolegium doradczego, który zawiera porządek posiedzenia, nazwiska obecnych członków kolegium oraz opinie zgłoszone podczas posiedzenia, podpisują obecni na posiedzeniu członkowie kolegium doradczego.
9. 
Obsługę kancelaryjno-biurową kolegium doradczego zapewnia Muzeum.

Rozdział  5

Majątek i finanse Muzeum

§  15. 
1. 
Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach.
2. 
Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy Muzeum ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Ministra.
3. 
Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
4. 
Środki niezbędne do prowadzenia działalności Muzeum zapewnia Minister oraz Fundacja w trybie określonym w Umowie.
5. 
Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez firmę audytorską i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi. Kopię zatwierdzonego sprawozdania Dyrektor przekazuje Fundacji.
§  16. 
Muzeum rozporządza samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywnego ich wykorzystania.
§  17. 
Dyrektor składa Ministrowi i Fundacji:
1)
materiały planistyczne w zakresie działalności bieżącej i inwestycyjnej Muzeum, w terminach określonych przez Ministra oraz przez Fundację;
2)
okresowe sprawozdania w zakresie wykonania zadań ujętych w planach, w terminach określonych przez Ministra i przez Fundację;
3)
sprawozdania i materiały w zakresie i terminach określonych w odrębnych przepisach.
§  18. 
Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
1)
dotacje przekazywane przez Ministra, w tym:
a)
dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b)
dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c)
dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów;
2)
przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
3)
przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4)
dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
5)
środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§  19. 
1. 
Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych i majątkowych jest uprawniony Dyrektor.
2. 
Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
3. 
Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.
§  20. 
1. 
Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w zakresie:
1)
usług handlowych, w tym sprzedaży publikacji, pamiątek i innych wyrobów związanych tematycznie z profilem działalności Muzeum;
2)
odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, projekcji, spektakli, konferencji, pokazów i konferencji;
3)
wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Muzeum;
4)
usług gastronomicznych;
5)
usług związanych z obsługą ruchu turystycznego.
2. 
Dochód z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

Rozdział  6

Postanowienie końcowe

§  21. 
Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonują Minister i Fundacja w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz z uwzględnieniem postanowień Umowy.
§  22. 
Zmian statutu dokonuje Minister w trybie określonym dla jego nadania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).
2 Załącznik § 6 pkt 15 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.Urz.MKiDN.2020.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 sierpnia 2020 r.