Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2013.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 13 lutego 2013 r.
w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Na podstawie § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537, Nr 218, poz. 1701 oraz z 2012 r. poz. 1196) zarządza się, co następuje:
§  1. Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
1. Zadania, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 i 3, statutu Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej realizuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
2. Do dnia 31 grudnia 2015 r. zadania, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 i 3, statutu Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia, mogą być realizowane przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
§  3. Traci moc zarządzenie Nr 12 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 11 i z 2011 r. Nr 1, poz. 19).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

STATUT KRAJOWEGO OŚRODKA WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ

§  1. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, zwany dalej "Ośrodkiem", jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, działającą na podstawie:
1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537, Nr 218, poz. 1701 oraz z 2012 r. poz. 1196);
3) niniejszego statutu.
§  2. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Stołeczne Warszawa.
§  3. Organem prowadzącym Ośrodek jest Minister Edukacji Narodowej, zwany dalej "Ministrem".
§  4. Ośrodek jest państwową jednostką budżetową.
§  5. Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz zgodnie z wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty.
§  6.
1. Do zadań Ośrodka należy:
1) wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz wprowadzonych zmian w systemie oświaty;
2) wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu wspomagania szkół i placówek, o którym mowa w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, oraz w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego;
3) wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, w obszarze kształcenie zawodowego i ustawicznego;
4) wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego;
5) doskonalenie nauczycieli publicznych placówek, o których mowa w pkt 1, w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym opracowywanie programów i materiałów edukacyjnych;
6) przygotowanie ogólnopolskich programów doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz doradców zawodowych, a także opracowywanie materiałów edukacyjnych;
7) projektowanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym kształcenia na odległość;
8) tworzenie i prowadzenie ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół zawodowych kształcących w zawodach unikatowych;
9) tworzenie baz danych i zasobów edukacyjnych oraz upowszechnianie informacji pedagogicznej w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego;
10) inspirowanie, koordynowanie i promowanie działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego;
11) współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi na rzecz podnoszenia jakości i promocji kształcenia zawodowego i ustawicznego;
12) opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych, w tym prowadzenie działalności wydawniczej;
13) organizowanie szkoleń dla kandydatów na ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli, prowadzonych zgodnie z przepisami w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy.
2. Ośrodek może także realizować inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zlecane i finansowane przez Ministra.
§  7.
1. Ośrodkiem kieruje dyrektor.
2. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
1) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;
2) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Ośrodka;
3) opracowywanie regulaminu organizacyjnego Ośrodka;
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Ośrodka;
5) opracowywanie i przedkładanie Ministrowi planów i sprawozdań zgodnie z odrębnymi przepisami;
6) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Wyłonienie nauczyciela zatrudnionego w Ośrodku do składu komisji konkursowej powoływanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy zatrudnionych w Ośrodku pracowników.
4. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwóch lub więcej nauczycieli, do składu komisji konkursowej, o której mowa w ust. 3, wyłania się nauczyciela, który w wyniku kolejnego głosowania uzyskał największą liczbę głosów spośród tych nauczycieli.
§  8.
1. W Ośrodku mogą być tworzone stanowiska wicedyrektorów.
2. Stanowisko wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii Ministra, powierza i z niego odwołuje dyrektor.
3. Zakres zadań wicedyrektora określa regulamin organizacyjny Ośrodka.
4. Wskazany przez dyrektora wicedyrektor zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności.
5. W przypadku, gdy dyrektor nie wskaże wicedyrektora zastępującego dyrektora w czasie jego nieobecności, dyrektora Ośrodka zastępuje wicedyrektor wskazany przez Ministra.
§  9. W Ośrodku tworzy się stanowisko głównego księgowego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§  10.
1. W Ośrodku tworzy się wydziały i inne komórki organizacyjne, w tym zespoły i samodzielne stanowiska.
2. Szczegółowe zadania komórek, o których mowa w ust. 1, oraz stanowiska kierownicze określa regulamin organizacyjny Ośrodka.
§  11.
1. W Ośrodku tworzy się stanowiska kierowników wydziałów.
2. Stanowiska, o których mowa w ust. 1, mogą być powierzone zatrudnionym w Ośrodku nauczycielom konsultantom. Na tych stanowiskach mogą być zatrudnieni również specjaliści niebędący nauczycielami, posiadający wykształcenie wyższe.
3. Kierownik komórki organizacyjnej realizuje zadania w zakresie określonym w regulaminie organizacyjnym Ośrodka.
§  12. W Ośrodku są zatrudniani nauczyciele konsultanci, specjaliści niebędący nauczycielami, pracownicy ekonomiczni, inżynieryjno-techniczni, administracji i obsługi, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§  13. Zmiany w statucie mogą być dokonywane przez Ministra z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora Ośrodka, w trybie właściwym dla jego nadania.