Nadanie statutu Krajowemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie. - OpenLEX

Nadanie statutu Krajowemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2004.11.105

Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 2004 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 17 września 2004 r.
w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Krajowemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

________

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151-1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

KRAJOWEGO OŚRODKA PSYCHIATRII SĄDOWEJ DLA NIELETNICH W GARWOLINIE

Rozdział  I

Nazwa, siedziba, obszar działania

§  1.
Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, zwany dalej "Ośrodkiem", jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie (Dz. U. Nr 84, poz. 792).
§  2.
Ośrodek działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1)
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.1));
2)
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.2));
3)
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.3));
4)
ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.4));
5)
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.5));
6)
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.6)).
§  3.
1.
Siedzibą Ośrodka jest miasto Garwolin.
2.
Obszar działania Ośrodka obejmuje cały kraj.

Rozdział  II

Cele i zadania

§  4.
Ośrodek jest przeznaczony do wykonywania orzeczeń sądu o umieszczeniu nieletniego w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym, wydanym na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
§  5.
Zadania Ośrodka obejmują w szczególności zadania wymienione w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie.
§  6.
Wykonując swoje zadania, Ośrodek współpracuje w szczególności z innymi zakładami opieki zdrowotnej, jednostkami badawczo-rozwojowymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami.

Rozdział  III

Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§  7.
Ośrodek udziela następujących świadczeń zdrowotnych:
1)
badania i porady lekarskie;
2)
leczenie;
3)
badania psychologiczne i terapia psychologiczna;
4)
badania diagnostyczne, w tym analityka medyczna;
5)
pielęgnacja chorych;
6)
pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi;
7)
orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowa;
8)
rehabilitacja lecznicza.

Rozdział  IV

Struktura organizacyjna, organy i zarządzanie

§  8.
1.
Organem Ośrodka jest Dyrektor.
2.
Organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw zdrowia oraz organem doradczym Dyrektora jest Rada Społeczna.
§  9.
1.
Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
2.
Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3.
Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników i wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
4.
Jeżeli wymagają tego przepisy odrębne, Dyrektor podejmuje decyzje w oparciu o opinie właściwych organów.
5.
Odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem ponosi Dyrektor.
6.
Dyrektor zarządza Ośrodkiem bezpośrednio lub przy pomocy Zastępców Dyrektora.
7.
Dyrektor nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Zastępcami Dyrektora.
8.
Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne w zakresie uregulowanym niniejszym statutem.
§  10.
1.
W skład Rady Społecznej wchodzą:
1)
przewodniczący;
2)
7 członków, w tym przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej oraz przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
2.
Członków Rady Społecznej oraz jej przewodniczącego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3.
Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
4.
Osoby powołane w skład Rady Społecznej mogą być w każdym czasie odwołane na wniosek własny lub podmiotu, którego są przedstawicielami.
5.
W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład Rady Społecznej przed upływem danej kadencji, minister właściwy do spraw zdrowia z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego odwołana osoba była przedstawicielem, uzupełnia skład Rady Społecznej w możliwie najkrótszym terminie.
6.
Osoby powołane w skład Rady Społecznej w sytuacji określonej w ust. 5 pełnią swą funkcję do końca danej kadencji Rady Społecznej.
7.
Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej danej kadencji zwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
§  11.
1.
Rada Społeczna wykonuje zadania określone w art. 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
2.
Rada Społeczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego następnie przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
3.
W posiedzeniach Rady Społecznej może uczestniczyć Dyrektor.
§  12.
1.
W skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzą zespoły leczniczo-rehabilitacyjne i pracownie.
2.
Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka określa w regulaminie organizacyjnym Dyrektor.

Rozdział  V

Gospodarka finansowa

§  13.
Ośrodek jest publicznym zakładam opieki zdrowotnej, prowadzonym w formie jednostki budżetowej finansowanej z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
§  14.
1.
Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków, zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2.
Ośrodek sporządza przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość budżetową.
§  15.
1.
Ośrodek sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
2.
Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy Ośrodek spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
3.
Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Dyrektor.

________

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 113, poz. 731 i Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95 oraz z 2002 r. Nr 120, poz. 1268.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151-1152, Nr. 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892 i 896, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264 i Nr 146, poz. 1546.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 139, poz. 1324, Nr 124, poz. 1152 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535 i Nr 146, poz. 1546.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291.